tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1512
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

Wykaz tematów badawczych realizowanych w ramach działalności statutowej jednostek biologicznych na Wydziale Biologii


 Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców


Wybrane aspekty morfologii kręgowców
1.    Wpływ kwiczoła  Turdus pilaris na sukces lęgowy kosa (Turdus merula)
2.    Sukces lęgowy i powracalność na tereny lęgowe kosa (Turdus merula)
3.    Adopcja u kosa( Turdus merula)
4.    Drobne ssaki Pomorza Zachodniego
5.    Wpływ wieku i doświadczenia na reakcję na atrapy różnych drapieżników
6.    Wpływ zawartości metali ciężkich na biologię kosa (Turdus merula)

Katedra Antropologii


1.    Antropometria, zwyczaje żywieniowe i aktywność ruchowa studentów Uniwersytetu Szczecińskiego
2.    Biologia młodzieży afrykańskiej z uwzględnieniem charakterystyki środowiskowo-kulturowej
3.    Charakterystyka antropometryczno- sprawnościowa służb mundurowych ( pożarniczych, wojskowych, pracowników więziennictwa)

Katedra Biochemii


Badanie mechanizmów oporności wielolekowej komórek nowotworowych
1.    Określenie mechanizmów metabolicznej aktywacji związków przeciwnowotworowych z grupy antybiotyków antracyklinowych (doksorubicyny               i pirarubicyny) determinujących wzrost ich aktywności w stosunku do komórek nowotworowych o oporności wielolekowej
2.    Zbadanie możliwości przywracania apoptozy w komórkach nowotworowych                           o oporności wielolekowej przez związki z grupy pochodnych i analogów antrachinonu
3.    Określenie aktywności związków polifenolowych pochodzenia roślinnego                              w hamowaniu proliferacji komórek nowotworowych o oporności wielolekowej
4.    Badanie zależności między opornością wielolekową komórek nowotworowych a ich zdolnością do inwazji i metastazy
5.    Badanie udziału jądrowego czynnika transkrypcyjnego ĸB   (NF-ĸB) w wykształceniu potencjału przerzutowego komórek nowotworowych o oporności wielolekowej


Katedra Biologii Komórki


1.    Analiza struktury genomów jądrowego i organellowych w rodzaju Secale
2.    Zmiany sekwencji nukleotydowych DNA w genomach mieszańców pszenno-żytnich
3.    Badanie ekspresji genu kodującego PDI u pszenicy uprawnej
4.    Analiza poziomu metylacji DNA w skali genomowej u różnych gatunków Secale
5.    Badanie polimorfizmu izoenzymatycznego w liniach dihaploidalnych  (DH) pszenżyta (2n=6x=42) X Triticosecale Wittmack
6.    Badanie zmienności genetycznej grupy odmian pszenicy heksaploidalnej Triticum aestivum L. za pomocą  izoenzymów i markerów STS (PCR-DNA).
7.    Ocena zróżnicowania genetycznego wybranych odmian Brassica napus.
8.    Analiza genetyczna materiału wyjściowego do tworzenia nowych form Medicago sativa L.

Katedra Biotechnologii Roślin


1.    Promocja wzrostu roślin przez ryzobakterie-podstawy fizjologiczne,  biochemiczne i molekularne
2.    Znaczenie jasmonianów, salicylanów, kwasu  ß- aminomasłowego oraz chitozanu w rozwoju patogenów grzybowych roślin
3.    Indukcja odporności roślin  przeciwko patogenom grzybowym przez jasmoniany,  salicylany, kwas ß- aminomasłowy i chitozan – podstawy fizjologiczne, biochemiczne i molekularne
4.    Zwalczanie biologiczne patogenów grzybowych
5.    Identyfikacja i analiza ekspresji genów  markerowych podczas embriogenezy  somatycznej Medicago  truncatula


Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody


Rozmieszczenie rzadkich i zagrożonych  gatunków roślin naczyniowych  oraz grzybów makroskopowych  w Polsce północno- zachodniej
1.    Macromycetes rezerwatu przyrody „Źródlisko Skrzypowe” ( NW Polska)
2.    Badanie zawartości pyłku roślinnego wybranych drzew i roślin zielnych w aeroplanktonie Szczecina i okolic
3.    Rozmieszczenie Elatine  alsinastrum L ( Elatinaceae)


Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego


1.    Biologiczno-chemiczne badania procesów zachodzących w różnych ekosystemach wodnych Pomorza Zachodniego.


Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska


Taksonomiczne, morfologiczne, etologiczne i genetyczne uwarunkowania zależności organizm – środowisko w wybranych biocenozach Polski  
1.    Kształtowanie się fitocenoz trawistych i turzycowych w siedliskach naturalnych                          i antropogenicznych
2.    Zmienność fenotypowa i genomowa różnych form wiechliny łąkowej
3.    Właściwości biologiczne rodzimych i obcych gatunków raków
4.    Właściwości biologiczne i morfologiczne porostów jako bioindykatorów stanu środowiska przyrodniczego
5.    Stan zarażenia ptaków przez pasożyty wewnętrzne


Katedra  Fizjologii


Adaptacja mechanizmów regulujących w zaburzeniach homeostazy ustrojowej pod wpływem m.in. : wysiłku fizycznego, stresu oksydacyjnego i innych czynników środowiska u człowieka i zwierząt
1.    Wpływ czynników na powysiłkowe zmiany bioenergii  erytrocytów u koni  różnych ras
2.    Zmiany profilu lipidowego, poziomu adipocytokin oraz wskaźników stanu zapalnego u osób z otyłością prostą poddanych zabiegom kriostymulacji ogólnoustrojowej
3.    Metabolizm związków purynowych i pirydyno zależnych enzymów układu GSH/GSSG u małych przeżuwaczy
4.    Wpływ wysiłku fizycznego na zakres zaburzeń homeostazy ogólnoustrojowej  u osób o zróżnicowanym poziomie wydolności fizycznej
5.    Sezonowe zmiany metabolizmu energetycznego erytrocytów u różnych gatunków ryb słodkowodnych
6.    Ocena dynamiki zmian poziomu  wskaźników peroksydacji lipidów i całkowitego statusu antyoksydacyjnego u zwierząt w zależności od wieku i stanu fizjologicznego
 


Katedra Fizjologii i Inżynierii Genetycznej Roślin


1.    Rola karrikinolidów w kontroli spoczynku i kiełkowaniu nasion
2.    Hormonalna regulacja  ustępowania  spoczynku i kiełkowania nasion
3.    Molekularne podstawy biosyntezy i  percepcji  etylenu
4.    Fizjologiczne pobudzanie nasion wybranych roślin warzywnych o niskim wigorze
5.    Opracowanie metody oczyszczania i identyfikacji  kwasu  indolilo- 3- octowego (IAA) w materiale roślinnym z wykorzystaniem  chromatografii gazowej sprzężonej z spektrometrią  mas  (GC-MS)

Katedra Genetyki


1.    Różnicowanie gatunków pierwotniaków chorobotwórczych izolowanych ze zbiorników wodnych Pomorza Zachodniego


Katedra  Mikrobiologii i Immunologii


1.    Odporność u królików eksperymentalnie zakażonych szczepami wirusa RHD ( Rabbitt Haemorrhagic Disease) z uwzględnieniem zjawiska apoptozy oraz genów kodujących wybrane  cytokiny,  w tym interleukiny
2.    Badania immunologiczno-genetyczne dotyczące wirusa RHD
3.    Badania mikrobiologiczne z uwzględnieniem  RFNA, FDNA i somatycznych bakteriofagów w wodach małych jeziorek miasta Szczecina
4.    Izolacja DNA  metagenomowego  z próbek wód powierzchniowych i konstrukcja bibliotek metagenomowych  w celu identyfikacji genomów kodujących zaadoptowane do zimna enzymy o aktywności ß- D- galaktozydazy


Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii


1.    Rodzaj Carex w Europie. Badania na poziomie morfologiczno-anatomicznym, siedliskowym i molekularnym
2.    Analiza zmian koncentracji zarodników grzybów alergennych w powietrzu Szczecina – modele prognostyczne dla różnych czynników meteorologicznych
3.    Roślinność dolin rzecznych
4.    Ocena stanu zachowania  stanu roślinności halofilnej w północnej Polsce z uwzględnieniem wpływu  zabiegów ochronnych
5.    Uwarunkowania ekologiczno-socjologiczne mszaków na Pomorzu Zachodnim

Katedra  Zoologii Bezkręgowców i Limnologii


1.    Rozmieszczenie i  dyspersja bezkręgowców wodnych (Mollusca, Hydrachnidia, Ostracoda, Odonata, Coleoptera, Heteroptera, Trichoptera
2.    Morfologia larw wodopójek i ich pasożytowanie na owadach wodnych
3.    Wodopójki (Hydrachnidia) i ważki (Odonata) Bałkanów


Katedra Zoologii Ogólnej


1.    Biologiczne podstawy odbudowy  populacji ryb zlewni Bałtyku

Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców

Wybrane aspekty morfologii kręgowców

1.     Wpływ kwiczoła  Turdus pilaris na sukces lęgowy kosa (Turdus merula)

2.     Sukces lęgowy i powracalność na tereny lęgowe kosa (Turdus merula)

3.     Adopcja u kosa( Turdus merula)

4.     Drobne ssaki Pomorza Zachodniego

5.     Wpływ wieku i doświadczenia na reakcję na atrapy różnych drapieżników

6.     Wpływ zawartości metali ciężkich na biologię kosa (Turdus merula)

 

Katedra Antropologii

1.     Antropometria, zwyczaje żywieniowe i aktywność ruchowa studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

2.     Biologia młodzieży afrykańskiej z uwzględnieniem charakterystyki środowiskowo-kulturowej

3.     Charakterystyka antropometryczno- sprawnościowa służb mundurowych                                     ( pożarniczych, wojskowych, pracowników więziennictwa)

Katedra Biochemii

Badanie mechanizmów oporności wielolekowej komórek nowotworowych

1.     Określenie mechanizmów metabolicznej aktywacji związków przeciwnowotworowych z grupy antybiotyków antracyklinowych (doksorubicyny               i pirarubicyny) determinujących wzrost ich aktywności w stosunku do komórek nowotworowych o oporności wielolekowej

2.     Zbadanie możliwości przywracania apoptozy w komórkach nowotworowych                           o oporności wielolekowej przez związki z grupy pochodnych i analogów antrachinonu

3.     Określenie aktywności związków polifenolowych pochodzenia roślinnego                              w hamowaniu proliferacji komórek nowotworowych o oporności wielolekowej

4.     Badanie zależności między opornością wielolekową komórek nowotworowych a ich zdolnością do inwazji i metastazy

5.     Badanie udziału jądrowego czynnika transkrypcyjnego ĸB   (NF-ĸB) w wykształceniu potencjału przerzutowego komórek nowotworowych o oporności wielolekowej

 

Katedra Biologii Komórki

1.     Analiza struktury genomów jądrowego i organellowych w rodzaju Secale

2.     Zmiany sekwencji nukleotydowych DNA w genomach mieszańców pszenno-żytnich

3.     Badanie ekspresji genu kodującego PDI u pszenicy uprawnej

4.     Analiza poziomu metylacji DNA w skali genomowej u różnych gatunków Secale

5.     Badanie polimorfizmu izoenzymatycznego w liniach dihaploidalnych  (DH) pszenżyta (2n=6x=42) X Triticosecale Wittmack

6.     Badanie zmienności genetycznej grupy odmian pszenicy heksaploidalnej Triticum aestivum L. za pomocą  izoenzymów i markerów STS (PCR-DNA).

7.     Ocena zróżnicowania genetycznego wybranych odmian Brassica napus.

8.     Analiza genetyczna materiału wyjściowego do tworzenia nowych form Medicago sativa L.

 

Katedra Biotechnologii Roślin

1.     Promocja wzrostu roślin przez ryzobakterie-podstawy fizjologiczne,  biochemiczne                   i molekularne

2.     Znaczenie jasmonianów, salicylanów, kwasu  ß- aminomasłowego oraz chitozanu                 w rozwoju patogenów grzybowych roślin

3.     Indukcja odporności roślin  przeciwko patogenom grzybowym przez jasmoniany,  salicylany, kwas ß- aminomasłowy i chitozan – podstawy fizjologiczne, biochemiczne i molekularne

4.     Zwalczanie biologiczne patogenów grzybowych

5.     Identyfikacja i analiza ekspresji genów  markerowych podczas embriogenezy  somatycznej Medicago  truncatula

 

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

Rozmieszczeni e rzadkich i zagrożonych  gatunków roślin naczyniowych  oraz grzybów makroskopowych  w Polsce północno- zachodniej

1.     Macromycetes rezerwatu przyrody „Źródlisko Skrzypowe” ( NW Polska)

2.     Badanie zawartości pyłku roślinnego wybranych drzew i roślin zielnych                                  w aeroplanktonie Szczecina i okolic

3.     Rozmieszczenie Elatine  alsinastrum L ( Elatinaceae)

 

Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego

1.     Biologiczno-chemiczne badania procesów zachodzących w różnych ekosystemach wodnych Pomorza Zachodniego.

 Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

Taksonomiczne, morfologiczne, etologiczne i genetyczne uwarunkowania zależności organizm – środowisko w wybranych biocenozach Polski 

1.     Kształtowanie się fitocenoz trawistych i turzycowych w siedliskach naturalnych                          i antropogenicznych

2.     Zmienność fenotypowa i genomowa różnych form wiechliny łąkowej

3.     Właściwości biologiczne rodzimych i obcych gatunków raków

4.     Właściwości biologiczne i morfologiczne porostów jako bioindykatorów stanu środowiska przyrodniczego

5.     Stan zarażenia ptaków przez pasożyty wewnętrzne

Katedra  Fizjologii

Adaptacja mechanizmów regulujących w zaburzeniach homeostazy ustrojowej pod wpływem m.in. : wysiłku fizycznego, stresu oksydacyjnego i innych czynników środowiska     u człowieka i zwierząt

1.     Wpływ czynników na powysiłkowe zmiany bioenergii  erytrocytów u koni  różnych ras

2.     Zmiany profilu lipidowego, poziomu adipocytokin oraz wskaźników stanu zapalnego u osób z otyłością prostą poddanych zabiegom kriostymulacji ogólnoustrojowej

3.     Metabolizm związków purynowych i pirydyno zależnych enzymów układu GSH/GSSG u małych przeżuwaczy

4.     Wpływ wysiłku fizycznego na zakres zaburzeń homeostazy ogólnoustrojowej  u osób o zróżnicowanym poziomie wydolności fizycznej

5.     Sezonowe zmiany metabolizmu energetycznego erytrocytów u różnych gatunków ryb słodkowodnych

6.     Ocena dynamiki zmian poziomu  wskaźników peroksydacji lipidów i całkowitego statusu antyoksydacyjnego u zwierząt w zależności od wieku i stanu fizjologicznego

 

Katedra Fizjologii i Inżynierii Genetycznej Roślin

1.     Rola karrikinolidów w kontroli spoczynku i kiełkowaniu nasion

2.     Hormonalna regulacja  ustępowania  spoczynku i kiełkowania nasion

3.     Molekularne podstawy biosyntezy i  percepcji  etylenu

4.     Fizjologiczne pobudzanie nasion wybranych roślin warzywnych o niskim wigorze

5.     Opracowanie metody oczyszczania i identyfikacji  kwasu  indolilo- 3- octowego (IAA) w materiale roślinnym z wykorzystaniem  chromatografii gazowej sprzężonej               z spektrometrią  mas  (GC-MS)

Katedra Genetyki

1.     Różnicowanie gatunków pierwotniaków chorobotwórczych  izolowanych                              ze zbiorników wodnych Pomorza Zachodniego

Katedra  Mikrobiologii i Immunologii

1.     Odporność u królików eksperymentalnie zakażonych szczepami wirusa RHD ( Rabbitt Haemorrhagic Disease) z uwzględnieniem zjawiska apoptozy oraz genów kodujących wybrane  cytokiny,  w tym interleukiny

2.     Badania immunologiczno-genetyczne dotyczące wirusa RHD

3.     Badania mikrobiologiczne z uwzględnieniem  RFNA, FDNA i somatycznych bakteriofagów w wodach małych jeziorek miasta Szczecina

4.     Izolacja DNA  metagenomowego  z próbek wód powierzchniowych i konstrukcja bibliotek metagenomowych  w celu identyfikacji genomów kodujących zaadoptowane do zimna enzymy o aktywności ß- D- galaktozydazy

Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii

1.     Rodzaj Carex w Europie. Badania na poziomie morfologiczno-anatomicznym, siedliskowym i molekularnym

2.     Analiza zmian koncentracji zarodników grzybów alergennych w powietrzu Szczecina – modele prognostyczne dla różnych czynników meteorologicznych

3.     Roślinność dolin rzecznych

4.     Ocena stanu zachowania  stanu roślinności halofilnej w północnej Polsce                                   z uwzględnieniem wpływu  zabiegów ochronnych

5.     Uwarunkowania ekologiczno-socjologiczne mszaków na Pomorzu Zachodnim

 

Katedra  Zoologii Bezkręgowców i Limnologii

1.      Rozmieszczenie i  dyspersja bezkręgowców wodnych (Mollusca, Hydrachnidia, Ostracoda, Odonata, Coleoptera, Heteroptera, Trichoptera

2.      Morfologia larw wodopójek i ich pasożytowanie na owadach wodnych

3.      Wodopójki (Hydrachnidia) i ważki (Odonata) Bałkanów

Katedra Zoologii Ogólnej

1.     Biologiczne podstawy odbudowy  populacji ryb zlewni Bałtyku

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Wyszukiwarka

Odwiedź nas: