Katedra prowadzi działalność naukową (badania naukowe) i dydaktyczną (wykłady i ćwiczenia laboratoryjne) na Wydziale Biologii (poprzednie nazwy Wydziału: Wydział Biologii i Nauk o Morzu, Wydział Nauk Przyrodniczych) od 1986 roku, początkowo w ramach Katedry Biochemii, a począwszy od 1.09.1999 – w ramach odrębnej Katedry, noszącej od 1.03.2004 nazwę Katedry Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego.

Badania naukowe procesów biohydrogeochemicznych zachodzących w wybranych ekosystemach wodnych Polski i Czech, a także wybranych substancji toksycznych w środowisku wód naturalnych Katedra prowadzi we współpracy z Uniwersytetem Nauk Weterynaryjnych i Farmaceutycznych w Brnie (patrz pkt. Badania naukowe, Wykaz publikacji i osobny wykaz publikacji w pkt. Informacje dla kandydatów).

Dydaktyka w Katedrze to zajęcia z chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej oraz chemii środowiskowej. W Katedrze realizowane są także prace magisterskie i licencjackie na kierunkach ochrona środowiska (biologiczne i chemiczne badania środowiska wodnego) i biotechnologia (badanie kinetyki procesów biochemicznych np. glikolizy). Katedra realizuje w zależności od potrzeb do 1500 godzin zajęć dydaktycznych. W ok. 90% są to zajęcia laboratoryjne. W okresie od roku 2000 w Katedrze wykonało prace magisterskie i licencjackie ponad 50 dyplomantów.

Przy Katedrze działają Studenckie Koła Naukowe: Koło Naukowe Badania i Ochrony Naturalnych Ekosystemów Wodnych i Koło Naukowe Badania i Ochrony Naturalnego Środowiska Przyrodniczego na Terenie Miasta Szczecina.

Biologiczne i chemiczne badanie procesów zachodzących w różnych ekosystemach wodnych.

    Empty section. Edit page to add content here.
    dr Tymoteusz Miller – poniedziałek 8:15-11:15
    dr inż. Anna Bucior – piątek 13:00-15:00
     w pozostałych dniach tygodnia – do uzgodnienia indywidualnego droga meilową.
    Empty section. Edit page to add content here.