Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Uchwała nr 30/2018/2019 Rady Wydziału Biologii US z dnia 14 lutego 2019 r. w przedmiocie procedur wszczynania przewodu doktorskiego na Wydziale Biologii US

Więcej w Dziale Nauki US