Rok 2018

mgr inż. Anna Bordiuk – „Fitogeograficzne aspekty synantropijnej flory naczyniowej Pomorza Zachodniego na przykładzie miasta Stargard” promotor: prof. dr hab. Agnieszka Popiela (Uniwersytet Szczeciński); recenzenci: śp. prof. dr hab. Maria Zając (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), dr hab. Zbigniew Celka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); data nadania: 25.01.2018 r.

Rok 2017

mgr Dominik Marchowski – „Czynniki warunkujące sposób i miejsce żerowania ptaków wodnych w okresie zimowania w estuarium Odry (pn.-zach. Polska)” promotor: dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), promotor pomocniczy: dr Łukasz Jankowiak (Uniwersytet Szczeciński); recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Piotr Tryjanowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); data nadania: 12.10.2017 r.

mgr Katarzyna Demska – „Ekspresja genów kodujących białkową izomerazę disiarczkową (PDI) w odmianach i liniach pszenicy zwyczajnej o różnej wartości wypiekowej mąki” promotor: dr hab. Lidia Skuza, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), promotor pomocniczy: dr Ewa Filip (Uniwersytet Szczeciński); recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), dr hab. inż. Miłosz Smolik (ZUT w Szczecinie); data nadania: 12.10.2017 r.; rozprawa doktorska wyróżniona

mgr Aleksandra Kruczek – „Analiza kwitnienia i sezonów pyłkowych wybranych drzew i krzewów o właściwościach alergennych na obszarze zurbanizowanym i wiejskim” promotor: dr hab. Małgorzata Puc, prof. US (Uniwersytet Szczeciński); recenzenci: dr hab. Idalia Kasprzyk, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Bogdan Jackowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); data nadania: 25.05.2017 r.

mgr Łukasz Sługocki – „Oddziaływanie wybranych czynników środowiskowych na struktury zooplanktonu w zróżnicowanych morfologicznie jeziorach Pomorza Zachodniego” promotor: dr hab. Robert Czerniawski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński); recenzenci: dr hab. Natalia Kuczyńska-Kippen, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Tomasz Mieczan, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie); data nadania: 24.04.2017 r.

Rok 2016

mgr inż. Anna Kisiel – „Rola ryzobakterii syntezujących deaminazę ACC w rozwoju Medicago truncatula Gaertn.” promotor: prof. dr hab. Ewa Kępczyńska (Uniwersytet Szczeciński); recenzenci: prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i AMG), prof. dr hab. Renata Bogatek-Leszczyńska (SGGW w Warszawie); data nadania: 26.09.2016 r.; rozprawa doktorska wyróżniona

Rok 2015

mgr Tomasz Krepski – „Makrozoobentos piaszczysto-żwirowych cieków dorzecza Drawy na tle wybranych warunków środowiskowych” promotor: dr hab. Robert Czerniawski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński); recenzenci: dr hab. Izabela Czerniawska-Kusza (Uniwersytet Opolski), dr hab. Janusz Żbikowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu); data nadania: 03.12..2015 r.

mgr Damuta Cembrowska-Lech – „Rola karrikinolidu i gibereliny A3 w regulacji ustępowania spoczynku ziarniaków Avena fatua L.” promotor: prof. dr hab. Jan Kępczyński (Uniwersytet Szczeciński); recenzenci: prof. dr hab. Renata Bogatek-Leszczyńska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), dr hab. Zdzisława Romanowska-Duda, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki); data nadania: 28.09.2015 r.; rozprawa doktorska wyróżniona

mgr Małgorzata Janukowicz – „Zbiorowiska i gatunki rzędu Molinietalia północno-zachodniej Polski – analiza fitosocjologiczno-chorologiczna” promotor: dr hab. Zofia Sotek, prof. US (Uniwersytet Szczeciński); recenzenci: prof. em. dr hab. Maciej Rogalski (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Zygmunt Kącki (Uniwersytet Wrocławski); data nadania: 28.09.2015 r.

mgr Dawid Zyskowski – „Życiowy sukces reprodukcyjny w miejskiej populacji kosa Turdus merula” promotor: dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US (Uniwersytet Szczeciński); recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Leszek Jerzak (Uniwersytet Zielonogórski); data nadania: 28.09.2015 r.

mgr Agnieszka Tylkowska – „Występowanie pasożytów wewnętrznych u lisa rudego (Vulpes vulpes) w województwie zachodniopomorskim w latach 2008-20011” promotor: prof. dr hab. Bogumiła Pilarczyk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny); recenzenci: prof. dr hab. Ewa Dzika (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz, prof. US  (Uniwersytet Szczeciński); data nadania: 11.06.2015 r.

mgr Izabela Sondej – „Wpływ buchtowania dzików (Sus scrofa scrofa) na glebowy bank nasion grądu (Tilio-Carpinetum stachyetosum) w Puszczy Białowieskiej” promotor: prof. dr hab. Anna Kwiatkowska-Falińska; recenzenci: dr hab. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Maciej Rogalski (Uniwersytet Szczeciński); data nadania: 22.01.2015 r.

mgr Karolina Konopska – „Problemy fitogeograficzne i flora południowej części Równiny Nowogardzkiej” promotor: prof. dr hab. Agnieszka Popiela; recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Wika (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Zbigniew Celka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); data nadania: 15.01.2015 r.

Rok 2014

mgr Małgorzata Nowak – „Tasiemce przewodu pokarmowego trzech gatunków dzikich kaczek plemienia traczy (Mergini) z Pomorza Zachodniego” promotor: dr hab. Katarzyna Kavetska; recenzenci: dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Aleksander Bielecki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie); data nadania: 16.01.2014 r.

mgr Agata Stapf – „Porównawcze badania nematofauny przewodu pokarmowego trzech odmiennych ekologicznie gatunków dzikich kaczek (podrodzina Anatinae) z terenu Pomorza Zachodniego” promotor: dr hab. Katarzyna Kavetska; recenzenci: dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Anna Okulewicz (Uniwersytet Wrocławski); data nadania: 16.01.2014 r.

mgr Joanna Działo – „Analiza filogenetyczna wybranych europejskich szczepów wirusa RHD (Rabbit haemorrhagic disease) oraz obraz immunologiczny u królików zakażonych tymi szczepami” promotor: prof. dr hab. Wiesław Deptuła; recenzenci: prof. dr hab. Józef Kur (Politechnika Gdańska), prof. dr hab. Andrzej Siwicki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie); data nadania: 13.03.2014 r.

mgr Izabela Szućko – „Zmiany sekwencji nukleotydowych DNA w genomach mieszańców pszenno-żytnich” promotor: prof. dr hab. Stanisława Rogalska; recenzenci: prof. dr hab. Daniela Gruszecka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), prof. dr hab. Wiesław Prus-Głowacki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); data nadania:13.03.2014 r.

mgr Bartosz Startek – „Flora naczyniowa oraz fitogeograficzne zagadnienia środkowej części Pojezierza Myśliborskiego” promotor: prof. dr hab. Agnieszka Popiela; recenzenci: prof. dr hab. Maria Zając (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Maciej Rogalski (Uniwersytet Szczeciński); data nadania: 13.03.2014 r.

mgr Agnieszka Maruszewska – „Badanie wpływu wybranych polifenoli pochodzenia roślinnego na komórki ludzkiej białaczki promielocytowej linii HL60 oraz jej sublinii o oporności wielolekowej HL60/VINC i HL60/MX-2” promotor: prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk; recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Michalak (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu), prof. dr hab. Ewa Kępczyńska (Uniwersytet Szczeciński); data nadania: 18.09.2014 r.

mgr Alicja Trzeciak-Ryczek – „Badanie ekspresji genów kodujących wybrane cytokiny w leukocytach krwi obwodowej u królików zakażonych eksperymentalnie wirusem RHD (rabbit haemorrhagic disease)” promotor: dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US; recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (Uniwersytet Gdański), dr hab. Grzegorz Fitzner (Państwowy instytut Weterynaryjny- Państweowy Instytut Badawczy w Puławach); data nadania: 15.10.2014 r.

mgr Małgorzata Bąkowska – „Analiza zawartości wybranych metali toksycznych (Pb, Cd) oraz biopierwiastków (Cu, Zn) w wątrobie i nerkach zwierząt wolno żyjących (sarna, jeleń, dzik) z terenu Polski” promotor: prof. dr hab. Bogumiła Pilarczyk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny); recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska (Pomorski Uniwersytet Medyczny), dr hab. Maria Suska, prof. US  (Uniwersytet Szczeciński); data nadania: 20.11.2014 r.

Rok 2013

mgr Anna Żywiczka – „Ocena wartości przyrodniczej i użytkowej wybranych zbiorowisk łąkowych na tle warunków siedliskowych i poziomu pratotechniki” promotor: prof. dr hab. Maciej Rogalski; recenzenci: dr hab. Małgorzata Stasińska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), prof. em. dr hab. Ignacy Kutyna  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny); data nadania: 13.06.2013 r.

mgr Anna Kamińska – „Zróżnicowanie fenotypowe i genotypowe wydmuchrzycy piaskowej [Leymus arenarius (L.)Hochst.] występującej na wydmach białych zachodniej części wybrzeża Bałtyku” promotor: prof. dr hab. Maciej Rogalski; recenzenci: dr hab. Zofia Sotek, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. inż. Teodor Kitczak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny); data nadania: 30.09.2013 r.

mgr Julia Pławska-Olejniczak – „Wypas jako czynnik kształtujący wybrane fitocenozy łąkowe” promotor: prof. dr hab. Maciej Rogalski; recenzenci: dr hab. Małgorzata Stasińska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Anna Kryszak  (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu); data nadania: 30.09.2013 r.

mgr Monika Krawczyk – „Mechanizmy regulacji zbilansowania wapnia i magnezu oraz składu elektrolitowego krwi w zależności od wieku i zmian fizjologicznych u kóz” promotor: dr hab. Maria Brzezińska, prof. US; recenzenci: dr hab. Maria Suska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Jan Udała  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny); data nadania: 05.12.2013 r.

Rok 2012

mgr Magdalena Szenejko – „Ocena zmienności fenotypowej i genomowej różnych form wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.)” promotor: prof. dr hab. Maciej Rogalski; recenzenci: dr hab. Anna Kryszak, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), prof. dr hab. Wiesław Prus-Głowacki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); data nadania: 09.02.2012 r.

mgr Dorota Anna Kawczuga – „Ocena wskaźników peroksydacji lipidów, parametrów hematologicznych i biochemicznych krwi bydła w zależności od stanu fizjologicznego” promotor: dr hab. Wiesława Orowicz, prof. US, recenzenci: dr hab. inż. Helena Zakrzewska U zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), prof. dr hab. Ryszard Skrzypek (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu); data nadania: 14.06.2012 r.

mgr Marta Umiastowska – „Flora roślin naczyniowych i jej przemiany w zachodniej części Pojezierza Drawskiego” promotor: dr hab. Agnieszka Popiela, prof. US; recenzenci: prof. em. Janina Jasnowska, prof. dr hab. Adam Zając (Uniwersytet Szczeciński); data nadania: 14.06.2012 r.

mgr Agata Leońska-Duniec – „Identyfikacja molekularna i analiza filogenetyczna pełzaków termofilnych izolowanych ze zbiorników wodnych Pomorza Zachodniego” promotor: prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak; recenzenci: prof. dr hab. Ewa Przyboś-Razowska (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN), dr hab. Lidia Kołodziejczyk (Pomorski Uniwersytet Medyczny); data nadania: 11.10.2012 r.

mgr Paulina Król – „Rola jasmonianu metylu  w rozwoju grzybów z rodzaju Alternaria i Fusarium oraz w indukcji odporności pomidora na te patogeny” promotor: prof. dr hab. Ewa Kępczyńska; recenzenci: prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Marcin Horbowicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach); data nadania: 15.11.2012 r.

mgr Katarzyna Królaczyk – „Ekologiczne uwarunkowania kształtowania się cestodofauny grążyc (Aythyini) Pomorza Zachodniego” promotor: dr hab. Katarzyna Kavetska, prof. ZUT; recenzenci: prof. dr hab. Barbara Grytner-Zięcina (Warszawski Uniwersytet Medyczny), dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz (Uniwersytet Szczeciński); data nadania: 15.11.2012 r.

Rok 2011

mgr Anna Kalinka – „Genomowe zmiany u mieszańców pszenno-żytnich” promotor: prof. dr hab. Stanisława Rogalska; recenzenci: prof. dr hab. Maria Krzakowa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Andrzej Wojciechowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

mgr Ewa Filip – „Badanie zmienności genetycznej grupy odmian pszenicy heksaploidalnej Triticum aestivum L. za pomocą izoenzymów i markerów STS PCR-DNA)” promotor: prof. dr hab. Stanisława Rogalska; recenzenci: prof. dr hab. Daniela Gruszecka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), dr hab. Bolesław Salmanowicz (Instytut Genetyki PAN)

mgr Joanna Śliwa-Dominiak – „Badania bakteriologiczno-wirusologiczne wód śródmiejskiego jeziora miasta Szczecin” promotor: prof. dr hab. Wiesław Deptuła; recenzenci: Józef Kur (Politechnika Gdańska, Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Michał Stosik (Uniwersytet Zielonogórski)

mgr Anna Wierzbicka-Woś – „Produkcja i charakterystyka zaadoptowanych do zimna β-D-galaktozydaz” promotor: prof. dr hab. Józef Kur; recenzenci: dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Józef Kur (Politechnika Gdańska, Uniwersytet Szczeciński)

mgr Mariola Janiak – „Wpływ treningu na metabolizm energetyczny erytrocytów i układ peroksydazy glutationowej w erytrocytach koni rasy kłusak amerykański” promotor: dr hab. Maria Suska, prof. US; recenzenci: dr hab. Maria Brzezińska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. inż. Helena Zakrzewska  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

Rok 2010

mgr Anna Maria Łabęcka – „Cykl płciowy zawleczonych gatunków małży: Anatonta woodiana (Lea, 1834), Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) oraz Corbicula fluminalis(O.F. Müller, 1774) (Mollusca: Bivalvia) z kanału zrzutowego wód pochłodniczych Elektrowni „Dolna Odra”                                                                                           promotor: prof. dr hab. Józef  Domagała; recenzenci: dr hab. Elżbieta Żbikowska ( Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Krzysztof Lewandowski, prof. AP ( Akademia Podlaska)

Rok 2009

mgr Robert Nowak – „Badanie apoptozy wywołanej działaniem wybranych leków przeciwnowotworowych w komórkach nowotworowych o oporności wielolekowej”

mgr Ewelina Łukaszewska – „Endoreplikacja jądrowego DNA u buraka (Beta vulgaris L) – znaczenie biologiczne i praktyczne”

mgr Dorota Musielak – „Ekstensywne sposoby użytkowania wybranych fitocenoz Łąk Skoszewskich, jako forma ich czynnej ochrony”

mgr Eliza Miłek – „Wypas koni jako czynnik ekologiczny kształtujący fitocenozy trawiaste”

mgr Marcin Wilhelm – „Spontaniczne procesy rozwoju roślinności na obszarach poeksploatacyjnych torfowisk typu bałtyckiego”

mgr Anna Bucior – „ Produkcja pierwotna toni wodnej Zalewu Szczecińskiego (Wielkiego Zalewu) w latach 2004-2006”

Rok 2008

mgr Adam Rzemieniecki – „Biologia dojrzewania i biotechnologia rozrodu wybranych gatunków ryb jesiotrowatych w wodach podgrzanych”

mgr Paulina Niedźwiedzka – „Profil immunologiczny oraz zjawisko apoptozy u królików zakażonych eksperymentalnie szczepami wirusa RHD (rabbit haemorrhagic disease) o odmiennych cechach biologicznych”

mgr Dorota Kostrzewa-Nowak – „Wpływ redukcyjnej aktywacji związków przeciwnowotworowych z grupy antybiotyków antracyklinowych i ich analogów na przywracanie aktywności cytotoksycznej w stosunku do komórek nowotworowych o odporności wielolekowej”

mgr Piotr Sadanowicz – „Unerwienie kloaki kury domowej”

Rok 2007

mgr Justyna Piękna-Grochala – „Fizjologiczne i biochemiczne podstawy matrykondycjonowania nasion wybranych gatunków roślin warzywnych”

mgr Małgorzata Adamska – „Wykrywanie i analiza DNA Anaplasma phagocytophilum Bartonella sp. u zwierząt łownych i kleszcza pospolitego Ixodes ricinus z północno – zachodniej Polski”

mgr Piotr Nowaczyk – „Zjawiska immunologiczne, apoptoza oraz badania wirusologiczne metodami biologii molekularnej królików immunizowanych wirusem EBHS (European Brown Hare Syndrome)”

mgr Agnieszka Maciejewska – „Analiza filogenetyczna i polimorfizm genetyczny u Paramecium jenningsi

mgr Magdalena Achrem – „Studia kariologiczne rodzaju Secale

mgr Lucyna Kirczuk – „Charakterystyka morfologiczna i histologiczna obustronnych hybrydów łososia (Salmo salar L., 1785) i troci (Salmo trutta m. trutta L., 1758) w rzecznym okresie ich życia”

mgr Beata Hukowska-Szematowicz – „Charakterystyka immunologiczno-genetyczna wybranych szczepów wirusa RHD (rabbit haemorrhagic disease)”

mgr Anna Nahurska – „Analiza mikrobiologiczna wód wybranych jezior śródmiejskich miasta Szczecina”

mgr Sylwia Zielińska – „Rola giberelin, kwasu abscysynowego oraz etylenu w kiełkowaniu i konwersji somatycznych zarodków w kulturach in vitro Medicago sativa L.”

Rok 2004

mgr Piotr Dąbkowski – „Charakterystyka peryfitonowych zespołów zwierzęcych występujących na podłożach foliowych w kanałach o zróżnicowanej termice Elektrowni ”Dolna Odra”