ZASADY STUDIOWANIA WEDŁUG INDYWIDUALNEGO

PLANU STUDIÓW I PROGRAMU STUDIÓW

 

§ 1. Warunki ogólne

1. Studia wg indywidualnego planu studiów i programu nauczania (IPPS), zwane dalej studiami indywidualnymi, mają na celu rozszerzenie zakresu wiedzy nabywanej przez studenta w toku studiów.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach studia indywidualne polegają na udziale studenta w pracach naukowo-badawczych realizowanych na wydziale. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan w porozumieniu z kierownikiem pracy badawczej.

3. Studia indywidualne mogą być realizowane wyłącznie na kierunku podstawowym, na którym student podjął studia, a można je rozpocząć nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku studiów I° i od 1 semestru studiów II°.

4. O studia indywidualne ubiegać się mogą studenci wyróżniający się dobrymi wynikami w nauce. Warunkiem podjęcia (kontynuowania) studiów indywidualnych jest uzyskanie pełnej rejestracji na kolejny semestr.

5. Studia realizowane wg IPPS nie mogą trwać dłużej, niż studia realizowane wg obowiązującego planu studiów.

6. Student, który podejmuje studia indywidualne, powinien mieć opiekuna naukowego, którego wyznacza Dziekan.

7. Student z własnej inicjatywy może wystąpić do Dziekana z wnioskiem o rezygnację ze studiów indywidualnych, zwłaszcza z przyczyn losowych.

8. Prawa i obowiązki studenta odbywającego studia indywidualne, nie zmienione przez niniejsze zasady, pozostają takie same jak ogółu studentów.

9. Niniejsze zasady nie dotyczą odbywania studiów na zasadzie indywidualnej organizacji studiów, regulowanej odrębnymi przepisami.

§ 2. Opiekun naukowy studenta

1. Obowiązkiem opiekuna naukowego jest sprawowanie merytorycznej opieki nad właściwą realizacją planu i programu studiów indywidualnych.

2. Opiekunem naukowym powinien być nauczyciel akademicki z tytułem profesora lub nauczyciel posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.

3. Dziekan, w porozumieniu z kierownikiem jednostki (katedry) może powierzyć funkcję opiekuna naukowego nauczycielowi akademickiemu ze stopniem naukowym doktora.

4. Funkcja opiekuna naukowego ma zastosowanie do wszystkich studentów realizujących studia wg IPPS, w tym studentów z innych uczelni (także zagranicznych) oraz studentów odbywających studia za granicą w ramach programu LLP-Erasmus. Wyjątkiem od tej zasady jest wyznaczenie przez dziekana opiekuna do prowadzenia indywidualnych zajęć na rzecz studentów obcokrajowców odbywających studia w ramach tego programu.

5. W uzasadnionych okolicznościach, w szczególności spowodowanych przypadkami losowymi, Dziekan może dokonać zmiany opiekuna naukowego. Zmiana ta następuje z urzędu w przypadku rezygnacji nauczyciela z funkcji opiekuna.

§ 3. Plan i program studiów indywidualnych

1. Indywidualny program kształcenia, w porozumieniu ze studentem, opracowuje opiekun naukowy, a zatwierdza Dziekan.

2. Program kształcenia studiów indywidualnych powinien uwzględniać:

a) efekty kształcenia dla danego kierunku studiów, a także – o ile istnieją – efekty kształcenia dla danej specjalności;

b) indywidualne zainteresowania studenta oraz jego predyspozycje do pracy samodzielnej.

3. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz punktów kredytowych ECTS, wynikająca z planu studiów indywidualnych nie powinna być mniejsza niż przewidziana w obowiązującym planie studiów dla danego semestru, z zachowaniem ogólnej struktury przedmiotów i form zajęć. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe jedynie w przypadku, jeżeli ze względów formalno-programowych studia indywidualne będą realizowane niezależnie w dwóch kolejnych semestrach.

Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan.

4. Zmiany w planie studiów indywidualnych, w odniesieniu do studiów podstawowych, mogą polegać w szczególności na:

a) dodaniu przedmiotów pozaprogramowych, o łącznym obciążeniu do 30 % liczby godzin planu semestralnego;

b) wymianie na inne części lub całości niektórych przedmiotów planu podstawowego,

z uwzględnieniem zasady, że zachowane zostaną wymagane efekty kształcenia oraz odpowiadająca im minimalna liczba godzin zajęć i punktów ECTS;

c) zmianie charakteru i okresu odbywania praktyki, przy zachowaniu wymaganego efektami kształcenia minimalnego czasu jej trwania.

5. Student odbywający w danym semestrze część studiów na innej uczelni, w tym zagranicznej, może realizować indywidualny program studiów (lub program standardowy), zgodny z planem uczelni przyjmującej. Wybrany przez studenta program studiów musi być pozytywnie zaopiniowany przez opiekuna naukowego oraz uzyskać aprobatę Dziekana.

6. Na wniosek opiekuna naukowego oraz za zgodą zainteresowanego studenta, a także z własnej inicjatywy, Dziekan może dokonać korekty planu studiów indywidualnych, o ile wpłynie to korzystnie na realizację programu tych studiów oraz regulaminowe rozliczenie toku studiów.

7. Indywidualny plan studiów i program studiów nie może naruszać kwalifikacji (sylwetki) absolwenta, ani ograniczać jego kompetencji, jakie wynikają z efektów kształcenia.

§ 4. Organizacja studiów indywidualnych

1. Przedmioty planu studiów indywidualnych tożsame z przedmiotami studiów podstawowych, można realizować trybem:

a) wynikającym z obowiązującego w semestrze planu zajęć dla danego kierunku;

b) eksternistycznym, wg harmonogramu uzgodnionego z prowadzącym przedmiot, za aprobatą opiekuna naukowego.

2. Przedmioty wykraczające poza plan studiów podstawowych są odrabiane i zaliczane w trybie i według harmonogramu ustalonego przez opiekuna naukowego, z uwzględnieniem harmonogramu organizacji roku akademickiego.

3. Okresem rozliczeniowym studiów realizowanych wg IPPS jest semestr. Okres ten może być zmieniony jedynie w przypadku, gdy z niezależnych od studenta przyczyn, chociażby jak brak dokumentacji rozliczeniowej z innej uczelni (w tym zagranicznej), nie może on dopełnić obowiązku rozliczenia toku studiów w regulaminowym terminie. Decyzję w tej sprawie, na pisemny wniosek studenta, podejmuje Dziekan.

§ 5. Dokumentacja studiów indywidualnych

1. Student ubiegający się o studia indywidualne powinien wnieść do Dziekana podanie najpóźniej w terminie dwóch tygodni przed rozpoczęciem semestru. Do podania należy dołączyć:

a) zgodę nauczyciela akademickiego na sprawowanie funkcji opiekuna naukowego;

b) proponowany indywidualny program kształcenia, pozytywnie zaopiniowany przez opiekuna naukowego.

2. Wzór arkusza indywidualnego programu kształcenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

3. Po zatwierdzeniu przez Dziekana indywidualnego programu kształcenia, student otrzymuje indywidualną kartę okresowych osiągnięć, stanowiącą podstawę rozliczenia toku studiów.

§ 6. Tryb zaliczania

1. Zaliczenia semestru realizowanego w formie studiów indywidualnych dokonuje dziekan, na podstawie akceptacji opiekuna naukowego.

2. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz spełnienie wymogów formalnych i programowych, w tym wywiązanie się z warunków określonych w planie i programie studiów indywidualnych.

3. Student nie realizujący należycie IPPS może być decyzją Dziekana skierowany do kontynuowania studiów na zasadach ogólnych. Wniosek w tej sprawie przedkłada opiekun naukowy.

4. W przypadku przerwania studiów indywidualnych, student jest zobowiązany do wyrównania kredytu punktowego oraz uzupełnienia zaliczeń z przedmiotów wynikających z podstawowego programu nauczania. W przypadku tym, podobnie jak przy braku zaliczenia semestru, rygory wynikają z regulaminu studiów.