Głównym kierunkiem prac naukowych Katedry Biochemii jest badanie mechanizmów oporności wielolekowej MDR (ang. multidrug resistance) komórek nowotworowych, związanych z nadaktywnością białek eksportujących leki z komórek opornych. Naczelnym celem tych prac jest stworzenie podstaw dla racjonalnego projektowania związków przeciwnowotworowych zachowujących aktywność w stosunku do komórek o oporności wielolekowej, jak również opracowanie strategii przywracania aktywności ważnych klinicznie chemioterapeutyków, które utraciły swoje działanie w stosunku do komórek o oporności wielolekowej.

Badanie udziału jądrowego czynnika transkrypcyjnego ĸB (NF-ĸB) w wykształceniu potencjału przerzutowego komórek nowotworowych o oporności wielolekowej.

  • 1995

   Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, kierunek Biotechnologia

   (prace magisterskie)

   Katarzyna Tkaczyk – Badanie roli czynników struktury związków przeciwnowotworowych z grupy pochodnych i analogów antrachinonu w generowaniu wolnych rodników tlenowych.

  • 1997

   Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, kierunek Biotechnologia

   (prace magisterskie)

   Jolanta Pawłowska – Badanie wytwarzania wolnych rodników tlenowych przez związki przeciwnowotworowe z grupy pochodnych i analogów antrachinonu w układzie oksydazy ksantynowej i NADPH-zależnej reduktazy cytochromu P450.

  • 1999

   Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku

   (praca magisterska)

   Dorota Głowacka – Zdolność antrapirydazonów do rewersji P-glikoproteino-zależnej oporności wielolekowej MDR na związki przeciwnowotworowe z grupy antracyklin.

   Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, kierunek Biotechnologia

   (prace magisterskie)

   Iwona Płodzich – Oddziaływanie antrapirydonów z komórkami ludzkiej białaczki K562 o oporności wielolekowej MDR.

   Rafał Smoczyński – Identyfikacja miejsca aktywnego dehydrogenazy NADH uczestniczącego w jednoelektronowej redukcji pochodnych i analogów antrachinonu.

  • 2000

   Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, kierunek Biotechnologia

   (prace magisterskie)

   Agnieszka Kwiecińska – Oddziaływanie antrapirydonów z komórkami drobnokomórkowego raka płuc GLC4 o oporności wielolekowej MDR, związanej z nadekspresją białka MRP1.

  • 2001

   Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, kierunek Biotechnologia

   (prace magisterskie)

   Ewelina Majewska – Oddziaływanie pyrazoloakrydonów (PAC) i pyrazolopirymidoak-rydonów (PPAC) z komórkami nowotworowymi o oporności wielolekowej.

   Aleksandra Wenta – Oddziaływanie formamidynowych pochodnych daunorubicyny z komórkami erytroidalnej białaczki ludzkiej K562 o oporności wielolekowej związanej z nadekspresją P-glikoproteiny.

  • 2003

   Tematy prac magisterskich studentów kierunku Biologia

   Kostrzewa Dorota – Badanie wpływu metabolicznej aktywacji adriamycyny przez enzymy oksydoredukcyjne na wzrost jej aktywności cytotoksycznej w stosunku do komórek nowotworowych o oporności wielolekowej.

   Sawicka Anna – Wpływ metabolicznej aktywacji związków przeciwnowotworowych z grupy pochodnych i analogów antrachinonu przez enzymy oksydoredukcyjne na stymulację wytwarzania reaktywnych form tlenu.

   Szarkowicz Monika – Wpływ metabolicznej aktywacji związków przeciwnowotworowych z grupy antybiotyków antracyklinowych przez enzymy oksydoredukcyjne na stymulację wytwarzania reaktywnych form tlenu.

  • 2004

   Tematy prac licencjackich studentów kierunku Ochrona Środowiska

   Joanna Pietracha – Insektycydy – mechanizmy ich działania, metabolizm i toksyczne działanie na środowisko.

   Julita Skowrońska – Pestycydy – mechanizmy ich działania, metabolizm i toksyczne działanie na środowisko.

   Katarzyna Skowrońska – Herbicydy – mechanizmy ich działania, metabolizm i toksyczne działanie na środowisko.

   Anna Wałkowska – Działanie mutagenne i kancerogenne związków chemicznych występujących w produktach żywnościowych.

   Tematy prac magisterskich studentów kierunku Biologia

   Czupryńska Katarzyna – Badanie wpływu soli pirydyniowych na aktywność cytotoksyczną adriamycyny w stosunku do komórek nowotworowych o oporności wielolekowej związanej z nadekspresją P-glikoproteiny.

   Korytowska Anna – Badanie wpływu metabolicznej aktywacji mitoksantronu przez reduktazę cytochromu P-450 na jego aktywność cytotoksyczną w stosunku do komórek nowotworowych o oporności wielolekowej związanej z nadekspresją białka MRP1.

   Maryniak Dominika – Badanie wpływu soli pirydyniowych na aktywność cytotoksyczną adriamycyny w stosunku do komórek nowotworowych o oporności wielolekowej związanej z nadekspresją białka MRP1.

   Piotrowska Sylwia – Metaboliczna aktywacja związku przeciwnowotworowego mitoksantronu przez enzymy oksydoredukcyjne.

   Serwatka Katarzyna – Badanie wpływu metabolicznej aktywacji mitoksantronu przez reduktazę cytochromu P-450 na jego aktywność cytotoksyczną w stosunku do komórek nowotworowych o oporności wielolekowej związanej z nadekspresją P-glikoproteiny.

  • 2005

   Tematy prac licencjackich studentów kierunku Ochrona Środowiska

   Karkułowski Mariusz – Rośliny transgeniczne odporne na działanie pestycydów

   w aspekcie ochrony środowiska.

   Wojtasik Justyna – Wpływ jonów metali ciężkich na środowisko – główne źródła ich emisji i mechanizmy toksycznego działania.

   Tematy prac licencjackich studentów kierunku Biotechnologia

   Czepczyńska Hanna – Zastosowanie metod biotechnologicznych w wytwarzaniu przeciwciał i nośników leków w terapii nowotworów.

   Łagoda Kalina – Zastosowanie związków pochodzenia roślinnego jako leków przeciwnowotworowych.

   Staniul Elżbieta – Zastosowanie związków pochodzenia roślinnego w zapobieganiu procesom nowotworowym.

   Szymanowska Daria – Zastosowanie metod biotechnologicznych w badaniu zjawiska oporności wielolekowej komórek nowotworowych.

   Tematy prac magisterskich studentów kierunku Biologia

   Dudka Kamila – Badanie wpływu metabolicznej aktywacji pirarubicyny przez reduktazę cytochromu P-450 na jego aktywność cytotoksyczną w stosunku do komórek nowotworowych o oporności wielolekowej związanej z nadekspresją białka MRP1.

   Kulikowska Anna – Badanie wpływu metabolicznej aktywacji pirarubicyny przez reduktazę cytochromu P-450 na jego aktywność cytotoksyczną w stosunku do komórek nowotworowych o oporności wielolekowej związanej z nadekspresją P-glikoproteiny.

   Maruszewska Agnieszka – Badanie wpływu soli pirydyniowych na aktywność cytotoksyczną winkrystyny w stosunku do komórek nowotworowych o oporności wielolekowej związanej z nadekspresją P-glikoproteiny.

  • 2006

   Tematy prac licencjackich studentów kierunku Biotechnologia

   Badyna Dominika – Zastosowanie metod biotechnologicznych w identyfikacji genów związanych ze zjawiskiem oporności wielolekowej komórek nowotworowych.Dudka

   Kamila – Antybiotyki o działaniu przeciwnowotworowym – metody ich produkcji oraz zasady racjonalnych modyfikacji chemicznych.

   Kowalczyk Angelika – Zastosowanie immobilizowanych form enzymów w przemyśle farmaceutycznym.

   Rudewicz Krzysztof – Zastosowanie immobilizowanych form enzymów w przemyśle spożywczym.

   Ryńska Aleksandra – Znaczenie związków fenolowych pochodzenia roślinnego w terapii nowotworów.

   Sobolewska Aleksandra – Zastosowanie metod biotechnologicznych w identyfikacji genów odpowiedzialnych za metastazę komórek nowotworowych.

   Tematy prac magisterskich studentów kierunku Biologia studia uzupełniające

   Skowrońska Julita – Wpływ kwasu galusowego na proliferację komórek ludzkiej białaczki promielocytarnej HL60.

   Skowrońska Katarzyna – Wpływ kwasu galusowego na proliferację komórek nowotworowych HL60/VINC o oporności wielolekowej związanej z nadaktywnością
   P-glikoproteiny.

   Wałkowska Anna – Wpływ kwasu galusowego na proliferację komórek nowotworowych HL60/DOX o oporności wielolekowej związanej z nadaktywnością białka MRP1.

   Tematy prac magisterskich studentów kierunku Biologia

   Adamko Danuta – Wpływ kwasu kawowego na aktywność związków polifenolowych w stosunku do komórek nowotworowych HL60/VINC o oporności wielolekowej związanej z nadaktywnością P-glikoproteiny.

   Badyna Dominika – Wpływ kwercetyny na proliferację komórek ludzkiej białaczki promielocytarnej HL60.

   Chorążewska Marta – Wpływ kwercetyny na proliferację komórek nowotworowych HL60/VINC o oporności wielolekowej związanej z nadaktywnością P-glikoproteiny.

   Dolata Kornelia – Wpływ kwasu kawowego na aktywność związków polifenolowych w stosunku do komórek ludzkiej białaczki promielocytarnej HL60.

   Drożdżyńska Marta – Wpływ kwasu elagowego na proliferację komórek nowotworowych HL60/DOX o oporności wielolekowej związanej z nadaktywnością białka MRP1.

   Furmańczyk Marta – Cytotoksyczne działanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych na komórki raka jelita grubego HT29.

   Futyma Barbara – Wpływ kwercetyny na proliferację komórek nowotworowych HL60/DOX o oporności wielolekowej związanej z nadaktywnością białka MRP1.

   Kryszczyńska Ewelina – Wpływ kwasu elagowego na proliferację komórek ludzkiej białaczki promielocytarnej HL60.

   Pazoła Magdalena – Wpływ kwasu elagowego na proliferację komórek nowotworowych HL60/VINC o oporności wielolekowej związanej z nadaktywnością P-glikoproteiny.

   Sempruch Karolina – Wpływ kwasu kawowego na aktywność związków polifenolowych w stosunku do komórek nowotworowych HL60/DOX o oporności wielolekowej związanej z nadaktywnością białka MRP1

  • 2007

   Kawczuga Monika – Zastosowanie hodowli komórek nowotworowych in vitro ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 w badaniach aktywności związków polifenolowych zawartych w liściach roślin jagodowych.

   Tematy prac magisterskich studentów kierunku Biotechnologia

   Łagoda Kalina – Zastosowanie hodowli komórek nowotworowych in vitro ludzkiej białaczki promielocytowej HL60/VINC o oporności wielolekowej związanej z nadaktywnością P-glikoproteiny w badaniach aktywności związków polifenolowych zawartych w liściach roślin jagodowych.

   Stanclik Małgorzata – Zastosowanie hodowli komórek nowotworowych in vitro ludzkiej białaczki promielocytowej HL60/DOX o oporności wielolekowej związanej z nadaktywnością białka MRP1 w badaniach aktywności związków polifenolowych zawartych w liściach roślin jagodowych.

   Staniul Elżbieta – Zastosowanie hodowli komórek nowotworowych in vitro ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej sublinii o oporności wielolekowej (HL60/VINC i HL60/DOX) w badaniach aktywności związków polifenolowych zawartych w truskawkach uprawianych w różnych warunkach.

   Tematy prac licencjackich studentów kierunku Biotechnologia

   Bereś Bartosz – Badanie właściwości kinaz tyrozynowych jako nowego celu molekularnego w terapii chorób nowotworowych.

   Kurcek Anna – Zastosowanie metod biotechnologii molekularnej w badaniach apoptozy wywołanej działaniem leków przeciwnowotworowych.

   Majewska Marta – Zastosowanie przeciwciał w terapii celowanej nowotworów.

   Matacz Marta – Badanie właściwości telomeraz w powstawaniu i leczeniu chorób nowotworowych.

   Saczyńska Magdalena – Zastosowanie metod biotechnologicznych w badaniach aktywności związków przeciwnowotworowych.

   Suszyńska Malwina – Zastosowanie metod biotechnologii molekularnej w badaniach udziału białka p53 w powstawaniu komórek nowotworowych.

   Szymczykowski Maciej – Zastosowanie metod biotechnologii molekularnej w identyfikacji genów związanych z procesem angiogenezy.

   Wiciejowska Katarzyna – Liposomalne formy leków przeciwnowotworowych.

   Tematy prac magisterskich studentów kierunku Biologia studia uzupełniające

   Wojtasik Justyna – Badanie wpływu kwasu elagowego na aktywność doksorubicyny w stosunku do komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej sublinii o oporności wielolekowej HL60/VINC i HL60/DOX

   Tematy prac magisterskich studentów kierunku Biologia

   Boryczka Mariola – Badanie wpływu kwasu galusowego na aktywność pirarubicyny w stosunku do komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej sublinii o oporności wielolekowej, HL60/VINC i HL60/DOX.

   Jakubowska Ewelina – Badanie wpływu kwercetyny na aktywność pirarubicyny w stosunku do komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej sublinii o oporności wielolekowej, HL60/VINC i HL60/DOX.

   Kindra (Szczytowska) Magdalena – Badanie wpływu kwercetyny na aktywność doksorubicyny w stosunku do komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej sublinii o oporności wielolekowej, HL60/VINC i HL60/DOX.

   Królikowska Marta – Badanie wpływu kwasu galusowego na aktywność winkrystyny w stosunku do komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej sublinii o oporności wielolekowej, HL60/VINC i HL60/DOX.

   Lesiuk Amelia – Badanie wpływu kwercetyny na aktywność mitoksantronu w stosunku do komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej sublinii o oporności wielolekowej, HL60/VINC i HL60/DOX.

   Polak Aleksandra – Badanie wpływu kwasu galusowego na aktywność doksorubicyny w stosunku do komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej sublinii o oporności wielolekowej, HL60/VINC i HL60/DOX.

   Rokicka Joanna – Badanie wpływu kwasu galusowego na aktywność mitoksantronu w stosunku do komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej sublinii o oporności wielolekowej, HL60/VINC i HL60/DOX.

   Szałańska Katarzyna – Badanie wpływu kwercetyny na aktywność winkrystyny w stosunku do komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej sublinii o oporności wielolekowej, HL60/VINC i HL60/DOX.

  • 2008

   Tematy prac magisterskich studentów kierunku Biotechnologia

   Buxey (Węckowska) Anna – Wpływ rozpuszczalników na badanie aktywności związków przeciwnowotworowych w stosunku do komórek ludzkiej białaczki promielocytowej HL60/DOX o oporności wielolekowej związanej z nadaktywnością białka MRP1.

   Majsakowski Marcin – Wpływ rozpuszczalników na badanie aktywności związków przeciwnowotworowych w stosunku do komórek ludzkiej białaczki promielocytowej HL60/VINC o oporności wielolekowej związanej z nadaktywnością P-glikoproteiny.

   Rudewicz Krzysztof – Wpływ rozpuszczalników na badanie aktywności związków przeciwnowotworowych w stosunku do komórek ludzkiej białaczki promielocytowej HL60.

   Tematy prac licencjackich studentów kierunku Biotechnologia

   Grabowska Kamila – Wykorzystanie oligonukleotydów w hamowaniu ekspresji genów związanych z przerzutowaniem komórek nowotworowych.

   Kosior Małgorzata – Zastosowanie immunoliposomów w terapii celowanej nowotworów.

   Liput Magdalena – Wykorzystanie strategii oligonukleotydów antysensowych w hamowaniu ekspresji genów związanych z opornością wielolekową komórek nowotworowych.

   Perużyńska Magdalena – Znaczenie lektyn pochodzenia roślinnego w terapii nowotworów.

   Pieńkowska Joanna – Zastosowanie metod biotechnologii molekularnej w badaniach właściwości deacetylaz białek histonowych jako celu molekularnego w terapii nowotworów.

   Rataj Barbara – Wykorzystanie siRNA w terapii chorób nowotworowych.

   Rzepiak Joanna – Znaczenie liposomów jako nośników oligonukleotydów w terapii nowotworów.

   Wdowiak Magdalena – Wykorzystanie rybozymów w hamowaniu ekspresji genów związanych z opornością wielolekową komórek nowotworowych.

   Tematy prac magisterskich studentów kierunku Biologia

   Emilia Fiedkiewicz – Wpływ kwasu chlorogenowego na proliferację komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej sublinii o oporności wielolekowej, HL60/VINC i HL60/DOX.

   Sławomir Gaść – Wpływ związków polifenolowych na aktywność kwasu elagowego w stosunku do komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej sublinii o oporności wielolekowej, HL60/VINC i HL60/DOX.

   Dorota Majewska – Wpływ związków polifenolowych na aktywność kwasu galusowego w stosunku do komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej sublinii o oporności wielolekowej, HL60/VINC i HL60/DOX.

   Piotr Pryć – Wpływ związków polifenolowych na aktywność kwercetyny w stosunku do komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej sublinii o oporności wielolekowej, HL60/VINC i HL60/DOX.

    

  • 2009

   Tematy prac magisterskich studentów kierunku Biotechnologia

   Majewska Marta – Wpływ rozpuszczalników na badanie aktywności związków przeciwnowotworowych w stosunku do komórek raka jelita grubego linii LOVO i jej sublinii o oporności wielolekowej LOVO/DX.

   Matacz Marta – Zastosowanie hodowli in vitro komórek raka piersi linii MCF7 i jej sublinii o oporności wielolekowej MCF7/DOX w badaniach aktywności przeciwnowotworowej kwasu elagowego.

   Saczyńska Magdalena – Zastosowanie hodowli in vitro komórek raka piersi linii MCF7 i jej sublinii o oporności wielolekowej MCF7/DOX w badaniach aktywności przeciwnowotworowej kwercetyny.

   Suszyńska Malwina – Wpływ rozpuszczalników na badanie aktywności związków przeciwnowotworowych w stosunku do komórek raka piersi linii MCF7 i jej sublinii o oporności wielolekowej MCF7/DOX.

   Wiciejowska Katarzyna – Aktywność liposomalnych form leków w stosunku do komórek nowotworowych linii wrażliwych i ich sublinii o oporności wielolekowej.

   Tematy prac licencjackich studentów kierunku Biotechnologia

   Michał Czerewaty – Zastosowanie enzymów w terapii nowotworów.

   Natalia Danilewicz – Zastosowanie metod biotechnologii molekularnej w badaniach roli czynnika transkrypcyjnego HIF-1 w regulacji ekspresji genów związanych z rozwojem nowotworów.

   Piotr Meller – Zastosowanie metod biotechnologii molekularnej w badaniach właściwości topoizomeraz jako celu molekularnego terapii nowotworów.

   Marta Pulkowska – Zastosowanie metod biotechnologii molekularnej w badaniach roli czynnika jądrowego NF-kB w regulacji ekspresji genów związanych z opornością wielolekową komórek nowotworowych.

   Anita Szymczyk – Zastosowanie metod biotechnologii molekularnej w badaniach zdolności związków polifenolowych pochodzenia roślinnego do hamowania ekspresji genów związanych z rozwojem nowotworów.

   Agata Wajs – Zastosowanie metod biotechnologii molekularnej w badaniach struktury i funkcji kwadripleksów DNA obecnych w sekwencjach promotorowych onkogenów jako nowego celu molekularnego terapii nowotworów.

   Tematy prac magisterskich studentów kierunku Biologia

   Bachorska Luiza – Wpływ kwercetyny na proliferację komórek raka jelita grubego linii LOVO i jej sublinii o oporności wielolekowej LOVO/DX.

   Parchimowicz Olga – Wpływ kwasu galusowego na proliferację komórek raka jelita grubego linii LOVO i jej sublinii o oporności wielolekowej LOVO/DX.

   Przygoda Karolina – Wpływ kwasu elagowego na proliferację komórek raka jelita grubego linii LOVO i jej sublinii o oporności wielolekowej LOVO/DX.

   Radkiewicz Natalia – Wpływ kwasu chlorogenowego na proliferację komórek raka jelita grubego linii LOVO i jej sublinii o oporności wielolekowej LOVO/DX.

  • 2010

   Tematy prac magisterskich studentów kierunku Biotechnologia

   Majewska Marta – Wpływ rozpuszczalników na badanie aktywności związków przeciwnowotworowych w stosunku do komórek raka jelita grubego linii LOVO i jej sublinii o oporności wielolekowej LOVO/DX.

   Matacz Marta – Zastosowanie hodowli in vitro komórek raka piersi linii MCF7 i jej sublinii o oporności wielolekowej MCF7/DOX w badaniach aktywności przeciwnowotworowej kwasu elagowego.

   Saczyńska Magdalena – Zastosowanie hodowli in vitro komórek raka piersi linii MCF7 i jej sublinii o oporności wielolekowej MCF7/DOX w badaniach aktywności przeciwnowotworowej kwercetyny.

   Suszyńska Malwina – Wpływ rozpuszczalników na badanie aktywności związków przeciwnowotworowych w stosunku do komórek raka piersi linii MCF7 i jej sublinii o oporności wielolekowej MCF7/DOX.

   Wiciejowska Katarzyna – Aktywność liposomalnych form leków w stosunku do komórek nowotworowych linii wrażliwych i ich sublinii o oporności wielolekowej.

   Tematy prac licencjackich studentów kierunku Biotechnologia

   Michał Czerewaty – Zastosowanie enzymów w terapii nowotworów.

   Natalia Danilewicz – Zastosowanie metod biotechnologii molekularnej w badaniach roli czynnika transkrypcyjnego HIF-1 w regulacji ekspresji genów związanych z rozwojem nowotworów.

   Piotr Meller – Zastosowanie metod biotechnologii molekularnej w badaniach właściwości topoizomeraz jako celu molekularnego terapii nowotworów.

   Marta Pulkowska – Zastosowanie metod biotechnologii molekularnej w badaniach roli czynnika jądrowego NF-kB w regulacji ekspresji genów związanych z opornością wielolekową komórek nowotworowych.

   Anita Szymczyk – Zastosowanie metod biotechnologii molekularnej w badaniach zdolności związków polifenolowych pochodzenia roślinnego do hamowania ekspresji genów związanych z rozwojem nowotworów.

   Agata Wajs – Zastosowanie metod biotechnologii molekularnej w badaniach struktury i funkcji kwadripleksów DNA obecnych w sekwencjach promotorowych onkogenów jako nowego celu molekularnego terapii nowotworów.

   Tematy prac magisterskich studentów kierunku Biologia

   Bachorska Luiza – Wpływ kwercetyny na proliferację komórek raka jelita grubego linii LOVO i jej sublinii o oporności wielolekowej LOVO/DX.

   Parchimowicz Olga – Wpływ kwasu galusowego na proliferację komórek raka jelita grubego linii LOVO i jej sublinii o oporności wielolekowej LOVO/DX.

   Przygoda Karolina – Wpływ kwasu elagowego na proliferację komórek raka jelita grubego linii LOVO i jej sublinii o oporności wielolekowej LOVO/DX.

   Radkiewicz Natalia – Wpływ kwasu chlorogenowego na proliferację komórek raka jelita grubego linii LOVO i jej sublinii o oporności wielolekowej LOVO/DX.

  • 2011

   Tematy prac magisterskich studentów kierunku Biotechnologia

   Czerewaty Michał – Zastosowanie hodowli in vitro komórek ludzkiej białaczki promielocytowej linii HL60 i jej sublinii o oporności wielolekowej w badaniach aktywności przeciwnowotworowej kempferolu.

   Danilewicz Natalia – Zastosowanie hodowli komórek nowotworowych in vitro w badaniach wpływu kwasu kawowego na cykl komórkowy komórek raka jelita grubego linii LoVo i jej sublinii o oporności wielolekowej LoVo/DX.

   Haczyk Maja – Zastosowanie hodowli in vitro komórek raka jelita grubego linii LoVo i jej sublinii o oporności wielolekowej LoVo/DX w badaniach aktywności przeciwnowotworowej kempferolu.

   Lewandowska (Szymczyk) Anita – Zastosowanie hodowli komórek nowotworowych in vitro w badaniach wpływu kwasu kawowego na cykl komórkowy komórek ludzkiej białaczki promielocytowej linii HL60 i jej sublinii o oporności wielolekowej.

   Liput Magdalena – Zastosowanie hodowli komórek nowotworowych in vitro w badaniach określających wpływ kwasu chlorogenowego na aktywność kwasu galusowego w stosunku do komórek ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej sublinii o oporności wielolekowej HL60/VINC.

   Meller Piotr – Zastosowanie hodowli komórek nowotworowych in vitro w badaniach wpływu metabolicznej aktywacji mitoksantronu przez NADPH zależną reduktazę cytochromu P450 na jego aktywność przeciwnowotworową w stosunku do komórek raka jelita grubego linii LoVo i jej sublinii o oporności wielolekowej LoVo/DX.

   Perużyńska Magdalena – Zastosowanie hodowli komórek nowotworowych in vitro w badaniach określających wpływ kwasu chlorogenowego na aktywność kwercetyny w stosunku do komórek ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej sublinii o oporności wielolekowej HL60/VINC.

   Pieńkowska Joanna – Zastosowanie hodowli komórek nowotworowych in vitro w badaniach określających wpływ kwasu chlorogenowego na aktywność kwasu elagowego w stosunku do komórek ludzkiej białaczki promielocytowej HL60 i jej sublinii o oporności wielolekowej HL60/VINC

   Tematy prac licencjackich studentów kierunku Biotechnologia

   Bujko Kamila – Metody biotechnologiczne otrzymywania sublinii komórek nowotworowych o oporności wielolekowej.

   Cabaj Natalia – Zastosowanie metod biotechnologicznych w badaniu białek Ras jako celu molekularnego terapii nowotworów.

   Cichocka Iwona – Zastosowanie metod biotechnologicznych w badaniu zjawiska oporności wielolekowej związanego z nadaktywnością białek MRP.

   Cieślak Anna – Zastosowanie metod biotechnologicznych w badaniu metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej jako celu molekularnego terapii nowotworów.

   Sarnicka Martyna – Udział metod biotechnologicznych w badaniu wykorzystania aptamerów w terapii nowotworów.

   Serafin Jarosław – Udział metod biotechnologicznych w badaniu wykorzystania proleków w terapii nowotworów.

   Targosz Aleksandra – Zastosowanie metod biotechnologicznych w badaniu zjawiska oporności wielolekowej związanego z nadaktywnością glikoproteiny P.

    

   Tematy prac magisterskich studentów kierunku Biologia

    

   Deka Natalia – Badanie wpływu soli 1-metylo-3-nitropirydyniowej na cykl komórkowy komórek ludzkiej białaczki promielocytowej linii HL60 i jej sublinii o oporności wielolekowej.

   Hołub Marta – Badanie wpływu soli 3,3,6,6,10-pentametylo-3,4,6,7-tetrahydro-[1,8(2H,5H)-dion]akrydyniowej na cykl komórkowy komórek ludzkiej białaczki promielocytowej linii HL60 i jej sublinii o oporności wielolekowej.

   Korbutowicz Anna – Badanie wpływu soli 3,3,6,6,10-pentametylo-3,4,6,7-tetrahydro-[1,8(2H,5H)-dion]akrydyniowej na cykl komórkowy komórek raka jelita grubego linii LoVo i jej sublinii o oporności wielolekowej LoVo/DX.

   Targosz Aleksandra – Badanie wpływu soli 1-metylo-3-nitropirydyniowej na cykl komórkowy komórek raka jelita grubego linii LoVo i jej sublinii o oporności wielolekowej LoVo/DX.

   Tematy prac licencjackich studentów kierunku Biologia

   Kordula Piotr – Proteasom jako cel molekularny terapii nowotworów.

   Puchała Agnieszka – Komórki macierzyste nowotworów.

  • 2012

   Tematy prac magisterskich studentów kierunku Biotechnologia

   Kuzia Katarzyna – Zastosowanie hodowli komórek nowotworowych in vitro w badaniach wpływu metabolicznej aktywacji mitoksantronu przez NADPH zależną reduktazę cytochromu P450 na jego aktywność przeciwnowotworową w stosunku do komórek raka piersi linii MCF7.

   Łącka Agnieszka – Zastosowanie hodowli komórek nowotworowych in vitro w badaniach wpływu metabolicznej aktywacji doksorubicyny przez NADPH zależną reduktazę cytochromu P450 na jego aktywność przeciwnowotworową w stosunku do komórek raka jelita grubego linii LoVo.

   Madej Alicja – Zastosowanie hodowli komórek nowotworowych in vitro w badaniach wpływu metabolicznej aktywacji doksorubicyny przez NADPH zależną reduktazę cytochromu P450 na jego aktywność przeciwnowotworową w stosunku do komórek raka jelita grubego o oporności wielolekowej LoVo/DX.

   Siedlecka Magdalena – Zastosowanie hodowli komórek nowotworowych in vitro w badaniach wpływu metabolicznej aktywacji mitoksantronu przez NADPH zależną reduktazę cytochromu P450 na jego aktywność przeciwnowotworową w stosunku do komórek raka piersi o oporności wielolekowej MCF7/DOX.

   Tchorowska Ilona – Zastosowanie hodowli komórek nowotworowych in vitro w badaniach wpływu metabolicznej aktywacji mitoksantronu przez NADPH-zależną reduktazę cytochromu P450 na jego aktywność przeciwnowotworową w stosunku do komórek ludzkiej białaczki promielocytowej o oporności wielolekowej HL60/MX.

   Żwierełło Wojciech – Zastosowanie hodowli komórek nowotworowych in vitro w badaniach wpływu metabolicznej aktywacji doksorubicyny przez NADPH zależną reduktazę cytochromu P450 na jego aktywność przeciwnowotworową w stosunku do komórek ludzkiej białaczki promielocytowej o oporności wielolekowej HL60/MX. 

   Tematy prac licencjackich studentów kierunku Biotechnologia

   Bilska Magdalena – Biotechnologiczne metody badania i różnicowania ostrych białaczek szpikowych (AML).

   Petras Marta – Wykorzystanie metod biotechnologicznych w badaniach właściwości kinaz Aurora jako nowego celu molekularnego terapii nowotworów.

   Wilk Mateusz – Wykorzystanie metod biotechnologicznych w projektowaniu inhibitorów błonowych kinaz tyrozynowych jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych.

   Tematy prac magisterskich studentów kierunku Biologia

   Mirowska Monika – Badanie wpływu soli 1-metylo-3-nitropirydyniowej na cykl komórkowy komórek raka piersi linii MCF7 i jej sublinii o oporności wielolekowej.

   Tematy prac licencjackich studentów kierunku Biologia

   Jaworska Sara – Udział mikroRNA w regulacji ekspresji genów związanych z rozwojem nowotworów i ich potencjalne znaczenie terapeutyczne.

  • 2013

   Tematy prac licencjackich studentów kierunku Biotechnologia

   Gadomska Magdalena – Wykorzystanie metod biotechnologicznych do badania poziomu i aktywności wybranych izoenzymów cytochromu P450 zaangażowanych w metabolizm związków przeciwnowotworowych.

   Karasiewicz Dorota – Zastosowanie przeciwciał w badaniu i różnicowaniu ostrych białaczek limfoblastycznych (ALL).

   Ryska Izabela – Wykorzystanie siRNA w badaniach roli białek Ras w rozwoju nowotworów.

  • 2014

   Tematy prac magisterskich studentów kierunku Biotechnologia

   Sarnicka Martyna – Zastosowanie hodowli in vitro komórek raka piersi MCF7 i jej sublinii o oporności wielolekowej MCF7/DOX w badaniach mechanizmów związanych z aktywnością przeciwnowotworową kwercetyny.

   Wilk Mateusz – Zastosowanie hodowli in vitro komórek raka jelita grubego LoVo i jej sublinii o oporności wielolekowej LoVo/DX w badaniach mechanizmów związanych z aktywnością przeciwnowotworową kwercetyny.

   Tematy prac licencjackich studentów kierunku Biotechnologia

   Mazan Ada – Metody badania fosfoproteomu komórek nowotworowych

   Szymańska Natalia – Metody badania epigenomu komórek nowotworowych

  • 2015

   Tematy prac licencjackich studentów kierunku Mikrobiologia

   Natalia Bartkowiak – Udział wirusów onkogennych w rozwoju nowotworów

   Anna Marut – Udział komórek supresyjnych pochodzących z linii mieloidalnej w immunosupresji towarzyszącej przebiegowi chorób nowotworowych

   Tematy prac magisterskich studentów kierunku Biotechnologia

   Jaworska Sara – Zastosowanie hodowli in vitro komórek raka jelita grubego LoVo i jej sublinii o oporności wielolekowej LoVo/DX w badaniach mechanizmów związanych z aktywnością przeciwnowotworową kwasu galusowego.

   Tematy prac licencjackich studentów kierunku Biotechnologia

   Kulasza Mateusz – Wykorzystanie metod biotechnologicznych w badaniach udziału reaktywnych form tlenu w rozwoju nowotworów

  • 2016

   Tematy prac licencjackich studentów kierunku Mikrobiologia

   Anna Obarzanek – Wykorzystanie wirusów onkolitycznych w terapii eksperymentalnej mięsaków

   Tematy prac magisterskich studentów kierunku Biologiczne Podstawy Kryminalistyki 

   Aleksandra Skowron – Zastosowanie cytometrycznej analizy degradacji DNA w ustalaniu czasu śmierci komórek wywołanej działaniem metanolu i glikolu etylenowego

  • 2017

   Tematy prac magisterskich studentów kierunku Mikrobiologia

   Anna Marut – Lipopolisacharydy Escherichia coli w diagnostyce raka piersi

   Tematy prac licencjackich studentów kierunku Biotechnologia

   Kornelia Jankowska – Wykorzystanie metod biotechnologicznych w badaniach indukcji autofagii jako celu terapii przeciwnowotworowej

   Malepsza Magdalena – Wykorzystanie siRNA w badaniach roli kinazy serynowo-treoninowej Akt w rozwoju nowotworów.

  • 2018

   Empty section. Edit page to add content here.

  Biologia, I stopień
  II rok

  Biochemia

  Biologia, II stopień
  I rok

  Enzymologia

  II rok

  Blok wybieralny Biologia II z zakresu biologii molekularnej i podstaw biotechnologii (Cytometria przepływowa w analizie znakowanych cząstek biologicznych / Biochemia w diagnostyce laboratoryjnej)

  Biologia, III stopień
  II rok

  Nowe cele molekularne terapii nowotworów

  Biologiczne podstawy kryminalistyki, II stopień
  I rok

  Bioanalityka

  Biotechnologia, I stopień
  II rok

  Biochemia

  Blok przedmiotów do wyboru II (Biotechnologia farmaceutyczna / Elementy biotechnologii spożywczej)

  Enzymologia

  Biotechnologia, II stopień
  I rok

  Blok przedmiot do wyboru I (Wykorzystanie hodowli komórek nowotworowych in vitro w badaniach aktywności potencjalnych leków przeciwnowotworowych / Wykorzystanie cytometrii przepływowej w badaniach mechanizmów działania związków przeciwnowotworowych)

  Genetyka i biologia eksperymentalna, I stopień
  I rok

  Biochemia statyczna

  Techniki obrazowania komórek w czasie rzeczywistym

  Genetyka i biologia eksperymentalna, I stopień
  II rok

  Metabolizm komórki

  Genetyka i biologia eksperymentalna, I stopień
  II rok

  Struktura i funkcja białek

  Genetyka i biologia eksperymentalna, I stopień
  III rok

  Blok przedmiotów do wyboru V (Metody badania aktywności związków przeciwnowotworowych / Chemioterapia eksperymentalna nowotworów)

  Mikrobiologia, I stopień
  I rok

  Biochemia

  Mikrobiologia, I stopień
  II rok

  Biochemia kliniczna

  Mikrobiologia, I stopień
  III rok

  Blok wybieralny III (Techniki instrumentalne w mikrobiologii / Metody instrumentalne w diagnostyce laboratoryjnej)

  Mikrobiologia, II stopień
  I rok

  Metody specjalistyczne w diagnostyce

  Mikrobiologia, II stopień
  I rok

  Biochemiczne podstawy procesów nowotworzenia

  Biotechnologia immunopreparatów

  prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk

  środy godz. 15.00 – 16.30

  oraz terminy indywidualnie ustalane przez studentów

   

  dr Agnieszka Maruszewska

  środy godz. 12.50 – 13.35

  czwartki godz. 15.35 – 16.20

  Katedra Biochemii
  Wydział Biologii
  Uniwersytet Szczeciński
  ul. Felczaka 3c
  71-412 Szczecin, POLSKA

  Tel: /48-91/ 444-15-51
  Fax: /48-91/ 444-15-50
  E-mail: biochem@univ.szczecin.pl

   

  Department of Biochemistry
  Faculty of Biology
  University of Szczecin
  3c Felczaka St.
  71-412 Szczecin, POLAND

  Phone: /48-91/ 444-15-51
  Fax: /48-91/ 444-15-50
  E-mail: biochem@univ.szczecin.pl