Katedra Biologii Komórki na Wydziale Biologii została powołana decyzją Senatu US w roku 1997.  Kierownikiem Katedry w latach 1997 – 2014 była prof. zw. dr hab. Stanisława Maria Rogalska, której specjalnością była cytogenetyka, genetyka i hodowla roślin. Od października 2014 roku Kierownikiem Katedry została dr hab. Lidia Skuza,prof. US której specjalnością jest biologia molekularna roślin. Katedra prowadzi badania naukowe z zakresu cytogenetyki, biologii molekularnej i genetyki roślin.

Tematyka badawcza:

 • analiza struktury genomów jądrowego i organellowych roślin
 • wykorzystanie barkodingu DNA do identyfikacji gatunkowej
 • badanie stopnia pokrewieństwa w obrębie rodzaju Secale za pomocą sekwencji niekodujących chloroplastowego, mitochondrialnego i regionów IGS jądrowego rDNA
 • identyfikacja i lokalizacja markerów DNA dla wybranych genów oporności na mączniaka prawdziwego i rdzy brunatnej u żyta
 • zmiany epigenetyczne obejmujące częstotliwość i wzór metylacji w genomach roślinnych (MSAP, ELISA, immunolokalizacja)
 • organizacja i rearanżacje powtarzalnych sekwencji DNA (ISSR, IRAP, REMAP, FISH, GISH, genome walking)
 • analiza kariologiczna roślin zbożowych (Giemza, FISH, GISH)
 • analiza zachowania się chromosomów w mejozie u mieszańców roślin zbożowych (Giemza, GISH)
 • analiza białek gluteninowych w oparciu o zasadę stopniowej ekstrakcji białek z ziarniaków pszenicy zwyczajnej oraz metodę elektroforetyczną SDS-PAGE
 • identyfikacja i analiza zmienności genetycznej wybranych alleli genów kodujących białka glutenowe przy zastosowaniu markerów molekularnych STS-PCR, AS-PCR, RAPD-PCR oraz sekwencjonowania
 • charakterystyka genów kodujących białkową izomerazę disiarczkową (PDI – Protein Disulfide Isomerase) u pszenicy (Triticum aestivum ) za pomocą techniki PCR i sekwencjonowania

Analiza struktury genomów jądrowego i organellowych w rodzaju Secale .

  • 1999

   Biologia studia magisterskie jednolite

   Barwienie chromosomów Lolium perenne metodą Giemsy – Faliński Rafał

   Identyfikacja chromosomów żyta na podstawie wzoru prążków heterochromatynowych w liniach podwojonych haploidów pszenżyta (X Triticosecale Wittmack) – Guziewska Magdalena

   Analiza prążków heterochromatynowych na chromosomach 1R i 6R u dwóch odmian żyta (Secale cereale) – Jabłońska Barbara

    

  • 2000

   Biologia studia magisterskie jednolite

   Badanie polimorfizmu białek izoenzymatycznych w liniach Secale vavilovii Grossh. -Krasnodębska Barbara

   Analiza przebiegu mejozy w KMP w liniach „O”, „MS” i „R” rzepaku (Brassica napas) -Orzlowska Maria

   Oznaczanie aktywności dehydrogenazy bursztynianowej w preparatach mitochondrialnych u żyta uprawnego cereale L. – Trela Elżbieta

  • 2001

   Biologia studia magisterskie jednolite

   Oznaczanie zmienności białek izoenzymatycznych w liniach Secale cereale L. i Secale vavilovii Grossh. – Kopczyńska Ewa

   Charakterystyka wzoru prążków C (heterochromatynowych) na chromosomach roślin z gatunków rodzaju Secale – Kotowska Izabela

   Analiza przebiegu mejozy w komórkach macierzystych pyłku roślin Secale vavilovii – Mikołajek Katarzyna

   Analiza PCR genomów mitochondrialnych w trzech gatunkach z rodzaju Secale – Nej Katarzyna Amplifikacja wybranych genów mitochondrialnych trzech gatunkach z rodzaju Secale – Pajerowska Karolina

   Oznaczanie zmienności białek izoenzymatycznych w liniach Secale vavilovii – Rogowska Urszula

   Obserwacja zachowania się chromosomów w mejozie w KMP mieszańców F4 Triticum X Secale -Ziołecka Anna

  • 2002

   Biologia studia magisterskie jednolite

   Poszukiwanie specyficyficznych sekwencji nukleotydowych DNA ruchomych w liniach Secale vavilovii Grossh przy pomocy techniki FISH – Anna Kalinka

   Identyfikacja sekwencji nukleotydowych DNA typu JNK w chromosomach Secale vavilovii Grossh metodą FISH – Klasek Katarzyna

   Elektroforetyczny rozdział białek izoenzymatycznych w liniach podwojonych haploidów (DH) pszenżyta (2n=6x=42) (X Triticosecale Wittmack) – Kolasa Agnieszka

   Obserwacja chromosomów w mejozy w KMP linii mieszańców w F5 (Lanca x Otello) – Pabierowska Marta

   Analiza przebiegu mejozy w KMP Secale vavilovii – Anna Pawlowska

   Przebieg mejozy w KM mieszańców pszenno-żytnich Lanza x Murro w pokoleniu F5 – Marków Monika

   Badanie polimorfizmów izoenzymów w liniach dihaploidalnych (DH) pszenżyt (2n=6x=42) X Triticosecale – Woźniak Monika

  • 2003

   Biologia studia magisterskie jednolite

   Identyfikacja chromosomu 2R w Secale vavilovii Grossh za pomocą specyficznej sondy molekularnej – Bednarek Agnieszka

   Identyfikacja chromosomu 2R w Secale vavilovii Grossh za pomocą specyficznej sondy molekularnej -Bierkowska Aneta

   Zróżnicowanie obrazu białek izoenzymatycznych w liniach dihaploidalnych pszenżyta (X Triticosecale Wittmack – Dzieniarz Anna

   Analiza przebiegu mejozy w komórkach macierzystych pyłku, w liniach mieszańców pszennożytnich – Górski Bartłomiej

   Porównanie wzoru restrykcyjnego trzech gatunków żyta (Secale) z użyciem enzymu EcoRI – Stefańska Agnieszka

   Hybrydyzacja sond mtDNA żyta znakowanych nieradioaktywnie z genomowym DNA trzech gatunków żyta – Szmajda Angelika

   Polimorfizm białek izoenzymatycznych w liniach di-haploidalnych pszenżyta (X Triticosecale Wittamck) – Sieczka Katarzyna

   Analiza flory bakteryjnej w zakażeniach pooperacyjnych ran – Kinga Lewicka

   Charakterystyka morfologiczna leukocytów erytrocytów i płytek krwi w preparatach rozmazach krwi obwodowej u pacjentów z chorobami krwi – Kalaga Barbara

    

  • 2004

   Biologia studia magisterskie jednolite

   Zastosowanie sekwencji mikrosatelitarnych jako markerów odporności na porastanie w różnych odmianach żyta (Secale cereale) metodą PCR – Chałanicz Elżbieta

   Oznaczanie polimorfizmu białek izoenzymatycznych w liniach dihaploidalnych (DH) pszenżyta (2n=6x=42)X Triticoseale – Czaja Magdalena

   Poszukiwanie ruchomych elementów genetycznych w siedmiu gatunkach żyta – Czajka Ewa

   Analiza przebiegu mejozy w komórkach macierzystych pyłku roślin mieszańcowych w pokoleniu F4 i F6 (AT1-5 x MONIKO) – Dąbrowska Magdalena

   Identyfikacja powtarzalnych sekwencji nukleotydowych w odmianach pszenicy – Janczuk Diana

   Obserwacja chromosomów w komórkach macierzystych pyłku roslin mieszanców pszennożytnich -Niebudek Małgorzata

   Zastosowanie sekwencji mikrosatelitarnych jako markerów odporności na porastanie w różnych odmianach pszenicy – Olejniczak Karolina

   Analiza pszenicznych markerów STR (single tandem repeats) związanych z tolerancją na porastanie w różnych odmianach żyta (Secale cereale L.) metoda PCR – Świerszcz Agata

   Badanie polimorfizmu izoenzymów w liniach podwojonych haploidów (DH) pszenżyta (2n=6x=42) X Triticosecale Wittmack – Watoła Daniel

  • 2005

   Biologia studia magisterskie jednolite

   Ocena zmienności genetycznej gruszy pospolitej Pyrus communis subspecies pyraster na podstawie wybranych układów izoenzymatycznych – Adamska Agnieszka

   Analiza DNA mitochondrialnego żyta metodą PCR-RFLP – Giniewicz Katarzyna

   Polimorfizm obrazów elektroforetycznych w liniach dihaploidalnych pszenżyta (Triticosecale Wittmack) – Pawłowska Agnieszka

   Poszukiwanie markerów odporności na porastanie u wybranych odmian pszenzyta X Tritticosecale Wittmack metodą PCR – Plasota Katarzyna

   Charakterystyka prążków C na chromosomach roślin Secale strictum, Secale strictum africanum, Secale strictum subspecies kuprianowi – Ryś Ewa

   Zastosowanie metody PCR-RFLP do porównania mitochondrialnego DNA – Rzepka Joanna

   Analiza polimorfizmu restrykcyjnego mitochondrialnego DNA żyta metodą PCR-RFLP – Teofilak Kamila

   Charakterystyka mieszańca pszenno-żytniego (GAMA x OTELLO) na podstawie analizy pszenicznych sekwencji mikrosatelitarnych zwiazanych z opornością na porastanie – Wąsowski Dariusz

   Analiza kariotypowa Secale cereale, Secale strictum PRESL/PRESL i Secale silvestre – Zamkowska Anna

   Biotechnologia I stopień

   Różne rodzaje zaburzeń mejozy u pszenżyta (X Triticosecale) – Domaradzka Ewa

   Badanie stadium tetrad u pszenżyta – Rypniewska Anna

  • 2006

   Biologia studia magisterskie jednolite

   Badanie obecności sekwencji mikrosatelitarnych w chromosomach Secale cereale odmiany Amilo metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ – Gierczak Malwina

   Analiza izoenzymatyczna wybranych linii X Triticosecale Wittmack – Kajdasz Adrian

   Zmienność białek izoenzymatycznych Pyrus pyraster Burgund – Kaniuka Anna

   Porównanie ganomów mitochondrialnych pszenżyta X Triticosecale Wittmack na podstawie analizy resrykcyjnej mtDNA – Kępczyńska Małgorzata

   Badanie polimorfizmu białek izoenzymatycznych w odmianach pszenżyta ozimego Bogo, Prego i Moreno – Kirkis Krzysztof

   Poszukiwanie zmienności mitochondrialnego DNA wybranych linii pszenżyta (X Triticosecale Wittmack) metodą sekwencjonowania – Olejnik Magdalena

   Porównanie prążków C i DAPI w gatunku Secale cereale odmiany Amilo – Runiewicz Magdalena Wykorzystanie metody PCR-RFLP do analizy porównawczej mtDNA wybranych linii żyta Secale vavilovii Grossh. – Wojtczak Izabela

   Porównanie rozmieszczenia C prążków w gatunkach żyta uprawnego (Secale cereale Amilo) i dzikiego (Secale silvestre) – Wójtowicz Mateusz

   Biotechnologia I stopień

   Wykorzystanie fluorochromów do barwienia preparatów cytogenetycznych – Domaradzka Katarzyna

   Chemiczne modyfikacje DNA i histonów – Ratajczyk Monika

   Identyfikacja organizatorów jąderkowych w Secale i Vicia faba minor – Romanowska Anna

   Badania aktywności organizatora jąderkowego w Secale strictum africanum – Skoczylas Monika

   Charakterystyka genetyczna i zastosowanie markerów molekularnych – Joanna Szydłowska

   Wybrane metody rozdziału i charakterystyki białek – Izabela Szućko

  • 2007

   Biologia studia magisterskie jednolite

   Sekwencjonowanie i analiza sekwencji nukleotydowych mitochondrialnego DNA wybranych gatunków żyta (Secale) – Krzentowska Beata

   Zmienność obrazu wybranych systemów enzymatycznych Triticum aestivum – Maczyszyn Anna

   Ocena zmienności odmian X Triticosecale Witt. na podstawie wybranych układów izoenzymatycznych -Nurek Anna

   Wykorzystanie metody PCR-RFLP do analizy mitochondrialnego DNA pszenicy (Triticum aestivum) – Pękalska Agnieszka

   Analiza procesu mejozy w KMP wybranych linii mieszańców pszenno-żytnich Lanca x Muro – Kotwica Marta

   Porównanie mitochondrialnego DNA wybranych linii żyta Secale vavilovii Grossh na podstawie analizy sekwencji nukleotydowych – Węgrzynowicz Olga

   Ocena wpływu zaburzeń podziału mejotycznego KMP na płodność wybranych linii mieszańców pszenno-żytnich Lanca x Muro – Błażejewska Kamila

   Oznaczanie polimorfizmu białek enzymatycznych w wybranych odmian pszenicy Triticum aestivum – Ciżuńska Karolina

   Biotechnologia II stopień

   Wykorzystanie metody GISH do identyfikacji genomów zaangażowanych w zaburzeniach procesu mejozy u pszenżyta – Rypniewska Anna

   Ocena zróżnicowania enzymatycznego X Triticosecale Wittmack na podstawie zmienności obrazu elektroforetycznego – Sieklicka Anna

   Identyfikacja translokacji chromosomowych u pszenżyta oktoploidalnego Triticosecale za pomocą genomowej hybrydyzacji in situ – Stępień Katarzyna

   Polimorfizm białek enzymatycznych w wybranych odmianach Triticum aestivum – Adamska Magdalena

   Analiza przebiegu mejozy w KMP pszenżyta z zastosowaniem GISH – Domaradzka Ewa

   Badanie polimorfizmu mitochondrialnego DNA pszenicy (Triticum aestivum) na podstawie analizy PCR-RFLP – Grzeszczyk Ilona

   Zastosowanie genomowej hybrydyzacji in situ oraz metody barwienia prążków C do identyfikacji chromosomów żyta u pszenżyta – Kondarewicz Anna

   Biotechnologia I stopień

   Rozmieszczenie prążków C w Secale cereale odmiany Otello – Czeszejko Joanna

   Amplifikacja rodziny Ty1-copia retrotranspozonów u żyta, pszenicy i pszenżyta – Jarocińska Agnieszka

   Amplifikacja rodziny Ty-3 retrotranspozonów u pszenicy, żyta i pszenżyta – Olędrowicz Małgorzata

   Występowanie sekwencji JNK w wybranych gatunkach rodzaju Secale – Sykuła Małgorzata

   Identyfikacja sekwencji mikrosatelitarnych-SSR w wybranych odmianach pszenicy ozimej Triticum aestivum za pomocą metody PCR – Anna Kudłacik

   Analiza sekwencji mikrosatelitarnych charakterystycznych dla genomu D w wybranych odmianach pszenicy ozimej Triticum aestivum – Katarzyna Figiel,

  • 2008

   Biologia studia magisterskie jednolite

   Ocena zmienności ekotypów wiechliny łąkowej (Poa pratensis) za pomocą metody RAPD-PCR -Brzezińska Monika

   Wykorzystanie metody RAPD-PCR do badania zmienności odmian wiechliny łąkowej (Poa pratensis – Dominiak Marta

   Badanie struktury genetycznej wybranych odmian X Triticosecale Wittmack na podstawie zmienności izoenzymatycznej – Lachowska Karina

   Badanie struktury genetycznej odmian X Triticosecale Wittmack na podstawie zmienności izoenzymatycznej – Sondecka Agnieszka

   Wykrywanie frakcji hetrochromatynowych przy pomocy zmodyfikowanej metody Giemsy – Wolna Aldona

   Analiza populacji syntetycznych i ekotypów lucerny siewnej (Medicago sativa ) metodą PCR-RAPD – Wołoszyn Maciej

   Biotechnologia II stopień

   Wykrywanie obecności retrotranspozonów z rodziny Ty1-copia i Ty3-gypsy w wybranych odmianach pszenicy (Triticum aestivum vulgare L.) – Domaradzka Katarzyna

   Badanie zmian w metylacji cytozyny w sekwencjach RT Ty1-copia i Ty3-gypsy u mieszańców pszenno-żytnich i u odmian rodzicielskich – Romanowska Anna

   Lokalizacja genów rybosomalnych w genomach Secale strictum/presl/presl, Secale strictum kuprijanovii, Secale strictum subsp. africanum za pomocą metody FISH – Skoczylas Monika

   Ocena struktury genetycznej wybranych odmian X Triticosecale Wittmack na podstawie zmienności izoenzymatycznej – Stasiak Sylwia

   Badanie zmienności genetycznej metodą RAPD-PCR w ekotypach – Szydłowska Joanna

   Biotechnologia I stopień

   Optymalizacja warunków reakcji PCR dla wybranych sekwencji DNA – Aleksandra Buchholz

   Metody ilościowej i jakościowej oceny preparatów DNA i RNA – Anna Flis

   Analiza AgNOR w Secale vavilovii i Secale silvestre – Bogusz Ewelina

   Obserwacja liczby jąderek w KMP w profazie i telofazie II mejozy u mieszańców pszenno- żytnich – Chodasiewicz Monika

   Określenie wybranych loci NOR za pomocą srebrzenia w wybranych formach Secale: cereale ssp. afghanicum i S. cereale ssp. segetale – Ledwoń Joanna

   Oznaczenie somatycznej liczby chromosomówo (poziomu aneuploidalności) w mieszańcach pszenno-żytnich – Miętkowska Magdalena

   Białka odpowiedzialne za kondensację chromosomów mitotycznych – Rachfałowska Aleksandra

    

  • 2009

   Biologia studia magisterskie jednolite

   Poszukiwanie markerów związanych z cechami plonu roślin lucerny (Medicago sativa) metodą PCR-RAPD – Bakinowska Monika

   Badanie przebiegu mejozy i występowania jąderek w KMP u mieszańców pszenno-żytnich – Chmielewski Piotr

   Sekwencjonowanie i analiza sekwencji nukleotydowych mitochondrialnego DNA wybranych gatunków żyra (Secale) – Dudek Alicja

   Obserwacje zachowanie białek enzymatycznych u wybranych odmian Poa pratensis – Saks Joanna

   Obserwacja organizatorów jąderkowych w chromosomach mitotycznych u mieszańców pszenno-żytnich i formach rodzicielskich pszenicy i żyta – Sojka Marta

   Analiza genów sekaliny w wybranych taksonach z rodzaju Secale -Sykuła Małgorzata

   Analiza PCR-RAPD u wybranych gatunków ryb łososiowatych – Ściesińska Marta

   Biotechnologia II stopień

   Porównanie rozmieszczenia sekwencji mikrosatelitarnych w Secale cereale i Secale cereale afghanicum – Czeszejko Joanna

   Zastosowanie mikrosatelitów specyficznych dla genomu D pszenicy do szukania obecności chromosomów tego genomu w pszenżycie (X Triticosecale Wittmack) – Figiel Katarzyna

   Lokalizacja Ty1-copia i Ty3-gypsy w Secale cereale afghanicum i Secale cereale ssp. segetale z wykorzystaniem FISH – Jarocińska Agnieszka

   Śledzenie obecności chromatyny żytniej w genotypach pszenicy za pomocą mikrosatelitów żytnich – Kudłacik Anna

   Występowanie sekwencji BILBY u żyta, pszenicy i pszenżyta – Olędrowicz Małgorzata

   Wykorzystanie sekwencji mikrosatelitarnych do analizy genomów wybranych gatunków ryb łososiowatych – Piekarska Katarzyna

   Biotechnologia I rok

   Analiza sekwencji nukleotydowych w wybranych genach mitochondrialnych żyta – Skibior Renata

   Wykorzystanie metody ISSR-PCR do badania zmian genomowych w mieszańcach pszenno-żytnich –Bunda Anna

   Śledzenie obecności retrotranspozonów WIS-2-1A w genomach pszenicy – Olas Justyna

  • 2010

   Biologia studia magisterskie jednolite

   Ocena zmienności genetycznej odmian heksaploidalnego pszenżyta na podstawie wybranych układów izoenzymatycznych – Kudzin Katarzyna

   Wpływ zaburzeń mejozy w KMP na żywotność ziaren pyłku u mieszańców pszenno-żytnich – Kulik Agnieszka

   Badanie zalezności między liczbą komórek z zaburzeniami w mejozie w KMP a płodnością roślin mieszańcowych – Kwiatkowska Magdalena

   Lokalizacja specyficznej sekwencji pSc119.1 w odniesieniu do rozmieszczenia heterochromatyny w chromosomach w różnych gatunkach żyta – Monika Wiszniewska

   Analiza izoenzymatyczna wybranych odmian pszenżyta heksaploidalnego (X Triticosecale ) – Ilnicka Małgorzata

   Biologia I stopień

   Wykorzystanie uniwersalnych starterów ITS (Internal Transcribed Spacer) do analizy sekwencji niekodujących mitochondrialnego DNA w gatunkach żyta – Edyta Kardaszewicz

   Biotechnologia II stopień

   Porównanie rozmieszczenia i ilości sekwencji retrotranspozonu Bilby w róznych gatunkach Secale –Bogusz Ewelina

   Ekspresja mitochondrialnego genu atp6 w liniach Secale vavilovii – Buchholz Aleksandra

   Obserwacja dynamiki wrzeciona kariokinetycznego w KMP mieszańcow pszenno-żytnich – Chodasiewicz Monika

   Ekspresja mitochondrialnego genu atp1 w liniach Secale vavilovii – Flis Anna

   Ocena zróżnicowania enzymatycznego odmian pszenżyta (X Triticosecale Witt.) na podstawie zmienności obrazu elektroforetycznego – Getka Katarzyna

   Badanie stopnia metylacji fragmentu sekwencji JNK w chromosomach Secale vavilovii – Miętkowska Magdalena

   Badanie zaburzenia kondensacji chromatyny w KMP mieszańców pszenno-żytnich – Rachfałowska Aleksandra

   Biotechnologia I stopień

   Analiza bioinformatyczna sekwencji nukleotydowych genów ATPazy mitochondrialnej w gatunkach żyta – Joanna Boniecka

   Amplifikacja pszenicznych regionów niekodujących jądrowego rybosomalnego DNA (IGS-InterGenic Spacer) w wybranych gatunkach żyta – Kamila Affek

   Analiza zróżnicowania międzygatunkowego żyta metodą ISSR-PCR – Bura Natalia

   Analiza rearanżacji sekwencji nukleotydowych w DNA w genomie mieszańców pszennożytnich za pomocą metody IRAP – Suszyńska Ewa

   Zastosowanie techniki ISSR-PCR do analizy zróżnicowania genetycznego linii wsobnych Secale vavilovii – Koncik Kamila

  • 2011

   Biologia studia magisterskie jednolite

   Badanie poziomu ekspresji genów ATPazy mitochondrialnej w tkankach wybranych gatunków żyta – Frelichowska Agata

   Badanie obecności genu Sec1 w Secale strictum pochodzącym z różnych kolekcji w porównaniu do Secale cereale za pomocą metod PCR i FISH – Kostrzewa Małgorzata

   Obecność mikrojąder w mikrosporach jako wskaźnik zaburzeń podziałów mejotycznych w KMP – Łabusińska Malwina

   Biotechnologia II stopień

   Badanie specyficznej sekwencji centromerowej żyta u pszenicy (Triticum aestrivum) -Bunda Anna

   Oznaczanie występowania genów kodujących izomerazę disiarczkową (PDI) w genomie D pszenicy (Triticum aestivum vulgare) za pomocą PCR – Demska Katarzyna

   Ocena struktury genetycznej wybranych gatunków odmian X Triticosecale Wittmack na podstawie zmienności izoenzymatycznej – Jonko Weronika

   Ocena poziomu ekspresji wybranych genów mitochondrialnych w różnych tkanktach linii wsobnych Secale vavilovii Grossh – Skibior Renata

   Zasotosowanie markerów molekularnych do identyfikacji podjednostek gluteninowych Glu-Ax1, Glu-Ax2*,Glu-Ax Null w pszenicy heksaploidalnej –     Olas Justyna

   Badanie występowania sekwencji ACC w liniach wsobnych Secale vavilovii za pomocą metod PCR i FISH – Zatoń Anna

   Biotechnologia I stopień

   Sekwencjonowanie i analiza sekwencji nukleotydowych mitochondrialnego DNA u wybranych gatunków z rodzaju Elatine (Elatinaceae) – Karolina Łuczkowska

   Sekwencjonowanie i analiza sekwencji nukleotydowych chloroplastowego DNA u wybranych gatunków z rodzaju Elatine (Elatinaceae) – Edyta Kalicińska

  • 2012

   Biologia studia magisterskie jednolite

   Analiza regionów niekodujących chloroplastowego DNA w wybranych gatunkach żyta –

   Boniecka Joanna

   Badanie zmienności genetycznej odmian pszenżyta (X Triticosecale wittmack) na podstawie analizy izoenzymatycznej -Pawlak Dominika

   Ocena zróżnicowania genetycznego pszenżyta (X Triticosecale Wittmack) na podstawie izoenzymów – Pawlukiewicz Patrycja

   Analiza niekodujących regionów mitochondrialnego DNA w wybranych gatunkach żyta -Edyta Kardaszewicz

   Biotechnologia II stopień

   Analiza regionów niekodujących jądrowego rybosomalnego DNA w wybranych gatunkach żyta – Affek Kamila

   Analiza wybranych sekwencji DNA wyznaczonych za pomocą metody IRAP w gatunkach Secale – Bura Natalia

   Badanie gatunkowo-specyficznych sekwencji nukleotydowych w gatunkach Secale za pomocą techniki ISSR – Koncik Kamila

   Analiza sekwencji niekodujących organellowego DNA u żyta uprawnego – Pobielska Justyna

   Analiza specyficznych prążków ISSR, IRAP i REMAP u mieszańców pszenno- żytnich form rodzicielskich – Suszyńska Ewa

   Biotechnologia I stopień

   Regulacja genetycznych elementów ruchomych w genomie komórki eukariotycznej -Grzegorz Kafka

  • 2013

   Biotechnologia II stopień

   Zastosowanie markerów STS do lokalizacji genów w genomie D pszenicy Triticum aestivum – Iwański Łukasz

   Analiza przebiegu profazy I procesu mejozy w komórkach macierzystych pyłku we wczesnych pokoleniach mieszańców pszenno-żytnich – Kalicińska Edyta

   Charakterystyka zjawiska eliminacji chromosomów z komórek macierzystych pyłku u mieszańców pszenno-żytnich – Karczyński Piotr

   Badanie regionów flankujących sekwencje JNK w Secale vavilovii Metodą genom walking – Łuczkowska Karolina

   Ocena genetycznego zróżnicowania gatunków z rodzaju Elatine – Sokół Ewa

   Biotechnologia I stopień

   Lokalizacja sekwencji z rodziny R173 w chromosomach linii wsobnych Secale vavilovii – Anna Korejwo

   Wykorzystanie genomów organellowych w barkodingu DNA – Anastazja Adamczyk

  • 2014

   Biologia II stopień

   Sekwencjonowanie i analiza sekwencji regionów niekodujących chloroplastowego DNA w gatunkach z rodzaju Secale – Zwolińska Aleksandra

   Biotechnologia II stopień

   Kolokalizacja sekwencji powtarzalnych JKN i R173 w chromosomach linii wsobnych Secale vavilovii z wykorzystaniem techniki FISH – Dzwonkowski Mateusz

   Porównanie wzorów metylacji genomowego DNA różnych taksonów z rodzaju Secale jako próba wyjaśnienia ich tożsamości gatunkowej – Paulina Poter

   Biotechnologia I stopień

   Zastosowanie systemów markerowych opartych o genetyczne elementy ruchome do analizy genomów różnych organizmów – Patrycja Nawrot

   Wykorzystanie genów chloroplastowych do tworzenia barkodów DNA – Sonia Stec

  • 2015

   Biotechnologia II stopień

   Wykorzystanie markerów STS do lokalizacji genów Glu 1 w genomie pszenicy zwyczajnej Triticum aestivum – Kafka Grzegorz

   Sprawdzanie potencjalnej przydatności genów cpDNA do barkodingu DNA u żyta – Adamczyk Anastazja

   Analiza bioinformatyczna sekwencji niekodujących w genomie mitochondrialnym roślin – Bilska Magdalena

   Wykorzystanie metody PCR do identyfikacji allela Bx7 w loci Glu-B1 kodującego wysokocząsteczkowe podjednostki gluteninowe-HMW w heksaploidalnych pszenicach (Triticum aestivum) – Karasek Marek

   Zastosowanie metod biologii molekularnej do śledzenia obecności nietypowych sekwencji występujących w obrębie bloków sekwencji powtarzalnych – Korejwo Anna

   Biotechnologia I stopień

   Identyfikacja alleli genu Glu-Bx7 w wybranych odmianach pszenicy Triticum aestivum z wykorzystaniem metody PCR.- Agnieszka Gilewicz

   Biologiczne Podstawy Kryminalistyki II stopień

   Identyfikacja genetyczna płci poprzez amplifikację genu SRY – Kafka Grzegorz

   Identyfikacja komórek męskich i żeńskich ze zdegradowanego materiału biologicznego techniką fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ jako etapu laserowej mikrodysekcji -Kaczyńska Adrianna

  • 2016

   Biotechnologia II stopień

   Porównanie systemów markerowych ISSR i IRAP w ocenie zróżnicowania genetycznego w rodzaju Secale – Sądowski Maciej

   Biotechnologia I stopień

   Nowoczesne techniki w badaniach sekwencji powtarzalnych genomu – Kołaczkiewicz Karolina

   Ocena poziomu globalnej metylacji cytozyny w DNA wybranych gatunków żyta metodą testu immunoenzymatycznego – Monika Wilk

   Zastosowanie różnych metod barwienia w analizie liczby chromosomów – Magdalena Żarska

   Biologiczne Podstawy Kryminalistyki II stopień

   Izolacja DNA z markerów kostnych wybranych zwierząt wolnożyjących – Pizoń Klaudia

   Oznaczanie loci STR i amelogeniny po izolacji DNA z preparatów po fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ – Przygocki Marek

   Wpływ degradacji DNA na amplifikację genu amelogeniny i układu typu STR w preparatach po fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ – Ewa Stachurska

  • 2017

   Biotechnologia I stopień

   Identyfikacja pseudogenów w żytnim bloku heterochromatynowym JNK – Michniewicz Martyna

   Wykrywanie insercji nietypowych sekwencji nukleotydowych w obszarze sekwencji tandemowo powtarzalnych u Secale vavilovii Grossh. – Zuzanna Pasieka

   Biologiczne Podstawy Kryminalistyki II stopień

   Wpływmetod ekstrakcji ludzkiego DNA na efektywność reakcji PCR – Paulina Szermerowska

   Wykorzystanie barkodów DNA do identyfikacji gatunkowej okazów nornika (Microtus sp.) – Patrycja Lisowska

  • 2018

   Empty section. Edit page to add content here.
  Przedmiot Kierunek (Wydział) Rok
  I st.
  Cytologia Biologia WB II
  Biologia komórki Biotechnologia WB I
  Biologia molekularna Biotechnologia WB II

  Przedmiot do wyboru blok III:

  A.    Cytogenetyka i inżynieria chromosomowa

  B.     Biologia chromosomów

  Biotechnologia WB II
  Seminarium dyplomowe Biotechnologia WB III
  Pracownia dyplomowa Biotechnologia WB III
  Biologia komórki Genetyka i Biologia Eksperymentalna WB I
  Cytogenetyka klasyczna Genetyka i Biologia Eksperymentalna WB II
  Techniki cytogenetyki molekularnej Genetyka i Biologia Eksperymentalna WB III

  Przedmiot do wyboru blok III:

  A.    Metody oceny zmienności organizmu

  B.     Epigenetyka

  Genetyka i Biologia Eksperymentalna WB II
  Seminarium Genetyka i Biologia Eksperymentalna WB III
  Pracownia Genetyka i Biologia Eksperymentalna WB III
  Biologia komórki Mikrobiologia WB I
  Biologia molekularna Mikrobiologia WB I

  Przedmioty do wyboru blok I:

  A.    Elementy biologii komórki

  B.     Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej

  Ochrona i Inżynieria Środowiska  Przyrodniczego WB III
  Podstawy biologii

  Optyka okularowa

  WMF

  I
  II st.
  Molekularne podstawy mechanizmów komórkowych Biotechnologia WB I
  Mutacje i mutageneza Biotechnologia WB II

  Przedmiot do wyboru blok II:

  A.    Genomika i epigenetyczna regulacja genu

  B.     Markery molekularne

  Biotechnologia WB II
  Seminarium Biotechnologia WB I i II
  Pracownia dyplomowa Biotechnologia WB I i II

  Przedmiot do wyboru blok I:

  A.    Epigenetyczna regulacja reakcji roślin na stres

  B.     Metody biologii molekularnej w ochronie środowiska

   

  Ochrona Środowiska WB I
  Podstawy zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji wyników badań Ochrona Środowiska WB II
  Biologia molekularna Biologia WB I
  Podstawy zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji wyników badań Biologia WB II

  Przedmiot do wyboru blok III:

  A.    Cytogenetyka

  B.     Genomika i epigenetyczna regulacja genu

  Biologia WB II
  Seminarium Biologia WB I i II
  Pracownia dyplomowa Biologia WB I i II
  Metody badań mikroskopowych Biologiczne Podstawy Kryminalistyki WB I
  Metody molekularne w identyfikacji roślin Biologiczne Podstawy Kryminalistyki WB II
  Seminarium Biologiczne Podstawy Kryminalistyki WB I i II
  Pracownia dyplomowa Biologiczne Podstawy Kryminalistyki WB I i II
  III st.
  Specyfika roślinnych genomów organellowych – najnowsze osiągnięcia w naukach biologicznych Biologia WB II
  Seminarium doktoranckie Biologia WB I-IV
  dr hab. Lidia Skuza, prof. US wtorek 14:30 – 15:30, środa 10:30– 11:30
  dr Magdalena Achrem poniedziałek 11:00 – 11:55, 12:40 – 13:40, wtorek 13:00 – 14:00
  dr inż. Ewa Filip poniedziałek 11:50 – 12:50, piątek 9:00 – 10:00
  dr Anna Kalinka poniedziałek 14:00 – 15:00, środa 10:30 – 11:30, czwartek 14:30 – 15:30
  dr Izabela Szućko wtorek 10:30 – 11:30, środa 9:00 – 10:00
  mgr Robert Kościów wtorek 17:15 – 18:15

  Katedra Biologii Komórki

  Wydział Biologii

  Uniwersytet Szczeciński

  Wąska 13, 71-415 Szczecin

  tel. (091) 444 15 35

  fax. (91) 444 16 41

  e-mail: kbkwbus@gmail.com