Katedra Biotechnologii Roślin (KBR) została wyodrębniona z Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin na początku roku akademickiego 2011/2012. Wcześniej Katedra Biotechnologii Roślin funkcjonowała jako Zakład Biotechnologii Roślin w obrębie Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Kępczyńskiego. Od początku istnienia Zakładu, a następnie Katedry Biotechnologii Roślin kierownikiem jednostki jest prof. dr hab. Ewa Kępczyńska.

W strukturze Katedry Biotechnologii Roślin funkcjonują cztery nowoczesne, dobrze wyposażone laboratoria (Laboratorium roślinnych kultur in vitro, Laboratorium mikrobiologii, Laboratorium enzymologii i chromatografii oraz Laboratorium biologii molekularnej). Katedra prowadzi badania z zakresu biotechnologii zielonej, związane z (1) indukcją embriogenezy somatycznej Medicago spp., (2) indukcją odporności roślin na patogeny oraz (3) wyjaśnieniem mechanizmu promocji wzrostu roślin przez ryzobakterie na poziomie  fizjologicznym, biochemicznym i molekularnym. Doświadczenia realizowane w ramach powyższych zagadnień dotyczą różnych organizmów: bakterii, grzybów oraz roślin i prowadzone są w  warunkach in vitro i in vivo. W badaniach tych  wykorzystuje się analizy mikroskopowe materiału roślinnego i mikrobiologicznego, analizy aktywności enzymów (w tym markerów stresu) metodami spektrofotometrycznymi, ilościowe oznaczanie zawartości węglowodanów i związków fenolowych metodami chromatograficznymi oraz analizy ekspresji genów przy wykorzystaniu nowoczesnych technik biologii molekularnej.

Od kwietnia 2014 roku w Katedrze Biotechnologii Roślin działa koło naukowe PLantX, zrzeszające studentów wszystkich kierunków Wydziału Biologii, zainteresowanych tematem szeroko pojętej biotechnologii zielonej. W ramach działalności koła, jego członkowie realizują własne projekty badawcze, uczestniczą w konferencjach oraz angażują się w akcje promocyjne WB jak np. Noc Biologów, Wiosna Biologów.

Embriogeneza somatyczna oraz wpływ ryzobakterii na wzrost gatunków z rodziny Fabaceae – podstawy fizjologiczne, biochemiczne i molekularne.

  • 2015

   Prace licencjackie

   Porównanie różnych metod inokulacji roślin przez ryzobakterie – Garańska Elona

   Ryzobakterie jako stymulatory wzrostu roślin – Szałkiewicz Karolina

   Prace magisterskie

   Rola białek z rodziny B3 w embriogenezie somatycznej Medicago – Bussa Agnieszka

   Poszukiwanie nowych markerów genetycznych embriogeniczności u Medicago – Biegański Konrad

   Wykorzystanie grzybów z rodzaju Fusarium do promocji wzrostu pomidora – Bocian Mateusz

   Wykorzystanie olejku goździkowego oraz jego składowej β-kariofilenu do ochrony drewna przed patogenami grzybowymi – Żabińska Patrycja

   Wykorzystanie Sinorhizobium meliloti do zwalczania Fusarium culmorum – patogena grzybowego Medicago sativa – Pniewski Marcin

   Analiza ekspresji genów chitynaz i glukanaz indukowanych  przez bakterie promujące wzrost u Medicago truncatula – Jęckowska Katarzyna

   Status oksydacyjny podczas interakcji Medicago truncatula, bakterii promujących wzrost oraz patogenu grzybowego Phoma medicaginis – Szopińska Joanna

  • 2016

   Prace Licencjackie

   Mechanizmy zwalczania patogenów grzybowych przez ryzobakterie – Ąwiżeń Agnieszka

   Wykorzystanie bakterii z rodzaju Pseudomonas do promocji wzrostu roślin – Kusiak Magdalena

   Prace magisterskie

   2016

   Promocja wzrostu roślin z rodzaju Medicago spp. przez grzyby z rodzaju Fusarium  – Paweł Mazur

   Status oksydacyjny podczas interakcji Medicago  truncatula, bakterii promujących wzrost oraz patogenu grzybowego Fusarium culmorum  – Śmiłowska Dominika

  • 2017

   Prace Licencjackie

    

   Optymalizacja składu hormonów podczas indukcji embriogenezy somatycznej u Medicago truncatula – Gryta Gabriela

   Wykorzystanie bakterii glebowych zawierających deaminazę ACC do promocji wzrostu roślin – Marcelina Mostowa

   Znaczenie ryzobakterii zwierających deaminazę ACC w ukorzenianiu roślin – Napierała Milena

   Prace magisterskie

   Optymalizacja warunków namnażania zawiesiny embriogennej u Medicago spp.  – Tymanowski Łukasz

   Selekcja i identyfikacja bakterii ryzosferowych z terenów zasolonych i ich wykorzystanie do promocji wzrostu Medicago sativa L. – Jarych Patrycja

   Wpływ ryzobakterii na aktywność enzymów antyoksydacyjnych u Medicago truncatula – Garańska Elona

  • 2018

   Empty section. Edit page to add content here.

  Biotechnologia

  • Embriologia roślin
  • Wstęp do biotechnologii
  • Biologia odporności roślin
  • Roślinne kultury in vitro
  • Embriogeneza somatyczna – mechanizm regulacji

  Biologia

  • Morfogeneza roślin
  • Wybrane techniki w biotechnologii roślin

  Genetyka i biologia eksperymentalna:

  • Wybrane techniki w biotechnologii roślin
  • Agrobiotechnologia roślin
  • Molekularne podstawy rozwoju roślin
  • Molekularna diagnostyka patogenów roślin

  Mikrobiologia:

  • Choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze roślin
  • Mikrobiologia materiałów

  Ochrona Środowiska:

  • Diagnostyka chorób i uszkodzeń roślin

  Biologiczne podstawy kryminalistyki:

  • Mykologia sądowa

  Prof. dr hab. Ewa Kępczyńska

  Wtorek 10:15 – 11:45

  Dr Paulina Król

  Środa 9:00 – 10:30

  Katedra Biotechnologii Roślin

  Wąska 13, II piętro

  71-415 Szczecin

  tel. 91 444 15 27

  email: kbr@univ.szczecin.pl