Zespół naukowy Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska prowadzi prace badawcze i dydaktykę nawiązującą do szeroko pojętej problematyki ekologicznej, rozumianej jako poznawanie przyczyn rozmieszczenia i liczebności organizmów żywych w środowisku naturalnym. Różnorodność zakresu specjalizacji pracowników Katedry znajduje odzwierciedlenie w zróżnicowanym wyborze obiektów badań realizowanych w naszej jednostce.

Organizmami stanowiącymi szczególne zainteresowanie badawcze są odpowiednio: porosty, trawy, pasożyty ryb i ptaków, raki słodkowodne, ryby, ptaki oraz ssaki, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli rzędu Carnivora.

Badania realizowane są w uzależnieniu od aktualnego stanu wiedzy – od poziomu opisowego (badania nad stanem występowania i rozmieszczenia gatunków, w tym ekspansji alochtonicznych gatunków inwazyjnych), poprzez funkcjonalne (np. mechanizmów konkurencji wewnątrz- i międzygatunkowej), po badania ewolucyjne (ekologia molekularna, m.in. w zakresie strategii życiowych organizmów obcych i inwazyjnych) i biologię konserwatorską (np. optymalizacja hodowli zachowawczej oraz restytucji i reintrodukcji gatunków zagrożonych, genetyka konserwatorska).

Badania prowadzone w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska prowadzone są na podstawie wyników uzyskiwanych poprzez stosowanie szerokiej gamy systemów metodycznych, od poziomu molekularnego (szeroko pojęta biologia molekularna) do behawioralnych obserwacji terenowych.

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska wchodzi w skład Instytutu Badań nad Bioróżnorodnością, a także współtworzy Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zespól naukowy Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska stanowi układ otwarty na ewentualną współpracę w zakresie wszystkich kierunków badawczych realizowanych w jednostce.

Taksonomiczne, morfologiczne, etologiczne i genetyczne uwarunkowania zależności organizm – środowisko w wybranych biocenozach Polski:

Właściwości biologiczne rodzimych i obcych gatunków raków.

Stan zagrożenia ptaków przez pasożyty wewnętrzne.

Zmienność fenotypowa i genomowa różnych form wiechliny łąkowej.

Właściwości biologiczne i morfologiczne stanu środowiska przyrodniczego.

    Empty section. Edit page to add content here.

    Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

    ul. Wąska 13

    71-415 Szczecin

    tel.: (91) 444-15-88; (91) 444-16-84