Katedra Fizjologii i Inżynierii Genetycznej Roślin została wyodrębniona w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego Uchwałą nr 3/2011/2012 z dn. 10 listopada 2011 r. Jednak jako jednostka naukowo-dydaktyczna funkcjonuje już 30 lat pod kierownictwem prof. dr hab. Jana Kępczyńskiego, tzn. od 1987 r., kiedy to powołano do istnienia Zakład Fizjologii Roślin. W czasie swego istnienia nasza jednostka podlegała licznym reorganizacjom, które były związane m.in. z przekształceniami w obrębie całego Wydziału.

W 1985 roku został utworzony na Uniwersytecie Szczecińskim Wydział Biologii i Nauk o Morzu. W strukturze nowoutworzonego wydziału wyodrębniono jako pierwszy, w 1986 r., Instytut Biologii, w ramach którego od 1987 r. funkcjonowało osiem zakładów. Wśród nich Zakład Fizjologii Roślin kierowany przez doc. dr hab. Jana Kępczyńskiego. W roku 1990, Instytut Biologii został zlikwidowany, a zakłady przekształcono w katedry. W trakcie reorganizacji Wydziału, związanej z włączeniem do jego struktury Instytutu Kultury Fizycznej i przemianowaniem na Wydział Nauk Przyrodniczych, nastąpiły również przekształcenia na niższych szczeblach organizacyjnych. W ramach Katedry Fizjologii Roślin powołano zatem w 1994 r. Pracownię Fizjologii Nasion (kierownik: dr hab. prof. US Jan Kępczyński) i Pracownię Biotechnologii (kierownik: dr Ewa Kępczyńska). Dwa lata później, zostały one przekształcone odpowiednio w Zakład Fizjologii Roślin oraz Zakład Biotechnologii Roślin. Kolejna reorganizacja nastąpiła w 2004 r., w jej wyniku Katedrę Fizjologii Roślin przekształcono w Katedrę Fizjologii i Biotechnologii Roślin. W jej obrębie dalej funkcjonowały utworzone wcześniej dwa Zakłady. Ostatnia zmiana organizacyjna nastąpiła w roku 2011, kiedy Katedrę Fizjologii i Biotechnologii Roślin podzielono na dwie odrębne jednostki: Katedrę Fizjologii i Inżynierii Genetycznej Roślin (kierownik: prof. dr hab. Jan Kępczyński) oraz Katedrę Biotechnologii Roślin, której kierownictwo objęła prof. dr hab. Ewa Kępczyńska.

Katedra Fizjologii i Inżynierii Genetycznej Roślin jest jednostką naukowo-dydaktyczną, w której z ogromnym zaangażowaniem prowadzone są działania na obu tych polach. Aktywność badawcza pracowników Katedry, wyrażona licznymi publikacjami i udziałem w konferencjach naukowych,  jest skupiona na wyjaśnieniu  mechanizmu hormonalnej i niehormonalnej regulacji spoczynku i kiełkowania nasion. Prowadzone badania dotyczą m.in. określenia roli karrikinolidu oraz etylenu, giberelin czy kwasu abscysynowego w kontroli spoczynku i kiełkowaniu nasion, analizy molekularnych podstaw metabolizmu i percepcji fitohormonów kontrolujących ustępowanie spoczynku nasion, wykrycia udziału reaktywnych form tlenu i azotu w regulacji spoczynku nasion. W pracach doświadczalnych wykorzystywane są głównie dwa gatunki groźnych chwastów: owies głuchy (Avena fatua L.) oraz szarłat szorstki (Amaranthus retroflexus L.). Prace badawcze prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod eksperymentalnych, obejmujących metody fizjologiczne, biochemiczne, analizy instrumentalnej oraz biologii molekularnej (transkryptomika, proteomika, metabolomika) są realizowane w odpowiednio wyposażonych laboratoriach.

Hormonalna i niehormonalna regulacja ustępowania spoczynku i kiełkowania nasion.

  • 2011

  • 2012

   Prace licencjackie

   Biotechnologia

   Łodyga Weronika – „Karrikiny w biotechnologii roślin”

   Łukasik Ewelina – ,,Wykorzystanie ekstraktów roślinnych w kosmetologii’’.

   Badora Agata –,,Chwasty jako źródło związków farmakologicznych’’.

   Szurgot Milena –,,Nasiona jako źródło związków farmakologicznych’’.

   Biologia

   Cieśla Małgorzata – ,,Charakterystyka spoczynku nasion owsa głuchego’’.

   Prace magisterskie

   Biologia 2011/2012

   Tomasz Schneider – ,,Znaczenie butenolidu w kiełkowaniu i wzroście siewek pomidora”

   Paulina Wisińska – ,,Znaczenie butenolidu w kiełkowaniu i wzroście siewek cebuli”

   Grzegórzek Alicja – Analiza cyklu komórkowego w nasionach Avena fatua traktowanych regulatorami wzrostu

   Biotechnologia 2011/2012

   Pierechód Marek – ,,Znaczenie butenolidu w kiełkowaniu nasion ogórka”

   Tobiasz Kaja – Wpływ różnych temperatur przechowywania spoczynkowych nasion Avena fatua na ich kiełkowanie

   Myszkowska Agnieszka – Wpływ stratyfikacji spoczynkowych nasion Avena fatua na ich kiełkowanie

   Kirowska Hanna – „Znaczenie regulatorów wzrostu w ustępowaniu spoczynku nasion Avena fatua

   Kołodziejczyk Diana – Wpływ regulatorów wzrostu na kiełkowanie niespoczynkowych nasion Avena fatuaw warunkach stresu osmotycznego

  • 2013

   Prace licencjackie

   Biotechnologia

   Marta Madejska – „Gatunki z rodzaju Amaranthus – zastosowanie w farmacji”.

   Piotr Ławniczak – „Amaranthus w technologii żywności”.

   Justyna Głażewska – „Tlenek azotu jako induktor kiełkowania nasion wybranych gatunków roślin” .

   Prace magisterskie

   Biotechnologia

   Agnieszka Prusinowska – „Wykorzystanie wybranych gatunków roślin do produkcji biogazu”

  • 2014

   Prace licencjackie

   Biotechnologia

   Szwaja Bartłomiej – ,,Wykorzystanie wyciszania i nadekspresji genów w regulacji stężenia fitohormonów’’.

   Głużewska Justyna – ,,Tlenek azotu jako induktor kiełkowania nasion wybranych gatunków roślin’’ .

   Nowak Kamil – ,,Wykorzystanie dymu w rolnictwie’’.

   Prace magisterskie

   Prusinowska Agnieszka – „Znaczenie regulatorów wzrostu w kiełkowaniu ziarniaków Avena fatua w warunkach stresu solnego”

   Ćwirko Aleksandra – ,,Optymalizacja warunków analizy ilościowej ekspresji genu syntazy ACC w ziarniakach Avena fatua L. z wykorzystaniem Real-Time PCR’’

   Szymaniec Monika – ,,Ekspresja genu ETR2, kodującego receptor etylenu w spoczynkowych i nie spoczynkowych ziarniakach Avena fatua L.”

   Wójcik Agata – ,,Wykorzystanie techniki GC/MS do oznaczania kwasu abscysynowego w ziarniakach Avena fatua L.”

   Wysokińska Anna – ,,Wykorzystanie chromatografii gazowej do oznaczania wybranych związków lotnych w ziarniakach Avena fatua L.”

  • 2015

   Prace licencjackie

   Biotechnologia

   Bartłomiejczyk Aleksandra – ,,Wykorzystanie allelopatii w biotechnologii”.

   Stawska Paulina – ,,Rośliny jako biofabryki”.

   Prace magisterskie

   Biotechnologia

   Nowak Kamil – ,,Wykorzystanie dymu, karrikiny i gibereliny do indukcji ustępowania spoczynku ziarniaków Avena fatua L.’’

  • 2016

   Prace licencjackie

   Biotechnologia

   Paulina Waszczuk -,, Perspektywy wykorzystania karikinolidu w zwalczaniu chwastów”.

   Prace magisterskie

   Biotechnologia

   Aleksandra Bartłomiejczyk – ,, Znaczenie związków fenolowych w ustępowaniu spoczynku ziarniaków Avena fatua L.”

  • 2017

   Prace magisterskie

   Biotechnologia

   Paulina Waszczuk – ,,Znaczenie składnika dymu – KAR1 oraz GA3 w kształtowaniu spoczynku ziarniaków Avena fatua”.

   Magdalena Ślusarska -,,Wykorzystanie tlenku azotu w regulacji ustępowania spoczynku nasion Amaranthus retroflexus”.

  • 2018

   Prace licencjackie

   Biotechnologia

   Watral Zuzanna – Rola hydrolaz w kiełkowaniu nasion.

   Woźniak Pola – Wykorzystanie etylenu w rolnictwie.

   Wilczyńska Marta – Wykorzystanie giberelin w rolnictwie.

   Szynwelski Bartosz – Wykorzystanie auksyn w rolnictwie.

   Genetyka i Biologia Eksperymentalna

   Grobelna Monika – Wykorzystanie transformacji przejściowej w badaniach nad funkcją genów w roślinach.

   Okoń Przemysław – Charakterystyka rodziny genów kodujących enzymy szlaku biosyntezy etylenu.

   Górecka Karina – Wykorzystanie roślin do biosyntezy białek zwierzęcych.

  Przedmioty prowadzone w Katedrze Fizjologii i Inżynierii Genetycznej Roślin:

  Biologia diaspor lub Biotechnologia diaspor – GiBE I°

  Biologia nasion – BIOL II°

  Biotechnologia nasion – BTCH II°

  Chromatografia i spektrofotometria – GiBE I°

  Inżynieria genetyczna – BTCH I°

  Inżynieria genetyczna z elementami biologii syntetycznej – GiBE I°

  Fitohormony – BIOL I°

  Fitohormony – mechanizm działania – BTCH I°

  Fizjologia roślin – BIOL I°, GiBE I°

  Niehormonalna regulacja rozwoju roślin – BTCH II°

  Społeczne i prawne aspekty biotechnologii – BTCH II°

  Techniki w mikrobiologii – MIKROBIOL I°

  Regulacja rozwoju roślin – GiBE I°

  Regulacja ustępowania spoczynku i kiełkowania nasion – BIOL II°

  Rośliny transgeniczne – BIOL II°, BTCH II°

  Uprawy molekularne – GiBE I°

  Wykorzystanie chromatografii oraz karpologii w kryminalistyce – BPK II°

  Prof. dr hab. Jan Kępczyński – poniedziałek godz. 12.00 – 13.30

  Dr  Izabela Ruduś – wtorek godz. 12.00 – 13.30

  Dr Danuta Cembrowska-Lech – środa godz. 12.00 – 13.30

  Mgr inż. Agata Wójcik – środa godz. 10.30 – 12.00

  Tel. (0-91) 444 15 06 Sekretariat

  e-mail: kfr@univ.szczecin.pl