Katedra Genetyki utworzona została pod nazwą Katedra Genetyki i Biologii Komórki jako jedna z pierwszych jednostek na dawnym Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego w 1987 r. Katedrą kierował dr hab. Andrzej Zieliński, prof. US. W 1997 roku z Katedry wydzielona została do innej jednostki dydaktyka w zakresie biologii komórki i została przyjęta obecna nazwa Katedra Genetyki, której kierownikiem do chwili obecnej jest prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak. Profesor stworzyła zespół naukowy, obecnie profesor i czterech dr. habilitowanych, a dzięki pozyskanym środkom finansowym wyposażyła pierwsze na Wydziale laboratorium molekularne umożliwiając wieloletni cykl badań  z wdrożeniem metod genetyki molekularnej. Prowadzone w Katedrze badania pozwoliły na utworzenie szkoły naukowej w której pod Jej promotorstwem lub opieką naukową wykonano siedem doktoratów i cztery habilitacje. Głównym profilem badań naukowych Zespołu Katedry Genetyki od początku jest biologia molekularna patogenów przenoszonych przez kleszcze i genetyka populacyjna mięczaków. W ostatnich latach badania poszerzono o inne zagadnienia, takie jak chorobotwórcze pierwotniaki wodnopochodne, genom mitochondrialny człowieka i mięczaków, czy analiza materiału biologicznego pochodzenia zwierzęcego na użytek kryminalistyki. W Katedrze do roku 2018 opublikowano 1 monografię i ponad 100 artykułów w zagranicznych renomowanych czasopismach.

Problematyka badawcza Katedry:

– Detekcja DNA patogenów chorobotwórczych dla człowieka przenoszonych przez kleszcze oraz ocena ryzyka zakażeń z zastosowaniem metod molekularnych

– Różnicowanie i opracowywanie nowych metod wykrywania chorobotwórczych gatunków bakterii z rodziny Borreliaceae metodami molekularnymi u ludzi i zwierząt

– Związki ewolucyjne bakterii z rodziny Borreliaceae z rezerwuarem zwierzęcym

– Analiza rozprzestrzeniania północnoamerykańskich gatunków z rodzaju Borreliella na kontynencie europejskim

– Badania molekularne gatunków kleszczy gniazdowych pasożytujących na różnych grupach żywicieli

– Rola zwierząt domowych w środowiskowym krążeniu bakteryjnych patogenów przenoszonych przez kleszcze

– Aplikacja metod molekularnych do badań nad rolą kleszcza pospolitego (Ixodes ricinus) i jego żywicieli w cyklu życiowym pierwotniaka Toxoplasma gondii

– Zależność pomiędzy występowaniem u człowieka nowotworów jelita grubego oraz trzustki a zarażeniem wodnopochodnymi pierwotniakami chorobotwórczymi

– Genotypowanie Blastocistis oraz badania patogenezy i związku Blastocystis z rakiem jelita grubego

– Genotypowanie gatunków chorobotwórczych pierwotniaków odkleszczowych i wodnopochodnych izolowanych z prób środowiskowych oraz od zarażonych pacjentów

– Genotypowanie patogenów odkleszczowych z rodzaju Anaplasma i Rickettsia

– Aplikacja metod molekularnych do identyfikacji owadów nekrofagicznych

– Mitogenomiczna charakterystyka i zjawisko podwójnie uniparentalnego dziedziczenia (DUI) mitochondrialnego DNA u słodkowodnych gatunków małży

– Polimorfizm genomu mitochondrialnego człowieka. Analiza haplotypów mitochondrialnego DNA w Europie

– Zastosowanie metod molekularnych w identyfikacji i śledzeniu rozprzestrzeniania się inwazyjnego gatunku ślimaka Arion vulgaris w Polsce

Identyfikacja molekularna chorobotwórczych bakterii i pierwotniaków w próbach biologicznych i analiza ich zmienności genetycznej.

Mitogenomika zwierząt bezkręgowych i kręgowców.

  • 2015

   Prace licencjackie:

   Paulina Staszewska (MIKROBIOLOGIA I˚) Pełzaki amfizoiczne jako potencjalne zagrożenie zdrowia człowieka

   Martyna Chmiel (MIKROBIOLOGIA I˚) Występowanie krętków Borrelia we krwi koni (Equus caballus) oraz w pasożytujących na nich kleszczach Ixodes ricinus

   Paulina Dziubańska (BIOTECHNOLOGIA I°) Dziedziczenie i charakterystyka genomu mitochondrialnego u zwierząt

   Olga Sierawska (BIOTECHNOLOGIA I°) Rola genomu mitochondrialnego w transformacji nowotworowej

   Prace magisterskie:

   Eliza Orłowska (BIOLOGICZNE PODSTAWY KRYMINALISTYKI  II˚) Wydajność metod izolacji DNA w materiale ludzkim

   Monika Ficek (BIOLOGICZNE PODSTAWY KRYMINALISTYKI  II˚) Wydajność izolacji DNA z ludzkich materiałów biologicznych w zależności od oddziałujących na nie warunków zewnętrznych

   Monika Ficek (BIOTECHNOLOGIA II°) Ocena czułości i specyficzności markerów mtDNA do wykrywania i identyfikacji gatunków żywicieli kleszczy w pozostałościach ich posiłku z krwi

   Monika Żelechowska (BIOTECHNOLOGIA II°) Polimorfizm sekwencji ITS w polskich populacjach Helix pomatia (Gastropoda: Pulmonata)

   Anna Korona (MIKROBIOLOGIA II°) Analiza zróżnicowania gatunków Borrelia oraz identyfikacja ich rezerwuaru w populacjach kleszcza pospolitego z Północnej Polski

   Alicja Mierzejewska (MIKROBIOLOGIA II°) Zastosowanie genu kodującego 18S rRNA jako markera do identyfikacji pierwotniaków chorobotwórczych w populacjach kleszcza pospolitego Ixodes ricinus zebranych z kucy angielskich

   Patryk Orschulok (MIKROBIOLOGIA II°) Występowanie pierwotniaków chorobotwórczych w populacjach kleszcza pospolitego Ixodes ricinus zebranych z roślinności w różnych regionach Polski.

  • 2016

   Prace licencjackie:

   Alicja Ziemichód (MIKROBIOLOGIA I˚) Quorum sensing w populacjach komórek bakteryjnych

   Karina Paszyńska (MIKROBIOLOGIA I˚) Wektory i rezerwuar dla bakterii z rodzaju Rickettsia

   Alicja Wawrzycka (MIKROBIOLOGIA I˚) Charakterystyka zmienności genetycznej bakterii z rodzaju Borrelia

   Prace magisterskie:

   Aleksandra Andzel (BIOLOGICZNE PODSTAWY KRYMINALISTYKI II˚) Wpływ czasu działania proteinazy oraz temperatury inkubacji na efektywność izolacji DNA ze śladów kryminalistycznych

   Barbara Wąsowicz (BIOLOGICZNE PODSTAWY KRYMINALISTYKI II˚) Izolacja DNA z trudnego materiału biologicznego

   Filip Żudro (MIKROBIOLOGIA II°) Analiza zróżnicowania gatunków Borrelia oraz identyfikacja ich rezerwuaru w populacjach kleszczy z zachodniej Polski

   Paulina Korneluk (BIOTECHNOLOGIA II°) Detekcja patogenów z rodzaju Rickettsia i Anaplasma w populacji kleszcza pospolitego Ixodes ricinus metodami molekularnymi

  • 2017

   Prace licencjackie:

   Sandra Adamczyk (MIKROBIOLOGIA I˚) Pierwotniaki wodnopochodne jako źródło zagrożeń dla zdrowia człowieka

   Agnieszka Krawczak (MIKROBIOLOGIA I°) Wpływ ptaków na migrację międzykontynentalną gatunków Borrelia.

   Magdalena Stateczna (MIKROBIOLOGIA I°) Mikrobiologia w kryminalistyce

   Prace magisterskie:

   Anna Marut (BIOLOGICZNE PODSTAWY KRYMINALISTYKI II˚) Efektywność izolacji DNA z ludzkiego materiału biologicznego w zależności od wyjściowej ilości pobranego materiału

  Przedmioty prowadzone w Katedrze Genetyki:

  1) kierunek Biologia  studia I stopnia – Genetyka

  2) kierunek Biologia – studia II stopnia – Bioinformatyka z elementami statystyki – Mechanizmy ewolucji – Zwierzęce kultury in vitro

  3) kierunek Biotechnologia – studia I stopnia – Genetyka ogólna – Zwierzęce kultury in vitro – Biotechnologia zwierząt-kultury in vitro – Informatyka z elementami bioinformatyki – Diagnostyka molekularna w medycynie

  4) kierunek Biotechnologia – studia II stopnia – Metody molekularne w diagnostyce – Bioinformatyka

  5) kierunek Genetyka i Biologia Eksperymentalna – studia I stopnia – Genetyka – Bioinformatyka z elementami technologii informatycznych – Genetyka molekularna – Genetyka człowieka – Genomy prokariotyczne – Genetyka stosowana – Ewolucjonizm – Genetyka populacyjna

  6) kierunek Mikrobiologia – studia I stopnia – Genetyka – Metody instrumentalne w diagnostyce – Ewolucja gatunków – Ewolucja genów i genomów

  7) kierunek Mikrobiologia – studia II stopnia – Metody specjalistyczne w diagnostyce – Genetyka stosowana

  8) kierunek Biologiczne Podstawy Kryminalistyki – studia II stopnia – Genetyka ogólna i sądowa – Molekularna identyfikacja owadów – Genom mitochondrialny człowieka – Metody molekularne w badaniach kryminalistycznych

  Dr hab. Anna Rymaszewska, prof. US – wtorek 11.00 – 12.30

  Dr hab. Marianna Soroka, prof. US – sroda  13.30 – 15.00

  Dr hab. Beata Wodecka, prof. US – wtorek 12.00 – 13.30

  Dr hab. Małgorzata Adamska – wtorek 13.15 – 14.45

  Mgr Barbara Wąsowicz – wtorek 10.00 – 11.30

  Katedra Genetyki

  Felczaka 3c

  71-412 Szczecin

  tel. 091 444 15 21

  e-mail: genetyka@univ.szczecin.pl