Obecna Katedra Mikrobiologii i Katedra Immunologii powstała jako Zakład Mikrobiologii w obrębie Instytutu Biologii Wydziału Biologii i Nauk o Morzu (WBiNoM) Uniwersytetu Szczecińskiego (US), przez wiele lat nosiła nazwę Katedra Mikrobiologii, później Katedra Mikrobiologii i Immunologii i można przyjąć, że jej początek był już zrejestrowany w pierwszych dokumentach dotyczących obecnego Wydziału, opracowanego w styczniu 1986 roku przez prof. dr hab. Alinę Joannę Hłyńczak, która była Dyrektorem Instytutu Biologii od lutego 1986 do sierpnia 1987 roku. Oficjalnie Zakład Mikrobiologii jest w wykazie w okresie, kiedy Dyrektorem Instytutu Biologii był ówczesny docent dr hab. Jan Kępczyński (09.1987–09.1990) w ramach Biologii i Nauki o Morzu (BiNoM), US, który ze względu na brak kierownika, do czasu objęcia kierownictwa przez ówczesnego docenta dr hab. Wiesława Deptułę, sprawował nad tą jednostką pieczę. Zajęcia dydaktyczne Zakład Mikrobiologii rozpoczął w semestrze letnim roku akademickiego 1989/1990 z IV rokiem Biologii, przedmiotem Mikrobiologia, po przesunięciu tego przedmiotu z III roku studiów i po zatrudnieniu samodzielnego pracownika nauki – mikrobiologa doc. dr hab. Wiesława Deptuły. Od końca 1990 roku z uwagi na reorganizacje (rozwiązanie) Instytutu Biologii WBiNoM US, wszystkie Zakłady zostały przemianowane w Katedry i od tego czasu jednostka nasza nosi nazwę Katedra Mikrobiologii, a po dołączeniu do WBiNoM US, Instytutu Kultury Fizycznej w 1992 roku, ale już w obrębie Wydziału Nauk Przyrodniczych (WNP), od 1996 roku, ze względu na fakt uprawiania od zawsze w Katedrze Mikrobiologii, immunologii, jako podstawowego kierunku badawczego, jednostka zmieniła nazwę na Katedrę Mikrobiologii i Immunologii WNP. Kierownictwo Zakładu Mikrobiologii, a następnie Katedry Mikrobiologii oraz Katedry Mikrobiologii i Immunologii od 1.06.1988 powierzone było i jest prof. dr hab. Wiesławowi Deptule – organizatorowi i twórcy Mikrobiologii i Immunologii w US, który w okresie 01.06.1988–31.01.1989 pracował jako dr hab. na etacie adiunkta na pół etatu, zaś w okresie 01.02.1989–31.06.1991 na całym etacie jako docent; następnie od 1991 roku na etacie profesora US, by w 1999 roku otrzymać etat profesora zwyczajnego, jako że w 1995 roku odebrał tytuł profesora, z rąk Pana Prezydenta Lecha Wałęsy. Na początku istnienia Zakładu Mikrobiologii kadrę naukową tworzyli: mgr Paweł Łoczewski (01.06.1985–30.09.1994), dr Brygida Więcław (01.10.1987–28.02.1990) i mgr Danuta Mieżyńska (01.10.1987–28.02.1990). Następnym pracownikiem w Zakładzie była mgr Beata Tokarz-Deptuła zatrudniona na etacie technicznym od 16.10.1989-30.09.1994 i następnie od 01.10.1994 – 30.09.1998 jako asystent, a od 1998r. już po doktoracie (16.05.1998r.) jako adiunkt od 01.10.1998 oraz po habilitacji od 17.06.2010 r., a od 01.10.2011r jako profesor US. W okresie 29.01.1990–09.12.1990– zatrudniona na etacie technicznym była Jolanta Polus, przeniesiona z jednostki administracyjnej US. W kolejnych latach skład personalny ulegał zmianom. Po odejściu mgr D. Mieżyńskiej z Uniwersytetu Szczecińskiego i dr Brygidy Więcław do Katedry Anatomii i Antropologii naszego Wydziału, szeregi pracowników naukowych zasilili pierwsi absolwenci Wydziału i magistrowie z naszej jednostki, a mianowicie: mgr Dorota Ćmikiewicz – początkowo jako asystent stażysta, a następnie jako asystent (01.10.1993–31.01.1994), mgr Dorota Górecka – także początkowo jako asystent stażysta, a następnie jako asystent (12.11.1990–31.12.1990 i 01.10.1991–14.09.1994) oraz mgr Katarzyna Polak – jako asystent stażysta (1.02.1994–30.06.1994). W tym okresie i później jako kadra techniczna pracowali w Zakładzie Mikrobiologii: mgr Agata Kulińska (od 03.09.1990 i obecnie), Danuta Sawa (11.12.1990 – 30.11.1991), Halina Kosna (10.12.1990–30.04.2005 – odeszła na emeryturę), mgr Barbara Zaorska (01.09.1994–30.11.1997), Ewa Gieda (od 01.12.1997 i obecnie), Elżbieta Molenda (03.01.2000–31.12.2013 – odeszła na emeryturę) oraz mgr Anna Gustaw-Kowalczyk (od 02.05.2005 i obecnie). Po odejściu mgr D.Ćmikiewicz, mgr D.Góreckiej i mgr K.Polak nowymi asystentami w Katedrze, zostali także magistranci naszej jednostki: mgr Dorota Stapf (01.10.1993–1.08.1998), mgr Cezary Mojzyk (01.10.1994–15.08.1997) oraz wcześniej wymieniona mgr Beata Tokarz-Deptuła (od 01.10.1994), która od 1998 jako adiunkt, dr hab. i następnie jako prof. US do obecnej chwili. Również od 21.09.1992 roku na etacie adiunkta na pół etatu został zatrudniony dr Michał Stosik, który w 1995 roku uzyskał stopień dr hab. i był zatrudniony do 31.06.2007 na pierwszym pełnym etacie jako adiunkt ze stopniem dr hab., a następnie od 2002 r. jako profesor nadzwyczajny US, ponieważ w roku 2002 otrzymał tytuł profesora. Po odejściu mgr D. Stapf i mgr C. Mojzyka, na etacie asystenta zatrudnieni zostali: mgr Małgorzata Pawlikowska (01.10.1997–30.09.2003 – asystent, od 01.10.2003 – adiunkt i obecnie), mgr Marek Matusiak – początkowo jako asystent stażysta – rok akademicki 1997/1998, a następnie asystent (01.10.1998–31.12.1999), mgr Anna Nahurska (01.10.2001– 30.09.2006 – asystent, od 06.2006 do 30.09.2006 dr n. biol.), dr Beata Hukowska  (01.11.2000–28.02.2007 – asystent, 01.03.2007–11.06.2014 adiunkt, od 12.06.2014 adiunkt ze stopniem dr hab. i od 01.10.2015 r. na etacie profesora US i obecnie), mgr Piotr Nowaczyk (01.11.2005–30.09.2007, od 09.2007 dr n. biol.) i mgr Paulina Niedźwiedzka (01.10.2005–31.12.2008 asystent, 1.01.2009–14.05.2014 adiunkt, od 15.05.2014 adiunkt ze stopniem dr hab. i od 01.10.2015 r. na etacie profesora US i obecnie). W latach 2002–2011 w Katedrze Mikrobiologii i Immunologii zatrudniony był na drugim pełnym etacie jako profesor nadzwyczajny prof. dr hab. Józef Kur z Katedry Mikrobiologii Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, który „wzmacniał” osobowo WNP, bo warunkował m.in. jako profesor uzyskanie przez Wydział praw habilitowania w zakresie biologii, jak również był dużym wsparciem w zakresie dydaktyki w Katedrze m.in. prowadził mikrobiologię przemysłową, a nadto jest także wychowawcą, nauczycielem i promotorem doktoratu dr n. biol. Anny Wierzbickiej-Woś, z zakresu biologii molekularnej w obrębie mikrobiologii, która ową pracę wykonała w macierzystej jednostce prof. dr hab. Józefa Kura – Katedrze Mikrobiologii Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, a obroniła ją na WNP US w Szczecinie. W okresie 01.10.2009–30.09.2014 na etacie profesora nadzwyczajnego jako pracownika naukowo-dydaktycznego zatrudniona była prof. dr hab. Lidia Brydak, wybitny specjalista z zakresu wirusa grypy oraz na etacie naukowym prof. US dr hab. Alicja Węgrzyn (01.10.2012–30.09.2014), specjalista m.in. od bakteriofagów, z zakresu biologii molekularnej. Te dwie osoby – pracownicy naukowi  w sposób wyraźny zwiększyły potencjał naukowy Wydziału, jako że nie tylko tworzyły one tzw. minimum kadrowe na kierunku Mikrobiologia naszego Wydziału, ale ich dorobek naukowy stwarzał warunki do ubiegania sie przez Wydział o uzyskanie praw doktoryzowania z dyscypliny Mikrobiologia (trzecie prawo w Polsce po UŁ i UG). Ponadto po uruchomieniu studiów doktoranckich na WNP, w Katedrze Mikrobiologii i Immunologii studia III stopnia podjęły studia następujące osoby: mgr Piotr Nowaczyk (01.10.2004–31.10.2005), który następnie jako asystent (1.11.2005) i dr n. biol. (2007) pracował do 2007r., mgr Joanna Sawicka (01.10.2004–30.06.2005), mgr Katarzyna Karkuszewska (01.10.2006–31.01.2007), mgr Tomasz Uss (01.10.2006–30.09.2007), mgr Magdalena Kaczmarczyk (01.10.2007–31.12.2007), mgr Joanna Śliwa (od 01.10.2007, od 01.10.2008 asystent, od 2011 dr n. biol. i nadal), mgr Anna Wierzbicka (od 01.10.2007, od 1.10.2008 asystent, od 26.09.2011 dr n. biol.) i mgr Joanna Działo (01.10.2008–28.02.2014, od 06.02.2014 dr n. biol. i nadal). W kolejnych latach byli to: mgr Agata Mękal (01.10.2010–30.09.2011), mgr Natalia Matoszka (01.10.2011–30.09.2012), mgr Mateusz Adamiak (01.10.2012–30.06.2014), mgr Alicja Trzeciak-Ryczek (01.01.2010–12.2013), która od 1.01.2014 zatrudniona jest na etacie asystenta w Katedrze Immunologii, z tym że od 15.10.2014 jako dr n. biol., a od 01.10.2015 jako adiunkt. Najmłodszymi pracownikami, bo od 01.10.2014 szeregi naszej mikrobiologii i immunologii, zasiliła mgr Magdalena Malinowska – pracownik Katedry Immunologii  WB, absolwentka kierunku Biotechnologia oraz kierunku Mikrobiologia (studia licencjackie) na WB US oraz mgr Paulina Czupryńska od 01.102015 r.  – absolwentka kierunku Biotechnologia i od 01.09.2016 r. dr n. med. Agata Poniewierska –Baran. Wspomnieć należy, że od 1 stycznia 2011 roku w związku z wymogami ustawowymi Katedra Mikrobiologii i Immunologii, podzieliła sie na dwie jednostki – Katedrę Mikrobiologii, której kierownikiem został prof. dr hab. Wiesław Deptuła oraz Katedrę Immunologii, którą kieruje dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US. W lutym 2014 r. mikrobiologia i immunologia US (aktualnie Katedry Mikrobiologii i Katedry Immunologii) obchodziła Jubileusz 25-lecia wraz z 40-leciem pracy zawodowej prof. dr hab. Wiesława Deptuły (patrz „Mikrobiologia i Immunologia w Uniwersytecie Szczecińskim (1988/89 – 2014)” opracowana przez Beatę Hukowska –Szematowicz i Wiesława Deptułę, Wyd. Zapol, Szczecin 2014 s. 1-244 oraz „Addendum do w/w napisana przez Beatę Tokarz-Deptułę, Wyd. Zapol, Szczecin 2015 s. 1-72). W obu Katedrach kształceni byli i są studenci takich kierunków, jak Biologia, Biotechnologia, Ochrona Środowiska, Biologiczne Podstawy Kryminalistyki WB US oraz nowo otwartego kierunku  Mikrobiologia na naszym Wydziale, utworzonego dzięki wielkim staraniom prof. dr hab. Wiesława Deptuły, chociaż w Katedrach naszych odbywali także zajęcia studenci kierunku Wychowanie Fizyczne, Zdrowie Publiczne z WNP, a później Wydziału Wychowania Fizycznego i Promocji Zdrowia oraz kierunku Bezpieczeństwo Narodowe z Wydziału Humanistycznego US. Natomiast na niwie naukowej zespół prof. dr hab. Wiesława Deptuły, tworzący obecnie Katedrę Mikrobiologii i Katedrę Immunologii, w czasie swojej 29-letniej praktycznej działalności bo od 01.06.1998 r, , poszczycić się może dorobkiem naukowym zapisanym w annałach nauki. Na bazie działań naukowych w naszych obecnie dwóch Katedrach „wykształciło się” dwóch profesorów tytularnych (Prof. dr hab. Wiesław Deptuła i Prof. dr hab. Michał Stosik), pięciu doktorów habilitowanych (M. Stosik, W. Dyk, B. Tokarz-Deptuła, P. Niedźwiedzka – Rystwej, B. Hukowska – Szematowicz), jedenastu doktorów oraz ponad 210 magistrantów i ponad 85 licencjatów. Spośród pracowników naukowych, którzy wykształcili się w naszych Katedrach czterech samodzielnych pracowników, w tym jeden profesor tytularny i 3 osoby na etacie prof. US oraz czterech po doktoracie, jest obecnie zatrudnionych nadal w naszych Katedrach. Liczba publikacji (książki i skrypty, prace oryginalne, przeglądowe oraz doniesienia i artykuły popularno-naukowe) zespołu prof. Wiesława Deptuły (bez Jego publikacji przed rokiem 1989 – tj. zatrudnieniem w US) wynosi ponad 1000 i są to prace z zakresu immunologii, wirusologii, chlamydiologii oraz mikrobiologii w szczególności mikrobiologii wody, a także biologii eksperymentalnej, publikowanych w wielu czasopismach z listy filadelfijskiej i czasopismach krajowych (patrz życiorys Prof. Dr hab. Wiesława Deptuły). Efektem działań P.T. Pracowników naukowych mikrobiologii i immunologii US jest ich miejsce w nauce i ich udział w gremiach naukowych w Polsce z wyboru, m.in. w Komitetach i Komisjach PAN, Komitetach Redakcyjnych oraz innych zespołach pracujących i nadzorujących naukę. Dowodem pozycji i roli naszego zespołu w nauce jest również to, że pracownicy naukowi: prof. dr hab. Wiesław Deptuła, prof. US dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. dr hab. Michał Stosik, dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, dr Małgorzata Pawlikowska-Warych, dr Joanna Śliwa-Dominiak, dr Alicja Trzeciak-Ryczek oraz pracownicy techniczni: mgr Agata Kulińska, Halina Kosna, Ewa Gieda, mgr Anna Gustaw-Kowalczyk Elżbieta Molenda, otrzymali w 2014 roku najważniejsze odznaczenie w immunologii w Polsce – Medal Ludwika Hirszfelda, przyznany przez Polskie Towarzystwo Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej za znaczący wkład w rozwój immunologii w kraju. Warto wspomnieć, iż Medal imienia Ludwika Hirszfelda jest upamiętnieniem tego wybitnego polskiego lekarza, a przede wszystkim twórcy polskiej szkoły immunologicznej i Ojca polskiej immunologii. Także w 2016 Prof. Dr hab. Wiesław Deptuła otrzymał godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologii, których jest obecnie 20 osób. Również w tymże roku został wyróżniony Nagrodą w plebiscycie „Głosu Szczecina”. Dodać należy, że wśród naszych osiągnięć naukowych i  organizacyjnych, jest i to że jesteśmy m.in. twórcami i organizatorami unikatowego w Polsce kierunku Mikrobiologia, który powstał jako drugi po powołaniu tego kierunku na Uniwersytecie Łódzkim, a który to kierunek funkcjonuje jeszcze na ZUT w Szczecinie, UWM w Olsztynie i Uniwersytet Wrocławski. O prestiżu tego kierunku świadczy m.in. i fakt, że został on sfinansowany z funduszy UE w zakresie dydaktyki na 5 lat (2010–2015) oraz otrzymuje, także jako jedyni w Polsce trzy granty na praktyki studenckie tegoż kierunku na rok akademicki 2014/2015, 2016/2017 i 2018/2019. Dodać należy, że przez około 15 lat, poczynając od 1994/95, nasz zespół immunologów i mikrobiologów z obu Katedr, był także i organizatorem praktyk studenckich dla studentów współorganizowanego przez nie kierunku Biologia specjalność Diagnostyka Laboratoryjna, które odbywały się w laboratorium diagnostycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, w laboratoriach Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie, w laboratorium Katedry Mikrobiologii, a potem Katedry Mikrobiologii i Zakładu Immunologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, pracowni mikrobiologicznej w Szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej, laboratoriach diagnostycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie i Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Szpitala Kolejowego w Szczecinie oraz w laboratorium diagnostycznym szpitala w Policach. Zespół ten to także organizator I i II Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej immunologii weterynaryjnej w roku 1994 (maj – Świnoujście 1994 – materiały opublikowane na 150 stronach) i 1997 (maj – Świnoujście 1997 – materiały opublikowane na 210 stronach) oraz współorganizatorem III analogicznej konferencji (Olsztyn 2001 – materiały opublikowano w postaci książki „Immunologia Weterynaryjna – wybrane zagadnienia” zespół z prof. dr hab. Krzysztofem Siwickim, Wyd. Uniw. WM. Olsztyn 2001, s. 1-161) oraz IV (Olsztyn 2003 – materiały opublikowano w Pol.J.Vet.Sci. 2003 s. 1-77). Konferencje te dotyczące immunologii weterynaryjnej tj. dyscypliny, która prof. Wiesław Deptuła wraz z entuzjastką nauki i immunologii zwierząt, prof. Barbara Płytycz z UJ, „powołał” w 1992/1993 w postaci Sekcji Immunologii Weterynaryjnej w ramach Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, obecnie Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej (PTIDiK), która stała sie podstawa i platformą immunologii weterynaryjnej (1992/93), funkcjonującej obecnie chociażby jako przedmiotu na studiach Wydziałów Weterynaryjnych w Polsce. Także zespół pracowników naszych Katedr był współorganizatorem wraz z zespołem prof. dr hab. Andrzejem Krzysztofem Siwickim, XI Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej (PTIDiK) – Olsztyn, który to Zjazd miał charakter międzynarodowy. Zespół immunologów naszych jednostek począwszy od IX zjazdu (Warszawa 1998) do XVI zjazdu (Warszawa 2016) tego Towarzystwa, ma „swoją” autorską sesję pt. „Immunologia Weterynaryjna” w czasie odbywających sie kongresów PTIDiK. Również nasz zespół, także w ramach Polskiego Towarzystwa Immunologicznego – obecnie PTIDiK oraz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, był organizatorem ponad 100 innych konferencji regionalnych o zasięgu ogólnopolskim. Z nich powstały opracowania konferencyjne i pokonferencyjne, m.in. „Mikroorganizmy – gleba, środowisko” (12–15 maja 1994, Międzyzdroje – materiały opublikowane na 60 stronach); „Przeciwciała monoklonalne w immunologii i diagnostyce” (12–13 maja 1995, Puławy – materiały opublikowane na 160 stronach); „Choroby odzwierzęce człowieka związane z zatruciami pokarmowymi” (9–10 września 1995, Szczecin – materiały opublikowane na 110 stronach); „Biologiczny monitoring skażenia środowiska naturalnego” (5–6 grudnia 1997, Kazimierz Dolny – materiały opublikowane na 232 stronach, wspólnie z zespołem z prof. A.K. Siwickim); „Wakcynologia weterynaryjna – nowe wyzwanie XXI wieku” (Olsztyn 2005, materiały opublikowane na 250 stronach, zespół z prof. A.K. Siwickim); „Wpływ czynników endogennych i egzogennych na układ odpornościowy” (Olsztyn 2012, materiały opublikowane na 220 stronach, wespół z prof. A.K. Siwickim) oraz „Księga pamiątkowa z okazji 25-lecia Katedry Mikrobiologii i Katedr Immunologii Wydziału Biologii US oraz 40-lecia pracy zawodowej Prof. dr hab. Wiesława Deptuły” (Szczecin 2014).

Katedra Immunologi

Bakterie i wirusy w środowisku, w tym w wodzie.

Odporność u królików zakażonych wirusem RHD i chlamydiami.

Katedra Mikrobiologii

Odporność u królików zakażonych wirusem RHD i chlamydiami.

Bakterie i wirusy w środowisku, w tym w wodzie.

Katedra Mikrobiologii

  Katedra Immunologii

   W naszych dwóch Katedrach, w ostatnich pięciu latach wykonuje się od 6 do 12 prac magisterskich z zakresu immunologii zakaźnej i mikrobiologii środowiska wodnego oraz 3-6 prac licencjackich z zakresu immunologii eksperymentalnej, w tym infekcyjnej, wirusologii, chlamydiologii i najnowszych zjawisk biologicznych. Prace licencjackie prowadzone są przez doktorów i doktorów habilitowanych z obu Katedr, zaś prace magisterkie przez Prof. Dr hab. Wiesłąwa Deptułę i Dr hab. Prof US Beatę Tokarz- Deptułę.

   Przedmioty prowadzone w Katedrze Mikrobiologii  i Katedrze Immunologii w roku akademickim 2016/2017.

   • Techniki w mikrobiologii (MIKROBIOLOGIA – studia I°, I rok)
   • Bakteriologia z wirusologią (MIKROBIOLOGIA – studia I°, I rok)
   • Mikrobiologia przemysłowa (MIKROBIOLOGIA – studia I°, II rok)
   • Genetyka drobnoustrojów (MIKROBIOLOGIA – studia I°, II rok)
   • Immunologia (MIKROBIOLOGIA – studia I°, II rok)
   • Zarządzanie jakością laboratoriów diagnostycznych (MIKROBIOLOGIA – studia I°, III rok)
   • Mykologia kliniczna (MIKROBIOLOGIA – studia I°, III rok)
   • Diagnostyka zakażeń (MIKROBIOLOGIA – studia I°, III rok)
   • Drobnoustroje w ochronie środowiska (MIKROBIOLOGIA – studia I°, III rok)
   • Ekologia drobnoustrojów (MIKROBIOLOGIA – studia I°, III rok)
   • Diagnostyka zakżeń II (MIKROBIOLOGIA – studia II°, I rok)
   • Epidemiologia chorób zakaźnych (MIKROBIOLOGIA – studia II°, I rok)
   • Metody specjalistyczne w diagnostyce (MIKROBIOLOGIA – studia II°, I rok)
   • Czynniki prokariotyczne w środowisku wodnym jako zagrożenie zdrowia człowieka (MIKROBIOLOGIA – studia II°, II rok)
   • Techniki immunologiczne oparte o metody molekularne w diagnostyce mikrobiologicznej (MIKROBIOLOGIA – studia II°, II rok)
   • Najnowsze dane z mikrobiologii (MIKROBIOLOGIA – studia II°, II rok)
   • Mikrobiologia z wirusologią (BIOTECHNOLOGIA – studia I°, II rok)
   • Immunologia (BIOTECHNOLOGIA – studia I°, III rok)
   • Mikrobiologia przemysłowa (BIOTECHNOLOGIA – studia I°, III rok)
   • Mechanizmy i diagnostyka zakaźeń bakteryjnych i wirusowych (BIOTECHNOLOGIA – studia II°, I rok)
   • Metody inżynierii genetycznej w metagenomice (BIOTECHNOLOGIA – studia II°, II rok)
   • Mikrobiologia (BIOLOGIA – studia I°, II rok)
   • Immunologia (BIOLOGIA – studia I°, III rok)
   • Choroby zakaźne ludzi i zwierząt – najnowsze dane (BIOLOGIA – studia I°, III rok)
   • Mikrobiologia szczegółowa (BIOLOGIA – studia I°, III rok)
   • Podstawy mikrobiologii (GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA – studia I°, II rok)
   • Podstawy immunologii (GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA – studia I°, II rok)
   • Immunologia sądowa (BIOLOGICZNE PODSTAWY KRYMINALISTYKI – studia I°, II rok)
   Dzień Godzina
   Prof. dr hab. Wiesław Deptuła Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 14.00-16.00
   Dr hab. prof. US Beata Tokarz-Deptuła Poniedziałek, piątek 12.00-13.00
   Dr hab. prof. US Beata Hukowska-Szematowicz Wtorek 9.00-11.00
   Dr hab. prof. US Paulina Niedźwiedzka-Rystwej Poniedziałek 10.00-12.00
   Dr Małgorzata Pawlikowska-Warych Wtorek 10.00-12.00
   Dr Agata Poniewierska-Baran Poniedziałek 12.00-14.00
   Dr Anna Wierzbicka-Woś Czwartek 11.00-13.00

   Katedra Mikrobiologii i Katedra Immunologii,

   Wydział Biologiii, Uniwersytet Szczeciński

   ul Felczaka 3c, 71-412 Szczecin

   tel.: 91 444 1605

   e-mali: kurp13@univ.szczecin.pl