Prace badawcze pracowników Katedry Taksonomii Roślin i Fitogeografii koncentrują się wokół bardzo ważnej problematyki naukowej z zakresu: taksonomii roślin (w tym zróżnicowania morfologicznego jako podstawy badań taksonomicznych), fitogeografii (chorologia gatunków i zbiorowisk roślinnych), szeroko pojętej geobotaniki (w tym badania flory i roślinności oraz zmian zachodzących pod wpływem presji człowieka), badań populacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich i interesujących), fitoindykacji, aerobiologii i fenologii.

Zróżnicowanie i uwarunkowania flory i roślinności oraz monitoring środowiska w Polsce i wybranych rejonach Europy.

Badania na poziomie morfologiczno-anatomicznym, siedliskowym i genetycznym taksonów i mieszańców z rodzaju Carex i Taraxacum.

Roślinność dolin rzecznych – analiza zróżnicowania, uwarunkowań ekologicznych i stanu zachowania wybranych zbiorowisk roślinnych.

Zróżnicowanie i przekształcenia roślinności halofilnej w północnej Polsce z uwzględnieniem czynników siedliskowych i form użytkowania

Uwarunkowania ekologiczno-socjologiczne mszaków na Pomorzu Zachodnim.

Zmiany koncentracji zarodników grzybów alergennych w powietrzu.

  Studenci zainteresowani wykonaniem prac dyplomowych, magisterskich mogą liczyć na fachową pomoc pracowników Katedry oraz mają zapewniony dostęp do sprzętu niezbędnego do badań, bogatych zbiorów kartograficznych i bibliograficznych.

  • 2010

   Bednarek Aneta: Rekultywacja wyrobisk i sukcesja roślinności po zaprzestaniu eksploatacji kruszyw naturalnych i kredy jeziornej (lic.)

  • 2011

   Glapik Milena: Zmienność morfologiczna podkolana zielonawego [Platanthera chlorantha (Custer Rchb., Orchidaceae] w lasach Nadleśnictwa Dobrzany (lic.)

   Jakubowska Sylwia: Walory przyrodnicze Specjalnego obszaru Ochrony Siedlisk „Lasy Bierzwnickie” (mgr)

  • 2012

   Kusztykiewicz Anna: Inwazyjne gatunki roślin w zbiorowiskach ziołorośli nadrzecznych z rzędu Convolvuletalia sepium R. Tx. 1950 w Polsce (mgr)

   Bednarek Aneta: Regeneracja roślinności po zaprzestaniu eksploatacji surowca w żwirowni Sępólno Wielkie (mgr)

   Baran Joanna: Charakterystyka i stan zbiorowisk terofitów letnich z klasy Bidentetea tripartitae R. Tx., Lohmeyer et Preising in R. Tx. 1950 (Siedliska Natura 2000 – kod Physis: 24.52) w dolinach rzek na obszarach Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy i Międzyrzecza Warty i Widawki (mgr)

  • 2014

   Mazurek Julia: Zarodniki rodzaju Cladosporium w powietrzu Szczecina w 2010 roku – metoda wolumetryczna i analiza mikroskopowa (mgr)

  • 2015

   Chudzińska Patrycja:  Monitoring siedliska przyrodniczego 6430-3: Niżowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe na przykładzie doliny Piaśnicy (województwo pomorskie) (lic.)

  • 2017

   Kaplewska Małgorzata Anna 2017: Spektra ekologiczno-siedliskowe zespołów ziołorośli nadrzecznych w rezerwacie przyrody „Dolina Rzeki Brdy” (mgr)

  Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry:

  Studia I stopnia:

  Systematyka roślin (Biologia I rok)

  Wykłady:

  1. Cel i zadania taksonomii roślin, historia rozwoju, typy klasyfikacji, źródła informacji taksonomicznych, nomenklatura botaniczna, jednostki taksonomiczne, koncepcja gatunku.
  2. Klasyfikacja i zróżnicowanie taksonomiczne „glonów”, ich znaczenie ekologiczne i gospodarcze.
  3. Pierwsze rośliny lądowe: pochodzenie, przystosowania. Klasyfikacja i zróżnicowanie taksonomiczne mszaków.
  4. Klasyfikacja i zróżnicowanie taksonomiczne roślin naczyniowych.
  5. Zasady tworzenia i znaczenie zbiorów botanicznych. Zasady zbioru roślin i wykonywania zielników.

  Ćwiczenia laboratoryjne:

  1. Przegląd systematyczny i charakterystyka „glonów” . Indywidualna praca z materiałem roślinnym, obserwacje makro- i mikroskopowe.
  2. Przegląd systematyczny i charakterystyka mszaków. Indywidualna praca z materiałem roślinnym, obserwacje makro- i mikroskopowe.
  3. Przegląd systematyczny i charakterystyka roślin naczyniowych. Indywidualna praca z materiałem roślinnym, obserwacje makro- i mikroskopowe. Praca z kluczami do oznaczania roślin. Identyfikacja gatunków na podstawie cech diagnostycznych – z wykorzystanie binokularów.

  Zajęcia terenowe:

  1. Rośliny ekosystemów naturalnych, seminaturalnych i antropogenicznych – prezentacja wybranych taksonów w ich środowisku życia. Wpływ człowieka na skład gatunkowy flory – przykłady antropopresji. Dendroflora terenów zieleni miejskiej.
  2. Identyfikacja gatunków roślin w terenie na podstawie cech diagnostycznych. Praca z kluczami do oznaczania roślin.
  3. Zbiór roślin w terenie i przygotowanie do sporządzania arkuszy zielnikowych jako materiałów dokumentacyjnych.

  Technologia informacyjna (Biologia I rok)

  Ćwiczenia laboratoryjne:

  1. Podstawy użytkowania komputera i jego wpływ na zdrowie człowieka, bezpieczeństwo i higiena pracy podczas korzystania z komputera, podstawy prawne z zakresu użytkowania komputera i oprogramowania, prawo autorskie w sieci).
  2. Oprogramowanie biurowe MS Office lub Open Office (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje multimedialne – różne formy wizualizacji wyników badań/pracy, bazy danych).
  3. Zastosowanie technik graficznych, oferowanych przez wybrane programy (tworzenie projektów graficznych i pokazów multimedialnych, edycja zdjęć).
  4. Wieloaspektowe zastosowania specjalistycznych programów do gromadzenia i przetwarzania danych oraz do analiz statystycznych stosowanych w ochronie środowiska przyrodniczego (Turboveg, Canoco, Twinspan, MVSP, Past).
  5. Wykorzystanie programów GIS w ochronie środowiska.
  6. Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji (przeglądarki internetowe, portale i wortale, bazy danych, bezpieczeństwo w sieci Web), zasady działania poczty elektronicznej (e-mail, dobre zachowanie się w sieci) oraz znajomość innych wybranych programów komunikacyjnych.

  Edukacja środowiskowa (Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego I rok)

  Wykłady:

  1. Edukacja środowiskowa – główne pojęcia, interdyscyplinarny charakter. Cele i formy kształcenia środowiskowego. Środki dydaktyczne w edukacji środowiskowej.
  2. Świadomość ekologiczna jako podstawa relacji człowieka względem środowiska. Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego w różnych grupach zawodowych i wiekowych. Koncepcja zrównoważonego rozwoju i pro środowiskowy styl życia.
  3. Edukacja środowiskowa w społeczności lokalnej – akcja społeczna, praca w środowisku lokalnym. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Znaczenie jednostki w edukacji środowiskowej i w przemianach środowiska.
  4. Ruchy i organizacje ekologiczne i ich rola w działaniach na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.
  5. Funkcjonowanie i rola ośrodków dydaktycznych. Dydaktyczne funkcje parków narodowych i parków krajobrazowych oraz ogrodów botanicznych i zoologicznych. Przyrodnicze ścieżki terenowe jako element bazy dydaktycznej w edukacji środowiskowej formalnej i nieformalnej.

  Ćwiczenia:

  1. Jaka jest wiedza naszego społeczeństwa na temat edukacji środowiskowej? Gra dydaktyczna: co wiemy o ochronie środowiska, jaki jest poziom naszej edukacji środowiskowej, w jaki sposób możemy wpływać na podniesienie świadomości ekologicznej?
  2. Wykorzystanie aktywizujących metod dydaktycznych w rozwiązywaniu konfliktów związanych z ochroną środowiska (TOC – chmurka, drzewko decyzyjne analiza SWOT).
  3. Prezentacja przykładowych scenariuszy spotkać ze społecznością lokalną, których celem jest edukacja środowiskowa. Omówienie wykorzystanych metod i środków dydaktycznych oraz zastosowanych form pracy.
  4. Przygotowanie własnych konspektów zajęć oraz prelekcji w ramach edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej.
  5. Zaprojektowanie i wykonanie oryginalnych środków dydaktycznych oraz kart pracy.
  6. Wykonanie projektu ścieżki dydaktycznej.
  7. Przedstawienie wykonanych konspektów, środków dydaktycznych i kart pracy oraz projektów. Wskazanie możliwości wykorzystania przygotowanych środków dydaktycznych w edukacji środowiskowej.

  Zróżnicowanie świata roślin (Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego I rok)

  Wykłady:

  1. Podstawy klasyfikacji roślin, współczesne systemy, nomenklatura taksonomiczna.
  2. Zasady prowadzenia badań florystycznych, źródła danych florystycznych, znaczenie zbiorów botanicznych, zasady zbioru i przechowywania dokumentacji zielnikowej.
  3. Przegląd wybranych grup roślin ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych i zagrożonych, charakterystyka morfologiczna i ekologiczna, podstawy biologii, współczesne zagrożenia.

  Ćwiczenia laboratoryjne:

  1. Charakterystyka cech diagnostycznych wybranych grup roślin; praca indywidualna z materiałem roślinnym, obserwacje makro- i mikroskopowe. Zasady pracy z kluczem do oznaczania roślin.
  2. Przegląd i zróżnicowanie morfologiczno-ekologiczne glonów; praca indywidualna z materiałem roślinnym, obserwacje makro- i mikroskopowe.
  3. Przegląd i zróżnicowanie morfologiczno-ekologiczne mszaków, praca indywidualna z materiałem roślinnym, obserwacje makro- i mikroskopowe.
  4. Przegląd i zróżnicowanie morfologiczno-ekologiczne roślin naczyniowych, praca indywidualna z materiałem roślinnym, obserwacje makro- i mikroskopowe

  Zajęcia terenowe:

  1. Rośliny ekosystemów naturalnych, seminaturalnych i antropogenicznych – prezentacja wybranych gatunków w ich środowisku życia. Wpływ człowieka na skład gatunkowy flory – przykłady antropopresji.
  2. Identyfikacja gatunków roślin w terenie na podstawie cech diagnostycznych, praca z kluczami do oznaczania roślin.
  3. Zasady prowadzenia terenowych badań florystycznych oraz zbioru roślin w celu przygotowania dokumentacji zielnikowej.

  Monitoring przyrodniczy (Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego II rok)

  Wykłady:

  1. Definicja, podstawy prawne, zakres, założenia i organizacja monitoringu przyrodniczego.
  2. Procedury monitoringu gatunków roślin i zwierząt.
  3. Procedury monitoringu siedlisk przyrodniczych.
  4. Ocena stanu ochrony gatunków i siedlisk na poziomie stanowiska i obszaru N2000.

  Ćwiczenia:

  1. Monitoring gatunków roślin i zwierząt: wypełnianie formularzy do obserwacji gatunku na podstawie materiałów źródłowych: – karta obserwacji gatunku dla stanowiska i obszaru, – stan ochrony gatunku na stanowisku i w obszarze,- oddziaływania i zagrożenia, inne informacje Waloryzacja wskaźników. Ocena parametrów stanu ochrony.
  2. Monitoring siedlisk przyrodniczych: wypełnianie formularzy do obserwacji siedliska na podstawie materiałów źródłowych i danych zebranych podczas zajęć terenowych: – karta obserwacji siedliska na stanowisku i w obszarze, – stan ochrony siedliska na stanowisku i w obszarze, – oddziaływania i zagrożenia, inne informacje. Waloryzacja wskaźników. Ocena parametrów stanu ochrony.

  Zajęcia terenowe:

  1. Praktyczne wdrażanie procedur monitoringu w wybranych typach siedlisk przyrodniczych. Założenie reprezentatywnych transektów, sporządzenie roboczej dokumentacji w terenie zgodnie z metodyką monitoringu – wypełnienie formularzy do obserwacji terenowych.

  Ekologia krajobrazu (Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego III rok)

  Wykłady:

  1. Przedmiot i zakres tematyczny ekologii krajobrazu. Typologia struktur przestrzeni przyrodniczej (biocentra, wyspy-siedliska pomostowe, ekotony, korytarze ekologiczne, bariery).
  2. Główne modele struktury przestrzennej krajobrazu.
  3. Rola różnych struktur przestrzennych krajobrazu w zachowaniu różnorodności biologicznej – funkcje przestrzeni w dynamice populacji (teorie biogeografii wysp, metapoplulacji, dynamiki typu source-sinkpopulations, remnantpopulations).
  4. Ewolucja krajobrazu. Antropogeniczne zmiany krajobrazu.
  5. Przykłady zastosowania koncepcji płatów i korytarzy w ochronie przyrody. Zarządzanie przestrzenią w różnych typach krajobrazów.

  Zajęcia terenowe:

  1. Zapoznanie się z funkcjonowanie siedlisk pomostowych = wysp w krajobrazie rolniczym na przykładzie „archipelagu” śródpolnych oczek wodnych między Małkocinem a Storkówkiem. Obserwacja wspólnej puli gatunków roślin między sąsiednimi i najbardziej odległymi oczkami oraz pobliskim jeziorem Grabowskim.

  Ochrona siedlisk przyrodniczych Natura 2000 (Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego III rok)

  Wykłady:

  1. Dyrektywa Siedliskowa jako podstawa prawna ochrony różnorodności biologicznej na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej: założenia, realizacja, perspektywy.
  2. Przegląd krajowych siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym: identyfikacja i charakterystyka poszczególnych siedlisk, rozmieszczenie geograficzne, dynamika, zagrożenia, propozycje ochrony w nawiązaniu do strategii zrównoważonego rozwoju.

  Ćwiczenia laboratoryjne:

  1. Oznaczanie i rozpoznawanie gatunków charakterystycznych dla poszczególnych siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

  Rośliny drzewiaste i ich rola w biosferze (Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego II rok)

  Wykłady:

  1. Ewolucja i formy roślin drzewiastych.
  2. Ekologiczne i gospodarcze znaczenie roślin drzewiastych.
  3. Przegląd formacji leśnych Ziemi.
  4. Przegląd krajowych ekosystemów leśnych.

  Ćwiczenia laboratoryjne:

  1. Przegląd systematyczny nagozalążkowych gatunków drzew i krzewów z różnych stref klimatycznych: charakterystyka morfologiczna, zasięgi geograficzne, wymagania siedliskowe, znaczenie ekologiczne i gospodarcze; oznaczanie i rozpoznawanie rodzimych gatunków i egzotów spotykanych w Polsce.
  2. Przegląd systematyczny okrytozalążkowych gatunków drzew i krzewów z różnych stref klimatycznych: charakterystyka morfologiczna, zasięgi geograficzne, wymagania siedliskowe, znaczenie ekologiczne i gospodarcze; oznaczanie i rozpoznawanie rodzimych gatunków i egzotów spotykanych w Polsce.

  Rośliny użytkowe (Biotechnologia I rok)

  Wykłady:

  1. Charakterystyka organów roślinnych wykorzystywanych przez człowieka w celach użytkowych.
  2. Podstawowe gatunki roślin wykorzystywane w biotechnologii.
  3. Przegląd głównych grup roślin użytkowych (rośliny skrobiodajne, cukrodajne, białkodajne, oleiste, owoce, warzywa, rośliny lecznicze, kosmetyczne, barwierskie, włóknodajne, kauczukodajne i inne).

  Ćwiczenia laboratoryjne:

  1. Typy organów roślinnych wykorzystywanych przez człowieka – charakterystyka i przykłady.
  2. Przegląd i charakterystyka roślin użytkowych w układzie systematycznym (cechy taksonomiczne, budowa morfologiczna, pochodzenie, skład surowcowy, zastosowanie).

  Prezentacja wyników badań (Mikrobiologia III rok)

  Wykłady:

  1. Cechy dobrej prezentacji.
  2. Prezentacje w programie Prezi, Drop Box, Pecha Kucha – zasady działania programów.
  3. Prezentacja wyników w bazach: ResearchGate, Euraxess, Linked in.

  Ćwiczenia:

  1. Przygotowanie prezentacji w programie Prezi
  2. Przygotowanie konta, bazy w Drop Box
  3. Przygotowanie prezentacji w programie Pecha-Kucha
  4. Założenie konta i bazy danych w bazie: ResearchGate, Euraxess

  Podstawy taksonomii roślin (Genetyka i Biologia Eksperymentalna I rok)

  Wykłady:

  1. Cel i zakres taksonomii roślin. Wprowadzenie podstawowych pojęć. Rozwój taksonomii roślin. Źródła informacji taksonomicznych (z zakresu morfologii i anatomii, cytologii i cytogenetyki, genetyki, systemów rozmnażania, fitogeografii i ekologii oraz informacje chemiczne).
  2. Klasyczne zasady systematyki. Gatunek w systematyce. Taksonomia fenetyczna oraz metody stosowane w analizie fenetycznej. Wady i zalety analizy fenetycznej.
  3. Taksonomia filogenetyczna oraz metody stosowane w analizie filogenetycznej. Taksony mono-, para- i polifiletyczne. Cechy plezjomorficzne i apomorficzne. Typy drzew filogenetycznych. Podstawowe różnice między taksonomią lineuszowską a taksonomią filogenetyczną. Trudności w analizie filogenetycznej. Nowoczesny, aktualizowany system klasyfikacji roślin okrytonasiennych – system APG.

  Ćwiczenia laboratoryjne:

  1. Informacja BHP. Zróżnicowanie taksonomiczne oraz charakterystyka mszaków. Cykle rozwojowe (przemiana pokoleń/ zmiana faz jądrowych). Oznaczanie materiału roślinnego na podstawie cech mikro- i makroskopowych.
  2. Przegląd taksonomiczny widłaków, skrzypów i paproci. Cykle rozwojowe (zmiana faz jądrowych). Oznaczanie materiałów roślinnych na podstawie cech mikro- i makroskopowych.
  3. Klasyfikacja, zróżnicowanie taksonomiczne oraz charakterystyka roślin nasiennych. Główne tendencje ewolucyjne. Oznaczanie materiału roślinnego na podstawie cech mikro- i makroskopowych. Metody konserwacji roślin. Samodzielne sporządzanie arkuszy zielnikowych.

  Studia II stopnia:

  Podstawy filogenezy roślin (Biologia I rok)

  Wykłady:

  1. Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu filogenezy. Klasyfikacja i filogeneza. Post darwinowskie systemy filogenetyczne. Podstawowe różnice między taksonomią lineuszowską a taksonomią filogenetyczną. Nowoczesny, aktualizowany system klasyfikacji roślin okrytonasiennych – system APG.
  2. Rodzaje drzew filogenetycznych i ich topologia. Różnice między kladogramem a fylogramem. Rekonstrukcja ewolucji cech (plezjomorfia, apomorfia, symplezjomorfia, synapomorfia, autapomorfia).
  3. Metody rekonstrukcji filogenezy na podstawie danych morfologicznych i danych molekularnych. Wnioskowanie na podstawie więcej niż jednego drzewa (drzewo uzgodnione). Analiza rzetelności drzew. Kladystyka a filogenezaretikularna (siateczkowata). Porównanie metod analizy fenetycznej i filogenetycznej. Filogeografia.
  4. Filogeneza i zapis kopalny. Hipotezy powstania komórki eukariotycznej. Pochodzenie roślin lądowych.

  Ćwiczenia laboratoryjne:

  1. Filogeneza i tendencje ewolucyjne w głównych grupach roślin (mszaki, skrzypy, widłaki, paprotniki, rośliny nago- i okrytozalążkowe). Przykłady cech progresywnych i prymitywnych w ewolucji roślin naczyniowych. Konstruowanie przykładowych drzew filogenetycznych i fenetycznych z wykorzystaniem cech morfologicznych.

  Synantropizacja szaty roślinnej Ziemi (Biologia I rok)

  Wykłady:

  1. Definicja synantropizacji i jej odniesienie do wszystkich poziomów organizacji biosfery; skala hemerobii; klasyfikacja geograficzno-historyczna gatunków; wskaźniki antropogenicznych zmian we florze; zasady podziału synantropodynamicznego; rośliny synantropijne w Polsce.
  2. Metody ustalania zmian w szacie roślinnej; historia szaty roślinnej na przykładzie Pomorza Zachodniego; wpływ gospodarczego użytkowania lasu na szatę roślinną; tempo eksterminacji gatunków roślin we współczesnym świecie.
  3. Perspektywy i zagrożenia w układzie formacji roślinnych Ziemi; ochrona i gospodarowanie terenami podmokłymi.

  Ćwiczenia laboratoryjne:

  1. Rzadkie, zagrożone i ginące gatunki roślin naczyniowych Polski – identyfikacja na podstawie cech diagnostycznych.
  2. Wędrówki roślin, pochodzenie i historia roślin uprawnych.
  3. Przykłady antropogenicznych zmian zasięgów.

  Biogeografia (Biologia I rok)

  Wykłady:

  1. Biogeografia jako nauka – historia rozwoju, cele i zadania, powiązania z innymi dziedzinami.
  2. Kryteria wyróżniania jednostek fitogeograficznych i zoogeograficznych; formacje roślinne świata – charakterystyka i zagrożenia; piętrowy układ roślinności w górach; ochrona i gospodarowanie terenami podmokłymi (lasy mangrowe, torfowiska, doliny rzeczne, bagna).
  3. Metody badawcze w biogeografii (bezpośrednie i pośrednie).

  Ćwiczenia laboratoryjne:

  1. Podstawowe typy klimatów na Ziemi, diagram pluwiotermiczny.
  2. Zasięgi geograficzne; charakterystyka najważniejszych czynników abiotycznych i biotycznych, warunkujących rozmieszczenie roślin i zwierząt na Ziemi; wpływ czynnika antropogenicznego na rozmieszczenie roślin i zwierząt.
  3. Rodzaje map w biogeografii: liniowa, punktowa, kartogram, mapa histogramowa.
  4. Wędrówki roślin i zwierząt.

  Szata roślinna Pomorza Zachodniego (Ochrona Środowiska II rok)

  Wykłady:

  1. Miejsce Pomorza Zachodniego w podziale geograficznym Europy Środkowej. Fizjografia terenu i podział geobotaniczny.
  2. Stan badań geobotanicznych w regionie. Historia roślinności Pomorza Zachodniego na tle przemian klimatycznych i wpływów antropogenicznych. Czynniki współcześnie kształtujące szatę roślinną.
  3. Specyfika flory Pomorza Zachodniego w ujęciu geograficznym, ekologicznym i taksonomicznym. Gatunki rzadkie, ginące i chronione. Elementy flory.
  4. Potencjalna roślinność naturalna oraz roślinność rzeczywista Pomorza Zachodniego na tle podziału geobotanicznego, charakterystyka i zagrożenia.
  5. Problemy ochrony przyrody na obszarze Pomorza Zachodniego.

  Ćwiczenia laboratoryjne:

  1. Specyfika flory roślin naczyniowych Pomorza Zachodniego, z uwzględnieniem charakterystyki geograficzno-historycznej oraz syntaksonomicznej – identyfikacja gatunków na podstawie cech diagnostycznych, charakterystyka siedliskowa. Elementy flory. Indywidualna praca z materiałem roślinnym, obserwacje makro- i mikroskopowe, oznaczanie przy pomocy kluczy.
  2. Gatunki diagnostyczne wybranych zbiorowisk roślinnych – obserwacje makro- i mikroskopowe, oznaczanie przy pomocy kluczy, charakterystyka ekologiczna, wartość bioindykacyjna. Analiza flor regionalnych – ćwiczenia praktyczne.
  3. Charakterystyka przyrodnicza wybranych obiektów chronionych.

  Roślinne substancje czynne w farmakologii (Biotechnologia II rok)

  Wykłady:

  1. Historia, zakres i związki farmakognozji z innymi dziedzinami nauki.
  2. Rodzaje surowców farmakognostycznych oraz metody ich pozyskiwania, przygotowania i badania.
  3. Przegląd grup roślinnych substancji biologicznie czynnych oraz zawierających je surowców roślinnych: biogeneza substancji, charakterystyka roślin leczniczych i pozyskiwanych z nich surowców wraz z opisem składu chemicznego i właściwości leczniczych.

  Aerobiologia sądowa (Biologiczne Podstawy Kryminalistyki I rok)

  Wykłady:

  1. Informacja BHP na wykładach. Historia palinologii sądowej i analiz mikologicznych w kryminalistyce. Morfologia ziaren pyłku taksonów przydatnych w kryminalistyce.
  2. Sezon pyłkowy i kalendarz pylenia – określanie czasu i miejsca przestępstwa na podstawie obecności ziaren pyłku na powierzchni badanych obiektów. Czynniki meteorologiczne, fenologiczne, biogeograficzne wpływające na dyspersję pyłku i spor w atmosferze.
  3. Pyłek roślin i spor grzybów anamorficznych jako materiał dowodowy. Metodyka oceny jakościowej i ilościowej pyłku na badanych obiektach.
  4. Charakterystyka morfologiczna wybranych spor, charakterystyka kolonii grzybowych.
  5. Wykorzystanie danych aerobiologicznych w sprawach kryminalnych i cywilnych dotyczących napaści, włamań, fałszerstw, zabójstw, gwałtów, przemytnictwa, handlu narkotykami i terroryzmu.

  Ćwiczenia laboratoryjne:

  1. Informacja o zasadach bezpiecznej pracy na stanowisku laboratoryjnym. Preparatyka mikroskopowa – preparaty trwałe z pyłkiem i sporami, barwienie, zamykanie preparatów. Budowa i rozpoznawanie ziaren pyłku roślinnego i spor grzybów na preparatach mikroskopowych.
  2. Pobieranie próbek powietrza metodą wolumetryczną i grawimetryczną. Analiza zawartości pyłku i zarodników w powietrzu. Dynamika sezonowa. Budowa i rozpoznawanie ziaren pyłku roślinnego i spor grzybów na preparatach mikroskopowych – c.d.
  3. Analiza przykładowych przypadków (historyczne procesy sądowe, odtwarzanie „warunków przestępstwa” na podstawie materiału pyłkowego). Charakterystyka środowiska wewnątrzdomowego. Analiza zawartości zarodników i pyłku roślin w środowisku wewnątrzdomowym. Budowa i rozpoznawanie ziaren pyłku roślinnego i spor grzybów na preparatach mikroskopowych – c.d.
  4. Analiza danych – statystyka opisowa, korelacja, regresja wielokrotna, liniowa i średnia ruchoma. Prognozowanie początku sezonów pyłkowych.
  5. Zaawansowane statystyczne modele prognostyczne: sztuczne sieci neuronowe (ANN) i wieloregresyjne drzewoneuronowe (MRT).

  Identyfikacja taksonomiczna materiału roślinnego w kryminalistyce (Biologiczne Podstawy Kryminalistyki II rok)

  Wykłady:

  1. Informacja BHP na wykładach. Podstawy nomenklatury botanicznej, kryteria podziału taksonomicznego świata roślin. Systemy sztuczne i naturalne.
  2. Przegląd systematyczny głównych grup roślin ze szczególnym uwzględnieniem taksonów ważnych w kryminalistyce. Rośliny trujące, szkodliwe i narkotyczne. Opis taksonu i jego cechy diagnostyczne.
  3. Znaczenie i wykorzystanie śladów botanicznych w kryminalistyce. Etapy postępowania ze śladami botanicznymi.

  Ćwiczenia laboratoryjne:

  1. Identyfikacja materiałów roślinnych z różnych grup systematycznych z wykorzystaniem kluczy do oznaczania. Rozpoznawanie całych roślin i ich fragmentów. Ujawnianie, utrwalanie i zabezpieczanie śladów botanicznych.

  Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii

  Instytut Badań nad Bioróżnorodnością

  Wydział Biologii
  Uniwersytet Szczeciński
  ul. Wąska 13
  71-415 Szczecin, POLSKA

  Tel: /48-91/ 444-16-72
  E-mail: taks@univ.szczecin.pl

  .