Katedra Zoologii Kręgowców i Antropologii (wcześniej Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców) powstała 9 kwietnia 1992 roku jako Katedra Zoologii Kręgowców i Etologii w wyniku podziału Zakładu Zoologii Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1 października 1992 roku przydzielono jej pomieszczenia przy ul. Jedności Narodowej 22a (obecnie al. Jana Pawła II), skąd została przeniesiona w 1993 roku do budynku przy ul. Wąskiej 13, gdzie do dzisiaj ma swoją siedzibę. Pierwszym kierownikiem i współtwórcą Katedry był prof. dr hab. Zdzisław Szuba. W roku 2000 kierownictwo Katedry objął prof. dr hab. Mirosław Ireneusz Łakomy. Od 2008 roku kierownikiem Katedry jest dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US. W 2014 roku w wyniku połączenia z Katedrą Antropologii Wydziału Biologii jednostka zmieniła nazwę na Katedra Zoologii Kręgowców i Antropologii.

Misją Katedry jest poszerzanie wiedzy na temat biologii człowieka i zwierząt kręgowych przy zachowaniu wysokich standardów metodycznych i etycznych.

Tematy badawcze będące przedmiotem działalności naukowej pracowników Katedry Zoologii  Kręgowców i Antropologii to:

 • Biologia i etologia kosa Turdus merula.
 • Ptaki wodno-błotne województwa zachodniopomorskiego
 • Ekologia ptaków i ssaków Polski
 • Problemy starzenia ludności z różnych środowisk życia.
 • Budowa ludzkiego ciała w powiązaniu z żywieniem, aktywnością fizyczną, stresem zawodowym.
 • Budowa ciała a predyspozycje do wykonywania zawodu.
 • Nadwaga jako problem zdrowotny i społeczny.
 • Antropologiczna charakterystyka ludności z Afryki Wschodniej w wielu aspektach: zawartość pierwiastków we włosach, budowa ciała w powiązaniu ze statusem socjo-ekonomicznym i stopniem odżywienia, spirometria, dynamometria.

Od 1997 roku w katedrze działa koło naukowe pod nazwą Koło Naukowe Zoologii Kręgowców „Wąsatka”, którego opiekunem jest obecnie dr Marta Cholewa. Koło skupia studentów i osoby zainteresowane szeroko rozumianą zoologią kręgowców, w szczególności ornitologią. W ramach działalności koła realizowane są tematy badawcze:

 • monitoring sów Puszczy Wkrzańskiej;
 • rozmieszczenie gniazd ptaków szponiastych Puszczy Wkrzańskiej;
 • monitoring przelotnych i zimujących populacji ptaków wodnych na Pomorzu Zachodnim;
 • liczenie ptaków zimujących w Szczecinie;
 • inwentaryzacja bociana białego w woj. zachodniopomorskim;
 • uczestnictwo w pracach naukowych Katedry (np. w badaniach miejskiej populacji kosa i badaniach ornitologicznych na Cmentarzu Centralnym);
 • nasłuchy detektorowe nietoperzy w Szczecinie i okolicach.

Ponadto, Koło Naukowe „Wąsatka” aktywnie bierze udział w akcjach popularyzujących naukę i wiedzę o środowisku przyrodniczym (w szczególności o krajowej awifaunie) poprzez czynny udział w programach i/lub organizację: Zimowego Ptakoliczenia, Spring Alive!, Światowych Dni Ptaków Wędrownych i Europejskich Dni Ptaków oraz Nocy Biologów oraz Wiosny Biologów organizowanych na Wydziale Biologii US.

Członkowie koła biorą również udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach biologicznych. Dwukrotnie wyjeżdżali do Macedonii w ramach europejskiego projektu „Youth in Action” (Improve social & life skills of young people facing social exclusion and marginalization). Są autorami i współautorami kilkunastu publikacji w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim i kilku z tzw. listy filadelfijskiej.

Informacje o aktualnie podejmowanych działaniach koła są dostępne na stronie FB „Wąsatki” 

Pracownicy Katedry współpracują z licznymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony środowiska Pomorza Zachodniego i kraju (Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i inne)

Biologia miejskiej populacji kosa Turdus merula w Szczecinie.

Ekologia ptaków i ssaków Polski.

Biospołeczne uwarunkowania zmian rozwojowych u ludzi z różnych środowisk.

Studia biospołecznych uwarunkowań rozwoju młodzieży z Afryki Wschodniej.

  • 2015

   Zbigniew Śnieguła Wpływ odległości gniazda od pnia drzewa na sukces lęgowy miejskiej populacji kosa (Turdus merula).
   Katarzyna Hnatiuk Wpływ odległości gniazda od pnia drzewa na sukces lęgowy miejskiej populacji kosa (Turdus merula).
   Paulina Zawadzka Wpływ presji drapieżników na wahania liczebności miejskiej populacji kosa.
   Natalia Nitecka Zróżnicowanie kształtów małżowiny usznej i budowa ciała studentek Uniwersytetu Szczecińskiego
   Patrycja Wesołowska Formuła palców rąk i stóp
   w powiązaniu z dymorfizmem płciowym u studentów Uniwersytetu Szczecińskiego
   Anna Lisicka Wpływ warunków klimatycznych na wahania liczebności populacji lęgowej kosa Turdus merula w Szczecinie.
   Patrycja Uleryk Siła zginaczy palców ręki w powiązaniu z wybranymi wskaźnikami somatometrycznymi u studentów
   Dorota Duhr Siła reakcji kosa Turdus merula w zależności od gatunku drapieżnika
    Agnieszka Maria Tuncer Sukces lęgowy kosa (Turdus merula) w zależności od siły reakcji obronnej
   Karolina Kwiatkowska Wpływ zachowań żywieniowych na budowę ciała studentów Uniwersytetu Szczecińskiego
  • 2016

    Marcin Kotynia Wpływ liczebności drapieżników oraz warunków atmosferycznych na przeżywalność podlotów
   kosa Turdus merula w Szczecnie.
   Agnieszka Duch Czy produktywność miejskiej populacji kosa (Turdus merula) zleży od stażu małżeńskiego?
   Marta Elżbieta Buzała Znaczenie stanu uzębienia w identyfikacji osobniczej.
   Małgorzata Ożóg Układ listewek skórnych opuszków palców ręki u studentów  Uniwersytetu Szczecińskiego.
   Klaudia Latkowska Budowa morfologiczna małżowiny usznej u młodzieży z Tanzanii.
   Maciej Szostak Wpływ temperatury i opadów atmosferycznych na przeżywalność podlotów kosa Turdus merula.
   Ewelina Marczewska Aktywność zwierząt padlinożernych mierzona tempem znikania zwłok zwierząt w sąsiedztwie jeziora.
  • 2017

   Aleksandra Frelich Aktywność zwierząt padlinożernych na drodze wojewódzkiej nr 116 w gminie Police.
   Magdalena Banaszak Aktywność zwierząt padlinożernych w sąsiedztwie drogi lokalnej w gminie Police.
   Żaneta Ćieślak-Knap Wpływ obserwatora na sukces lęgowy miejskiej populacji kosa Turdus merula w Szczecinie.
   Patrycja Rakowska Nawyki żywieniowe u młodych kobiet a wskaźniki somatyczne.
   Patryk Andrzej Lisiecki Zadowolenie z własnej sylwetki wobec charakterystyki antropometrycznej i trybu życia u młodzieży licealnej w ciągu trzech lat badań.
  Choroby odzwierzęce (blok wybieralny II) Mikrobiologia
  Mikroewolucja populacji ludzkich Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego
  Zróżnicowanie świata zwierząt Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego
  Podstawy taksonomii zwierząt Genetyka i biologia eksperymentalna
  Mikroewolucja populacji ludzkich Genetyka i biologia eksperymentalna
  Ekologia behawioralna Genetyka i biologia eksperymentalna
  Ochrona gatunków dyrektywowych: Blok wybieralny I Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego
  Zoologia kręgowców Biologia
  Antropologia z elementami anatomii Biologia
  Mikroewolucja populacji ludzkich Biotechnologia
  Zachowanie człowieka Mikrobiologia
  Anatomia człowieka Mikrobiologia
  Zachowanie człowieka Biologia
  Ochrona ptaków w Polsce- Blok wybieralny II A Ochrona Środowiska
  Człowiek w czasie i przestrzeni – ujęcie antropologiczne Mikrobiologia
  Człowiek w czasie i przestrzeni – ujęcie antropologiczne BPK
  Genetyka ogólna i sądowa BPK
  Antropometria i antroposkopia BPK
  B. Ekologia ewolucyjna – zajęcia fakultatywne SD Biologia
  Ekologia behawioralna i ewolucyjna – najnowsze osiągnięcia w naukach biologicznych SD Biologia

  dr hab. Dariusz Wysocki, prof.US

  Środa

  Godz:12.00 – 13.30, konsultacje,  pok.320

  dr Łukasz Jankowiak

  Wtorek

  Godz: 13.00 – 14.30, konsultacje,  pok.322

  dr Marta Cholewa

  Poniedziałek

  Godz:13.00 – 14.30,  konsultacje,  pok.322

  Środa

  Godz:13.30 – 15.00,  konsultacje,  pok.322

  dr Ewa Rębacz-Maron

  Poniedziałek

  Godz:11.00 – 13.30, konsultacje,  pok. 315

  Środa

  Godz:13.30 – 14.30, konsultacje,  pok. 315

  Czwartek

  Godz:10.30 -12.30, konsultacje,  pok. 315

  Katedra Zoologii Kręgowców i Antropologii

   Instytut Badań nad Bioróżnorodnością

  Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

  Tel/fax: 091 444 16 55  

  wbkzkia@usz.edu.pl