Katedra Zoologii Ogólnej funkcjonuje od ponad 20 lat. Została stworzona przez Pana profesora Józefa Domagałę, a obecnie jest kierowana przez doktora habilitowanego Roberta Czerniawskiego. Prace Katedry koncentrują się głownie na biologii i ekologii organizmów wodnych. Poniżej zamieszczamy wykaz tematów którymi się zajmujemy.

1. Biologia, ekologia i ochrona małych  rzek i strumieni.
2. Rola zlewni w kształtowaniu ekosystemów wodnych – rzek i jezior.
3. Restytucja i ochrona wędrownych ryb.
4. Biologia behawioralna ryb w odniesieniu do ich przeżycia w warunkach naturalnych, wzrostu, odżywiania i reprodukcji. Badania dotyczą zdolności adaptacyjnych młodych ryb (wylęg, narybek), do  życia w warunkach naturalnych.
5. Badania zooplanktonu rzek i jezior, jako ważnego elementu w piramidzie troficznej.
6. Zbiorowiska gatunków reliktowych zooplanktonu.
7. Badania makrobezkręgowców bentosowych w odniesieniu do warunków środowiskowych.
8. Ekologia bezkręgowców reofilnych.
9. Wykorzystanie organizmów wodnych do oceny stanu wód.
10. Ocena wpływu przekształceń antropogenicznych na zbiorowiska organizmów wodnych.
11. Badanie histologiczne struktury tkanek zwierząt wodnych. Charakterystyka cyklu reprodukcyjnego zwierząt wodnych, również  w ramach oceny ekspansji gatunkowej.
12. Biologia i biotechnologia nasienia ryb. Kriokonserwacja plemników, rozwój procedur kriokonserwacyjnych, kriobankowanie gamet.
13. Pasożyty ryb. Wpływ warunków środowiskowych na stan zdrowia ryb  łososiowatych i karpiowatych, ale także innych gatunków słodkowodnych i morskich.
14. Migracja inwazyjnych gatunków zwierząt w dorzeczu Odry.
15. Analiza warunków hydrologicznych i biologicznych rzek, ze szczególnym uwzględnieniem dolnej Odry i Drawy.
16. Struktura genetyczna populacji ryb z warunków naturalnych oraz z hodowli.

Biologiczne podstawy odbudowy populacji ryb zlewni Bałtyku.

  Wykonujemy prace eksperymentalne i terenowe. Dlatego zapraszamy do współpracy osoby o różnych predyspozycjach i zainteresowaniach. Podmiotem naszych badań są w szczególności ryby, mięczaki, makrobezkręgowce i mikrobezkręgowce. Jesteśmy otwarci na autorskie projekty przyszłych magistrantów i doktorantów.

  • 1993

   Wzrostowa funkcja przysadki mózgowej młodzieży troci (Salmo trutta L.) rzek Pomorza Zachodniego – Kinga Mikrut

   Zależność pomiędzy promieniem łuski i liczbą jej sklerytów a długością ciała młodzieży troci (Salmo trutta L.) wybranych cieków – Magdalena Mozdyniewicz

   Dynamika zmian masy narządów wewnętrznych troci (Salmo trutta L.) w czasie wędrówki tarłowej przez Zalew Szczeciński – Dorota Suder – Książek

   Zmienność masy wątroby i jej struktury histologicznej u młodzieży troci (Salmo trutta L.) Pomorza Zachodniego – Ewa Mazur

  • 1994

   Histologiczna ocena aktywności tarczycy jesiennego i wiosennego narybku troci wędrownej (Salmo trutta L.) Pomorza Zachodniego – Dorota Gryka – Nowaczyk

   Rozwój gonad hodowlanych samic troci (Salmo trutta m. trutta L.) w pierwszym roku ich życia – Jarosław Żuk

   Stan rozwoju gonad młodzieży troci (Salmo trutta L.) wyrosłej w potoku Chojnówka – Elżbieta Słaboszewska

  • 1995

   Cechy plastyczne i merystyczne młodzieży łososia (Salmo salar L.) – Ewa Susek

   Zależność pomiędzy promieniem łuski i liczbą jej sklerytów a długością ciała łososia (Salmo salar L.) – Aneta Piotrowska

   Kondycja, odżywianie oraz stan organów wewnętrznych łososi (Salmo salar L.) południowego Bałtyku – Ewa Czaińska

   Dynamika przebiegu oogonezy Dreissena polymorpha (Pall.) z jeziora Inulec – Alicja Rymaszewska

   Dynamika zmian kondycji i masy przewodu pokarmowego troci (Salmo trutta L.) w pierwszym roku ich życia – Sylwia Pieczonka

   Porównanie cech przeliczeniowych i mierzalnych u młodzieży troci (Salmo trutta m. trutta L.) i pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L.) – Beata Kucharska

   Dynamika zmian masy wątroby troci (Salmo trutta L.) w pierwszym roku życia – Urszula Olek

   Zmienność masy wątroby i jej struktury histologicznej u młodzieży łososia (Salmo salar L.) Pomorza Zachodniego – Magdalena Siusta

  • 1996

   Morfometria młodzieży jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedti Brandt 1833) – Arleta Miśkiewicz

   Porównawcza charakterystyka morfologiczna młodzieży pstrąga potokowego (Salmo trutto m. fario) rzek Pomorza – Lucyna Krzesińska

   Porównawcza charakterystyka morfologiczna troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L.) rzek Pomorza – Aneta Świtała

   Porównawcza morfologiczna charakterystyka młodzieży łososia Salmo salar rzek Pomorza – Agnieszka Górniak

  • 1997

   Cechy plastyczne i merystyczne hybrydów troci (Salmo trutta L.) i łososia (Salmo salar L.) – Dariusz Gączarzewicz

   Oogeneza szczeżui pospolitej (Anodonta anatina) w cyklu rocznym – Krzysztof Hajder

   Stan rozwoju gonad jazgarza (Gymnocephalus cernuus) pochodzącego z jeziora Dąbie – Agnieszka Żuryń

   Zmienność masy wątroby i jej struktury histologicznej u jazgarza (Gymnocephalus cernuus L.) z jeziora Dąbie – Ewa Marciniak

  • 1998

   Dynamika zmian struktury i liczby oocytów młodzieży troci (Salmo trutta m. trutta L.) wyrosłej w warunkach hodowlanych – Monika Mądra

   Odżywianie się młodzieży troci (Salmo trutta m. trutta L.) wsiedlonej do potoku Rudzianka – Artur Baska

   Tarliska troci wędrownej (Salmo trutta morpha trutta) w dorzeczu Regi – Adam Woźniczka

   Roczny cykl płciowy jazgarza (Gymnocephalus cernuus) kanału ciepłego Dolnej Odry – Anna Gazdecka

   Zależność pomiędzy promieniem łuski i liczbą jej sklerytów a długością ciała młodzieży hybrydów łososia (Salmo salar L.) i troci (Salmo trutta L.) – Agnieszka Makarenko – Kucharska

   Dynamika rozwoju gonad u młodzieży dorsza bałtyckiego (Gadus morhua L.) – Monika Mikołajczak

   Wzrost masy i struktura wątroby młodzieży dorsza (Gadus morhua L.) z południowego Bałtyku – Ewa Głowacka

   Morfometria młodzieży siewrugi (Acipenser stellatus Pallas 1771) rzeki Wołgi – Adrianna Grzelak

   Biologia i rozwój gonad u narybku suma afrykańskiego (Clarias gariepinus Burchell 1822) z hodowli w Gołyszu – Adam Rzemieniecki

  • 1999

   Charakterystyka wiekowo-wzrostowa łososia (Salmo salar) z południowego Bałtyku – Paweł Święcicki

   Biologia, liczebność i rozmieszczenie żab zielonych oraz brunatnych (Ranidae) w okolicach Szczecina – Marta Michalska

   Skład gatunkowy, rozmieszczenie, liczebność i biologia płazów Cmentarza Centralnego w Szczecinie – Arkadiusz Milewski

   Charakterystyka biologiczna i morfometria młodzieży jesiotra syberyjskiego (Acipenser baeri Brandt 1869) z hodowli w Polsce – Monika Jankowska

   Morfometria smoltów troci wędrownej (Salmo trutta morpha trutta L.) rzeki Wieprzy – Mariusz Szczepanik

   Cechy plastyczne i merystyczne młodzieży łososia (Salmo salar L.) – Wojciech Łabaziewicz

  • 2000

   Analiza rozwoju gonad minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis) – Justyna Anuszkiewicz

   Charakterystyka biologiczna i chemiczna cieku Bukowa – Agnieszka Kaspryk

   Morfometria minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis L.) z rzeki Regi – Grzegorz Panek

   Biologiczna charakterystyka stada tarłowego troci wędrownej rzeki Regi – Marcin Sadowski

   Dynamika zmian narządów wewnętrznych troci (Salmo trutta m. trutta L. 1758) z Wisły – Anna Wyszyńska-Minałto

   Zmienność organów wewnętrznych łososia (Salmo salar L.) restytuowanego w wodach Pomorza na przykładzie Wieprzy – Agnieszka Wrochna

   Pasożyty jelitowe troci wędrownej Salmo trutta m. trutta Linnaeus, 1785 z rzeki Regi – Maria Zajdel

   Odżywianie się młodzieży troci (Salmo trutta m. trutta L.) wsiedlonej do potoków Trawna i Smerdnica – Magdalena Talarczyk

   Pasożyty jelitowe troci wędrownej Salmo trutta m. trutta L. 1758 południowego Bałtyku – Katarzyna Weber

   Pasożyty jelitowe łososia (Salmo salar L.) z morza – Krystyna Perkowska

  • 2001

   Społeczne formy ochrony gatunkowej na przykładzie łososia (Salmo salar) – Jakub Szumin

   Ocena populacji płazów Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach – Magdalena Jaborowska

   Odżywianie się krzyżówek łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta m. trutta L.) wsiedlonego do potoków Chojnówka i Trawna – Małgorzata Weber

   Charakterystyka biologiczna i ocena populacji wybranych gatunków płazów okolic Słupska i Sławna – Patrycja Iwańska

   Morfometria młodzieży siewrugi (Acipenser stellatus Pallas 1771) z hodowli Dolna Odra – Jarosław Galor

   Biologiczna ocena rzeki Kosy jako środowiska występowania żółwia błotnego Emys orbicularis – Marta Hołodniak

   Charakterystyka biologiczna troci rzek Łeby i Łupawy migrującej na tarło w 1999 roku – Anna Orlińska

   Pasożyty jelitowe troci wędrownej rzeki Słupi – Dorota Kuźmińska

   Pasożyty jelitowe ptaków wodnych rezerwatu Słońsk – Sylwia Kaliszuk

   Pasożyty jelitowe norki amerykańskiej z rezerwatu „Słońsk” – Joanna Skutnik

  • 2002

   Liczebność i rozmieszczenie płazów bezogonowych w okolicy Starego Czarnowa – Beata Zawadzka

   Odżywianie się narybku troci wędrownej i pstrąga potokowego w małych ciekach – Jolanta Garbicz

   Stan rozwoju gonad u młodzieży parposza (Alosa fallax) – Sebastian Owsiak

   Roczny cykl płciowy Dreissena polymorpha Pallas 1771 z kanału ciepłego elektrowni „Dolna Odra” – Anna Łabęcka

   Oogeneza Anodonta woodiana (Lea, 1843) z systemu wód podgrzanych Jezior Konińskich – Anna Skrzypkowska

   Charakterystyka wiekowo-wzrostowa smoltów troci (Salmo trutta m. trutta L.) Pomorza – Katarzyna Krzykacz

   Biologia i zawartość przewodu pokarmowego młodzieży parposza (Alosa fallax) (Lacepede 1800) z Zalewu Wiślanego – Monika Litwinko

   Pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne ryb łososiowatych z Pomorza Zachodniego – Joanna Krenca

   Zawartość przewodów pokarmowych łososi (Salmo salar L.) z rzeki Wieprzy – Izabela Kuligowska

   Pasożyty łososi (Salmo salar L.) i węgorzy (Anguilla anguilla L.) wstępujących do rzek – Dorota Kloc

   Charakterystyka biologiczna i stan narządów wewnętrznych troci wędrownej z rzeki Regi – Małgorzata Walczyszyn

   Zawartość przewodów pokarmowych troci letniej Salmo trutta m. trutta L. 1758 z Wieprzy – Ewelina Chruścińska

   Zawartość przewodów pokarmowych smoltów troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L.) z rzeki Wieprzy – Izabela Dzięgielewska

   Zawartość Przewodów pokarmowych troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L. 1758) z Parsęty – Gabriela Grzegory

   Żaby jezior okolic Golczewa – Joanna Maciejewska

   Pasożyty jelitowe u mieszkańców Goleniowa i okolic – Izabela Prokopowicz

   Pasożyty jelitowe u mieszkańców Barlinka i okolic – Magdalena Gaweł

   Pasożyty jelitowe mieszkańców Stargardu Szczecińskiego i okolic – Anna Antonowicz

  • 2003

   Rozwój gonad młodzieży dorsza z Zatoki Gdańskiej – Katarzyna Kapcewicz

   Charakterystyka biologiczna stada tarłowego troci rzek pomorskich – Magdalena Mroczek

   Środowiskowa determinacja płci u suma indyjskiego – Piotr Robakowski

   Zawartość przewodów pokarmowych dorszy z Bałtyku – Kamil Kryza

   Charakterystyka wiekowo-wzrostowa troci tarłowej rzeki Grabowej na podstawie analizy łuski – Joanna Lelonkiewicz

   Ocena biologiczna gonad samców ryb łososiowatych i jesiotrowatych – Wojciech Borowski

   Charakterystyka biologiczna stada troci rzeki Wieprzy – Jakub Biela

   Biologia i struktura histologiczna wątroby wybranych ryb – Agnieszka Sidorowicz

   Kondycja i stan zdrowotny troci rzek pomorskich – Sylwia Leszczyńska

   Kondycja i stan zdrowotny troci rzek pomorskich – Urszula Całko

   Dynamika zmian gonad wybranych ryb na tle warunków hydrochemicznych kanału ciepłego i zimnego Dolnej Odry – Alicja Kondratowicz

   Struktura wiekowo-wzrostowa dorsza z Zatoki Puckiej – Agnieszka Biernat

  • 2004

   Porównanie struktury histologicznej wątroby jazgarza z kanału ciepłego i zimnego Dolnej Odry – Karolina Alaba

   Pasożyty układu pokarmowego łososi Salmo salar L. rzek Pomorza Zachodniego. – Maria Dziarska

   Zawartość przewodów pokarmowych troci wybranych rzek Pomorza w 2001-2002 – Karolina Pałczak

   Zawartość przewodów pokarmowych troci (Salmo trutta m. turtta) Wieprzy w 2002 roku – Aleksandra Rutkowska

   Ustalenie warunków minimalnych niezbędnych do przeprowadzenia sztucznego zapłodnienia u karasia (Carassius auratus auratus) – Izabela Więckowska

   Określanie minimalnej dawki hormonalnego stymulatora wywołującego owulację u karasia (Carassius auratus auratus) – Aleksandra Włodarska

   Struktura otolitów jazgarzy z kanału ciepłego i zimnego Dolnej Odry – Paulina Zawadzka

   Wybrane kości czaszki łososia (Samo salar)i troci (Salmo trutta m. trutta)– analiza porównawcza (studia dzienne) – Magdalena Zuska

   Zaoczni

   Zawartość przewodów pokarmowych u ryb łososiowatych z rzek Zachodniopomorskich – Katarzyna Krygiel

   Stan zdrowotny wybranych gatunków ryb kanału ciepłego Dolnej Odry z 3 kwartałów 2004 r. – Dorota Kwiatkowska

   Zawartość przewodu pokarmowego u samców troci morskiej wędrownej (Salmo trutta m. trutta L. 1958) z rzeki Grabowa – Małgorzata Staszak-Rybacka

   Żaby Jeziora Głębokiego – Izabela Wnukiewicz

   Pasożyty jelitowe u samic troci morskiej wędrownej (Salmo trutta m. trutta L. 1958) z rzeki Grabowa – Piotr Siemaszko

  • 2005

   Struktura jajników potarłowych łososia Salmo salar z Wieprzy – Magdalena Patrzykąt

   Analiza histologiczna gonad kraba wełnistoszczypcego Eriocheir sinensis  – Paulina Górak

   Charakterystyka wiekowo-wzrostowa na podstawie otolitów smoltów troci (Salmo trutta m. trutta) z Darłowa z lat 2000 i 2001 – Wojciech Cyganowski

   Charakterystyka wiekowo-wzrostowa na podstawie otolitów smoltów troci (Salmo trutta m. trutta) z Darłowa z lat 2002 i 2003 – Magdalena Serafin

   Charakterystyka wiekowo-wzrostowa parposza (Alosa fallax) na podstawie otolitów – Michał Błociński

   Charakterystyka wiekowo-wzrostowa węgorzyków (Anguilla anguilla) wstępujących do rzek pomorskich na podstawie otolitów – Justyna Sztandarska

   Wpływ implantów hormonalnych na wzrost i dojrzewanie węgorza europejskiego Anguilla anguilla L. – Maria Kwiecień

   Stan zdrowotny wybranych gatunków ryb z Międzyodrza z 2003 – 2004 r. – Agnieszka Figmąka

   Charakterystyka wiekowo-wzrostowa bałtyckiego łososia (Salmo salar), na podstawie budowy jego łuski – Dorota Prajzendanc

  • 2006

   Biologia – Studia Zaoczne

   Struktura wiekowo-wzrostowa troci Salmo trutta L. rzeki Regi na podstawie analizy łuski z 2005 roku – Ewa Januszewska

   Biologia – Studia dzienne

   Charakterystyka biologiczna i parazytologiczna wybranych gatunków ryb Dolnej Odry – Martyna Szpak i Dominika Strzyżowska

   Charakterystyka biologiczna i stan zdrowotny ryb Dolnej Odry – Magdalena Jabłońska

   Charakterystyka biologiczna i stan zdrowotny wybranych ryb karpiowatych Dolnej Odry – Magdalena Gachowska

   Histologiczna analiza gonad wybranych ryb karpiowatych rejonu Dolna Odra – Katarzyna Kreft

   Porównawcza charakterystyka płodności wybranych ryb rejonu Dolnej Odry – Marta Sykuła

   Cykl płciowy samców jazgarza (Gymnocephalus cernuus L., 1758) z jeziora Dąbie – Izabela Szurgot

   Charakterystyka biologiczna i stan zdrowotny wybranych ryb drapieżnych Dolnej Odry – Twardowska Sylwia

   Roczny cykl płciowy samic Dreissena polymorpha Pallas, 1771 z Międzyodrza rejonu Gryfina – Patrycja Wyderska

   Charakterystyka wiekowo-wzrostowa krąpia (Blicca bjoerkna) z Dolnej Odry – Marta Witkowska

   Biologia uzupełniająca

   Charakterystyka biologiczna i parazytologiczna wybranych gatunków ryb z kanału zrzutowego Elektrowni „Dolna Odra – Emilia Głębocka

   Charakterystyka wiekowo – wzrostowa troci(Salmo trutta trutta) rzeki Regi 2002r – Łucja Matysiak

   Charakterystyka wiekowo-wzrostowa troci (Salmo trutta trutta) rzeki Wieprzy w 2002 r. – Małgorzata Mężykowska

   Charakterystyka wiekowo-wzrostowa łososia (Salmo salar) rzeki Wieprzy w 2004 r. – Barbara Nizińska

   Charakterystyka biologiczna troci na podstawie analizy łuski troci rzeki Regi w 2004 roku – Marcin Pindera

   Charakterystyka biologiczna troci z Regi w 2003 roku na podstawie analizy łuski – Łukasz Duracz

   Charakterystyka smoltów łososia na podstawie struktury łuski – Monika Kiech

   Licencjat ochrony środowiska

   Charakterystyka biologiczna krąpia ( Blicca bjoerkna) rejonu dolnej Odry – Anna Krakos

   Charakterystyka biologiczna samców leszcza (Abramis brama) rejonu dolnej Odry – Kinga Gałecka i Adam Tuźnik

   Charakterystyka biologiczna samców płoci (Rutilus rutilus) rejonu dolnej Odry – Marta Bednarz i Miłosz Banaszak

   Licencjat biotechnologii

   Oddziaływanie Enterobius vermicularis Gardia lamblia na tkanki żywiciela na tle stanu zarażenia populacji dzieci Szczecina – Marta Herbreder

   Biologiczna charakterystyka interakcji pomiędzy Enterobius vermicularis a tkankami żywiciela na tle stanu zarażenia populacji dzieci z rejonu gryfickiego – Sylwester Gątkowski

   Oddziaływanie leków na pasożyty jelitowe oraz reakcja zaatakowanych tkanek na to działanie, na tle stanu zarażenia populacji mieszkańców okolic Szczecina –  Sławomir Ziętek

   Biologiczna charakterystyka interakcji pomiędzy tasiemczycami a tkankami żywiciela na tle stanu zarażenia mieszkańców woj. lubuskiego w latach 2001-2005 – Katarzyna Jakś

  • 2007

   Biologia studia dzienne

   Rozwój gonad samic Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (Mollusca: Bivalvia: Dreissenidae) w okresie wiosenno-letnim (Pomorza Zachodnie, Międzyodrze) – Daria Barabasz

   Charakterystyka biologiczna wybranych gatunków ryb z kanału zrzutowego Elektrowni Dolna Odra – Agata Główniak

   Charakterystyka wiekowo-wzrostowa troci (Salmo trutta m. trutta) rzeki Wieprzy w 2005 roku – Agnieszka Gromowska

   Pasożyty wybranych gatunków ryb drapieżnych z Jeziora Dąbie i Międzyodrza – Anna Kucharczyk

   Charakterystyka wiekowo-wzrostowa ryb łososiowatych na podstawie badania łusek – Krzysztof Kulawiak

   Charakterystyka biologiczna wybranych gatunków ryb estuarium Odry – Izabela Ligus

   Cykl rocznego rozwoju gonad samic wzdręgi (Scardinius erytrophtalmus L.) z Dolnej Odry – Alina Pająk

   Pasożyty jelitowe u mieszkańców okolic Gryfic – Anita Świtoń

   Charakterystyka wiekowo-wzrostowa troci z Parsęty w 2005 r. na podstawie analizy łusek –Charakterystyka wiekowo-wzrostowa troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) rzeki Parsęty w 2005 roku– Aniela Ubycha

   Gonadogeneza i dynamika gametogenezy troci (Salmo trutta L.) w okresie młodocianym – Elżbieta Stoma

   Biologia studia zaoczne

   Pasożyty jelitowe u mieszkańców Pojezierza Drawskiego – Justyna Cioch

   Biologia uzupełniająca

   Charakterystyka biologiczna bassa słonecznego (Lepomis gibosus) z kanału zrzutowego Elektrowni Dolna Odra – Katarzyna Czupryniak

   Charakterystyka wiekowo-wzrostowa wybranych ryb karpiowatych Odry na podstawie analizy łusek – Iwona Prażniewska

   Charakterystyka wiekowo-wzrostowa wybranych gatunków ryb rejonu oddziaływania Elektrowni Dolna Odra – Joanna Sobierajska

   Stadia rozwoju gonad samców bassa słonecznego (Lepomis gibosus) z kanału ciepłego Dolnej Odry – Magdalena Białek

   Stan rozwoju gonad samców okonia (Perca fluviatilis L.) z trzech środowisk termicznych – Justyna Byczkiewicz

   Rozwój gonad samic Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (Mollusca: Bivalvia: Dreissenidae) w okresie jesienno-zimowym (Pomorza Zachodnie, Międzyodrze) – Anna Gawłowska

   Biotechnologia uzupełniająca

   Histologiczna ocena jakości gonad u samców pstrąga potokowego(Salmo trutta m. fario) – Anna Gliniak

   Histologiczna ocena jakości gonad u samców troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) – Agata Kowalczyk

   Finalizacja dojrzewania i jakość gonad samic bassów słonecznych z Kanału Ciepłego Dolnej Odry – Małgorzata Paszkiewicz

   Licencjat biotechnologii

   Biotechnologia rozrodu i wczesnej ontogenezy troci i łososia – Paweł Śrubka

   Biotechnologia rozrodu i wczesnej ontogenezy pstrąga potokowego – Ilona Kuchalska

   Biotechnologia rozrodu i wczesnej ontogenezy jesiotrów – Andrzej Grabowski

  • 2008

   Biologia studia dzienne

   Pasożyty wybranych gatunków ryb Dolnej Odry – Dorota Ozdowska

   Pasożyty ryb okoniowatych Dolnej Odry – Kamila Terechów

   Stan rozwoju gonad samic uklei (Alburnus alburnus L.) i klenia (Leuciscus cephalus L.) z Międzyodrza – Monika Wdowiak

   Charakterystyka biologiczna i stan zdrowotny wybranych gatunków ryb Odry – Ewa Łuczak

   Charakterystyka biologiczna i stan zdrowotnych wybranych gatunków ryb Odry – Ewelina Pawlak

   Cykl płciowy Aequipecten opercularis (L.) (Mollusca: Bivalvia) na podstawie analizy histologicznej gonad – Leszek Szynkiewicz

   Biologia uzupełniająca

   Charakterystyka wiekowo – wzrostowa płoci (Rutilus rutilus L.) i leszcza (Abramis brama L.) – Kamila Olejnik

   Biotechnologia uzupełniająca

   Oddziaływanie patogenów na stornię (Platichthys flesus L.) – Anna Zemer

   Oddziaływanie patogenów na wybrane gatunki ryb –Marta Herbreder

   Oddziaływanie patogenów na wybrane gatunki ryb – Sylwester Gątkowski

   Licencjat ochrony środowiska

   Charakterystyka biologiczna wzdręgi (Scardinius erythrophtalmus L.) z rejonu Dolnej Odry – Bartosz Rodziewicz

   Charakterystyka biologiczna jazia (Leuciscus idus L.) z rejonu Dolnej Odry – Weronika Olechnowicz

   Charakterystyka biologiczna płoci (Rutilus rutilus L.) z rejonu Dolnej Odry – Paulina Szlakiewicz

  • 2009

   Biologia studia dzienne

   Biologia i cykl rocznego rozwoju gonad samic rozpióra (Abramis ballerus) rejonu Dolnej Odry – Gut Milena

   Charakterystyka biologiczna wybranych gatunków ryb karpiowatych Dolnej Odry – Kopczyńska Lucyna

   Biologia i cykl rocznego rozwoju gonad samic krąpia (Abramis bierkna) rejonu Dolnej Odry – Pacholczyk Rafał

   Biologia i cykl  rocznego rozwoju gonad storni (Platichthys flesus) regionu Pomorza Zachodniego – Sobocińska Elżbieta

   Biotechnologia uzupełniająca

   Oddziaływanie patogenów na ryby łososiowate, ze szczególnym uwzględnieniem troci – Andrzej Grabowski

   Oddziaływanie patogenów na ryby łososiowate, ze szczególnym uwzględnieniem łososia – Paweł Śrubka

   Licencjat biotechnologii

   Biotechnologia rozrodu i rozwoju ryb na przykładzie jazia (Leuciscus idus) – Molski Filip

   Biotechnologia rozrodu i rozwoju ryb na przykładzie klenia (Leuciscus cephalus) – Kozubek Tomasz

   Licencjat ochrony środowiska

   Charakterystyka biologiczna leszcza (Abramis brama) na tle struktury wiekowo-wzrostowej w rejonie dolnej Odry – Tobiasz Kossakowski

   Charakterystyka biologiczna krąpia (Abramis bierkna) z dolnej Odry na tle jego struktury wiekowo-wzrostowej – Łukasz Sybydło

   Ochrona łososia (Salmo salar) w Bałtyku na tle jego struktury wiekowej w 2008 roku – Monika Szyszka

  • 2010

   Biologia studia dzienne

   Charakterystyka wiekowo-wzrostowa okonia (Perca fluviatilis) rejonu dolnej Odry – Alicja Lamparska

   Cykl rocznego rozwoju gonad lina (Tinca tinca) rejonu Dolnej Odry – Natalia Kozak

   Charakterystyka hydrobiologiczna i fizykochemiczna trzech przepływowych stawów Zespołu Pałacowo-Parkowego Uniwersytetu Szczecińskiego w Małkocinie – Rafał Popko

   Poziom zarażenia glochidiami wybranych gatunków ryb Dolnej Odry – Aleksandra Kula

   Dynamika zmian jakościowych i ilościowych makrozoobentosu w małym polnym cieku – Tomasz Krepski

   Charakterystyka biologiczna i zdrowotna ryb łososiowatych rejonu Pomorza Zachodniego – Krzysztof Wodnicki

   Biotechnologia uzupełniająca

   Biotechnologia rozrodu i rozwoju ryb na przykładzie bolenia (Aspius aspius L.) – Paulina Szlakiewicz

   Biotechnologia rozrodu i rozwoju ryb na przykładzie pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) – Weronika Olechnowicz

   Biotechnologia rozrodu i rozwoju ryb na przykładzie lina (Tinca tinca) – Marta Siłakowska

   Biotechnologia rozrodu i rozwoju ryb na przykładzie okonia (Perca fluviatilis L.) – Bartosz Rodziewicz

   Licencjat biologii

   Określenie struktury wieku populacji młodzieży troci (Salmo trutta m. trutta) z rzeki Wieprzy na podstawie badania łuski – Paweł Czyryca

   Licencjat biotechnologii

   Komórki macierzyste krwi pępowinowej i ocena możliwości ich wykorzystania w wybranych działach medycyny – Jakub Piotrowski

   Rola i znaczenie komórek macierzystych szpiku jako podstawy odbudowy wybranych narządów – Rafał Ociepa

   Komórki macierzyste i problemy zahamowania ich aktywności (patologia) – Łukasz Pietrzak

   Licencjat ochrony środowiska

   Charakterystyka zooplanktonu trzech miejskich jezior: Adamowo, Grażyna i Klasztorne Górne – Łukasz Sługocki

   Charakterystyka biologiczna samic jazgarza (Gymnocephalus cernuus) z dolnej Odry na tle jego struktury wiekowo-wzrostowej – Marcin Mosiewicz

   Charakterystyka biologiczna samców jazgarza (Gymnocephalus cernuus), z obszarów dolnej Odry na tle jego struktury wiekowo-wzrostowej – Paweł Przybył

   Charakterystyka biologiczna krąpia (Abramis bjoerkna) i leszcza (Abramis brama) z dolnej Odry na tle jego struktury wiekowo-wzrostowej – Michał Nowicki

  • 2011

   Biologia studia dzienne

   Struktura histologiczna gonad  leszcza (Abramis brama)  dolnej Odry w układzie sezonowym –  Agata Milińska

   Struktura histologiczna gonad  krąpia (Abramis bjoerkna)  dolnej Odry w układzie sezonowym – Katarzyna Wronowska

   Struktura wiekowo-wzrostowa populacji szczupaka (Escox lucius), sadacza (Schizostedion lucioperca) i uklei (Alburnus alburnus) dolnej Odry – Szymon Dudziak

   Biotechnologia uzupełniająca

   Oddziaływanie patogenów na śledzia (Clupea harengus) – Tobiasz Kosakowski

   Biotechnologia rozrodu i rozwoju ryb na przykładzie karpia (Cyprinus carpio) – Małgorzata Tokarz

   Oddziaływanie patogenów na krąpia (Abramis bjoerkna) i wzdręgę (Scardinius erythrophthalmus) – Tomasz Kozubek

   Licencjat biologii

   Struktura wiekowo – wzrostowa populacji leszcza (Abramis brama)  dolnej Odry – Rafał Michalski

   Struktura wiekowo – wzrostowa populacji rozpióra  (Abramis ballerus) dolnej Odry – Mariusz  Kaźmierczak

   Struktura wiekowo – wzrostowa populacji okonia (Perca fluviatilis)  dolnej Odry – Sebastian Peć

   Licencjat biotechnologii

   Oddziaływanie wybranych patogenów – pasożytów na dzieci w wieku szkolnym – Joanna Sokołowska

   Biotechnologia rozrodu sandacza Stizostedion  lucioperca w warunkach Pomorza – Kinga Paluchowska

   Licencjat ochrony środowiska

   Ocena środowiska przyrodniczego jeziora Trzesiecko po rewitalizacji – Grzegorz Kraczek

  • 2012

   Biologia studia dzienne

   Struktura wiekowo-wzrostowa populacji krąpia (Abramis bjoerkna) dolnej Odry – Konrad Szaszkowski

   Biologia uzupełniająca

   Charakterystyka biologiczna i morfologiczna zlewni Kurzycy – Kamil Nowak

   Charakterystyka biologiczna wybranych gatunków ryb zlewni Drawy – Małgorzata Głoćko

   Charakterystyka biologiczna wzdręgi Scardinius erythrophthalmus  rejonu dolnej Odry – Iza Raulin

   Charakterystyka biologiczna sielawy (Coregonus albula) z jeziora Siecino – Paweł Czyryca

   Biotechnologia uzupełniająca

   Oddziaływanie patogenów na tkanki sielawy (Coregonus albula)  z jeziora Wigry – Rafał Ociepa

   Ochrona środowiska uzupełniająca

   Zmienność bentosu wód dolnej Odry w sezonie wiosennym – Tomasz Krepski

   Zmiany sezonowe potamoplanktonu rzeki Drawy – Łukasz Sługocki

   Wpływ stanu środowiska na kondycję sielawy (Coregonus albula) z jeziora Drawsko – Michał Nowicki

   Stan środowiska przyrodniczego wód gminy Trzcianka przed uruchomieniem ocynkowni – Marcin Mosiewicz  nie bronił się – nie zdał pracy

   Licencjat biologii

   Rozwój gonad okonia (Perca fluviatilis) z Regalicy okresie wiosenno-jesiennym – Kinga Szafran

   Licencjat biotechnologia

   Nasienie ryb w biotechnologii ochrony gatunkowej – Agata Włodarczyk

   Licencjat ochrony środowiska

   Oddziaływanie płoci (Rutilus rutilus) na środowisko wód dolnej Odry w świetle analizy wiekowo-wzrostowej – Mateusz Wójciak

   Oddziaływanie płoci (Rutilus rutilus) na środowisko wód dolnej Odry w świetle analizy wiekowo-wzrostowej – Grzegorz Kędzierski

   Oddziaływanie rozpióra (Abramis ballerus) na środowisko wód dolnej Odry w świetle analizy wiekowo-wzrostowej – Adam Kilian

   Zmiany sezonowe struktur potamozooplanktonu w małym astatycznym cieku na tle warunków środowiskowych – Justyna Wigurska

   Letni makrozoobentos wód zlewni rzeki Drawy na tle warunków środowiskowych – Joanna Świgoń

  • 2013

   Ochrona środowiska stopień I

   Struktura populacji młodzieży ryb karpiowatych rejonu dolnej Odry na tle środowiska bytowania –  Pilarczyk Urszula

   Struktura wiekowo-wzrostowa rozpióra  (Ballerus ballerus) rejonu dolnej Odry w aspekcie rozprzestrzeniania się obcego gatunku – Jastrzębski Mateusz

   Środowiskowe  oddziaływania patogenów na sezonową strukturę okonia (Perca fluviatilis)  z Zatoki Pomorskiej – Drabich Magdalena

   Środowiskowe  oddziaływania patogenów na sezonową strukturę babki byczej (Neogobius melanostomus) z jeziora Dąbie i Zatoki Pomorskiej – Domańska Aleksandra

   Ochrona środowiska stopień II

   Struktura wiekowo- wzrostowa populacji leszczy (Abramis brama) z jezior Wyrwy i Osiek. Analiza porównawcza na tle stanu środowiska – Kraczek Grzegorz

   Oddziaływanie leszcza (Abramis brama) na środowisko wód dolnej Odry na tle struktury wiekowo-wzrostowej tych ryb – Kamil Nowak

   Biotechnologia II stopień

   Oddziaływanie patogenów zwierzęcych na ryby z wód dolnej Warty – Hubert Matusiak

   Oddziaływanie patogenów zwierzęcych na sielawę (Coregonus albula) z jeziora Morzycko – Kinga Paluchowska

   Oddziaływanie patogenów zwierzęcych na stynkę (Osmerus eperlanus) i turbota (Scophthalmus maximus) z Zatoki Pomorskiej – Katarzyna Szwal

   Oddziaływanie patogenów zwierzęcych na ryby drapieżne z wód dolnej Warty i jeziora Ostrowieckiego – Edyta Seletyn

  • 2014

   stopień II

   Oddziaływanie patogenów zwierzęcych (pasożytów) na sielawę Coregonus albula (L.) z jeziora Morzycko – Kinga Paluchowska

   Ochrona środowiska stopień II

   Środowiskowe oddziaływania patogenów na sezonową strukturę krąpia (Blicca bjoerkna L.) z rejonu dolnej Odry – Werner Karolina

   Oddziaływanie jazia (Leuciscus idus L.) i klenia (Leuciscus cephalus L.) na środowisko wód dolnej Odry w świetle analizy wiekowo-wzrostowej – Kędzierski Grzegorz

   Oddziaływanie wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus L.) na środowisko wód dolnej Odry w świetle analizy wiekowo-wzrostowej – Wójciak Mateusz

   Kompozycja jakościowa i ilościowa zooplanktonu rzeki Drawy na tle warunków środowiskowych – Wigurska Justyna

   Skład jakościowy i ilościowy makrozoobentosu Mierzęckiej Strugi i Człopicy na tle warunków środowiskowych – Świgoń Joanna

   Biologia stopień II

   Analiza porównawcza wzrostu okonia (Perca fluviatilis) rejonu dolnej Odry na podstawie otolitu i łuski – Jahns Szymon

   Ochrona środowiska stopień I

   Wpływ środowiska wód dolnej Odry na strukturę wiekowo-wzrostową leszcza (Abramis brama L.) – Przemysław Grzesiak

   Biotechnologia  stopień I

   Technologie rozrodu wybranych ryb karpiowatych – Wojciech Szulżycki

   Biologia stopień I

   Odżywianie się młodzieży troci (Salmo trutta L.) w małym cieku na tle warunków środowiskowych – Marta Łukaszczyk

  • 2015

   Mikrobiologia stopień II

   Pasożyty jelitowe u dzieci hospitalizowanych na oddziale gastroenterologii szpitala klinicznego w Szczecinie. – Hnatejko-Czigarew Monika

   Występowanie jaj geohelmintów w piaskownicach na terenie Szczecina a liczba przypadków parazytoz zgłaszanych w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – Aleksandra Szot

   Zależność zanieczyszczenia gleby terenów wiejskich i miejskich (Stargard Szczeciński) jajami geohelmintów – Patrycja Mileszko

   Ocena stanu sanitarnego gleby z placów zabaw w Trzcińsku Zdroju – Sara Lewicka

   Występowanie jaj pasożytów na terenach upraw rolniczych we wsi Sośnica i terenach rekreacyjnych w Złocieńcu – Anna Sowińska

   Mikrobiologia stopień I

   Stadia dyspersyjne pasożytów jelitowych bydła regionu Stargardu Szczecińskiego – Alicja Radkowska

   Trichinella spiralis realnym zagrożeniem zdrowia konsumentów dziczyzny  – Aleksandra Starynowicz

   Biologiczne podstawy kryminalistyki stopień II

   Dynamika zmian struktury histologicznej wybranych tkanek ryb karpiowatych poddanych działaniu umiarkowanych temperatur – Marta Krzywda

   Zmiany struktury histologicznej wybranych tkanek małża Anodona woodiana poddanych działaniu umiarkowanych temperatur – Ewa Podhajna

   Ochrona środowiska stopień II

   Środowiskowe oddziaływania patogenów z wybranych jezior zlewni Drawy na strukturę ichtiofauny – Aleksandra Domańska

  • 2016

   Ochrona środowiska stopień I

   Kolonizacja wód kanału ciepłego dolnej Odry przez obcy gatunek – bassa słonecznego  (Lepomis gibbosus) na tle jego wzrostu –  Agnieszka Jarzębska

   Ochrona środowiska II stopnia

   Stan środowiska przyrodniczego wód gminy Trzcianka przed uruchomieniem ocynkowni – Marcin Mosiewicz

   Mikrobiologia stopień I

   Występowanie nicieni Toxocara sp. u zwierząt domowych w Gorzowie Wielkopolskim – Chmielina Aleksandra

   Na ile zwierzęta gospodarskie i domowe są zagrożeniem zdrowia człowieka? –  Doroszewska Paula

   Diagnostyka parazytologiczna – perspektywy klasyczne i molekularne – Klepacki Łukasz

   Mikrobiologia stopień II

   Występowanie jaj geohelmintów w gminie Dobrzany zagrożeniem zdrowia mieszkańców – Daria Zalewska

   Występowanie jaj geohelmintów na placach zabaw i terenach rekreacyjnych centrum Szczecina – Anna Woszczyńska

   Występowanie jaj geohelmintów w wybranych piaskownicach na terenie Szczecina zagrożeniem zdrowia dzieci – Daria Sawczuk

   Występowanie jaj pasożytów na terenie ogródków działkowych – Beata Stefaniak

   Biotechnologia I stopnia

   Biotechnologia rozrodu i rozwoju rozpióra (Balerus balerus) obcego gatunku w polskiej ichtiofaunie. – Krzysztof Hendryk

   Biotechnologia stopień II

   Biotechnologia rozrodu niektórych obcych gatunków małży – Wojciech Szulżycki

   Wpływ tempa zamrażania na kriokonserwację nasienia pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss W.) – Patrycja Januszczak

  • 2017

   Biotechnologia stopień II

   Wpływ stężenia jonów magnezu w płynie aktywującym na parametry ruchu plemników ryb – Kulasza Mateusz

   Mikrobiologia stopień I

   Nowe inwazje pasożytnicze człowieka i zwierząt (gospodarskich i domowych) w Europie – Tokarz Monika

   Pasożytnicze choroby wektorowe zagrożeniem zdrowia człowieka – Sadowska Justyna

   Biologia stopień I

   Zastosowanie komputerowej analizy plemników (CASA) do oceny jakości gamet męskich – Paulina Woszczyna

   Ochrona środowiska stopień II

   Ekohydrologiczne uwarunkowania występowania zooplanktonu w strudze Bukowa w Szczecinie – Pietrzak Katarzyna

   Wpływ przekształceń morfologicznych strugi Bukowa w Szczecinie na struktury jakościowe i ilościowe makrozoobentosu – Wilczak Anna

   Mikrobiologia stopień II

   Dynamika inwazji pasożytniczych ostatniego dziesięciolecia ludności powiatu Stargardu Szczecińskiego – Ratkowska Alicja

   Ekto- i endopasożyty zwierząt domowych w Szczecinie – Róg Anna

  • 2018

   Empty section. Edit page to add content here.

  Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach:
  biologia, biotechnologia, inżynieria i ochrona środowiska przyrodniczego, ochrona środowiska  oraz mikrobiologia.

  Przedmiot Kierunek (Wydział) Rok
  I st.
  Zoologia ogólna Biologia I
  Parazytologia Biologia I
  przedmiot do wyboru blok II: Gospodarowanie zasobami wodnymi/Ichtiologia Biologia II
  przedmiot do wyboru blok III: Organogeneza u zwierząt/Banki gamet, zarodków i tkanek zwierzęcych Biologia III
  Seminarium dyplomowe Biologia III
  Pracownia dyplomowa Biologia III
  Embriologia zwierząt Biotechnologia I
  przedmiot do wyboru blok I: Histological basis for animal biotechnology /Biostruktura organizmu zwierzęcego Biotechnologia I
  przedmiot do wyboru z bloku III: Monitoring środowiska/Ochrona środowiska Biotechnologia II
  Pracownia dyplomowa Biotechnologia III
  Seminarium Biotechnologia III
  Biologia rozwoju zwierząt Genetyka i Biologia Eksperymentalna I
  przedmiot do wyboru blok I:  – Histologia zwierząt/Techniki histologiczne Genetyka i Biologia Eksperymentalna I
  przedmiot do wyboru bloku I: Histologia/biostruktura organizmu zwierzęcego Mikrobiologia II
  Parazytologia Mikrobiologia III
  Seminarium dyplomowe Mikrobiologia III
  Pracownia dyplomowa Mikrobiologia III
  Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego I
  Hydrologia i gospodarowanie wodą Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego I
  Prawo w ochronie środowiska Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego II
  Problematyka ekonomiczna ochrony środowiska Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego II
  przedmiot do wyboru blok I: Ekonomiczne podstawy rozwoju regionu/Potamologia Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego II
  Techniki odnowy środowiska Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego II
  Biologiczne metody oceny i ochrony wód Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego II
  Ochrona i biologia kręgowców wodnych Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego III
  przedmiot do wyboru blok II :Parazytologia w ochronie środowiska/  Środowiskowe uwarunkowania chorób pasożytniczych Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego III
  Seminarium dyplomowe Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego III i IV
  Pracownia dyplomowa Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego III i IV
  II st.
  Techniki mikroskopowe z elementami biologii rozwoju zwierząt Biologia I
  przedmiot do wyboru z bloku II Parazytologia Biologia I
  Pracownia specjalistyczna Biologia I i II
  Seminarium Biologia I i II
  Pracownia specjalistyczna Biotechnologia I i II
  Seminarium Biotechnologia I i II
  Techniki histologiczne Biologiczne Podstawy Kryminalistyki I
  Tanatologia tkankowa Biologiczne Podstawy Kryminalistyki II
  Pracownia specjalistyczna Biologiczne Podstawy Kryminalistyki I  i II
  Seminarium Biologiczne Podstawy Kryminalistyki I  i II
  Pracownia magisterska Mikrobiologia I i II
  Seminarium magisterskie Mikrobiologia I i II
  Wykład monograficzny 2: Pasożytnicze choroby w tropikach Mikrobiologia II
  III st.
  Przedmiot z bloku do wyboru: Funkcjonalne podstawy rozwoju organizmu zwierzęcego Biologia III
  Ochrona ekosystemów wodnych i metod ochrony gatunkowej ryb – najnowsze osiągnięcia w naukach biologicznych Biologia III
  Parazytozy człowieka i zwierząt domowych Biologia II
  Seminarium doktoranckie Biologia I-IV

  dr hab. Robert Czerniawski, prof. US

  wtorek 9.00-10.30

  sala 201 c, ul. Felczaka 3c

   

  dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz, prof. US

  czwartek  11.00-12.30

  sala 413, ul. Felczaka 3c

   

  dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US

  środa 10.00-11.30

  sala 203 b, ul. Felczaka 3c

   

  dr Lucyna Kirczuk

  wtorek 8.30-10.00

  sala 203 a,  ul. Felczaka 3c

   

  dr Łukasz Sługocki

  czwartek godz. 10.00-11.30

  sala 304, ul. Wąska 13

  Katedra Zoologii Ogólnej
  Wydział Biologii
  Uniwersytet Szczeciński
  ul. Felczaka 3c, 71-412 Szczecin

  tel. (091) 444 1622
  fax. (91) 444 1623
  e-mail: wbkzo@usz.edu.pl