Nasze Koło powstało, aby umożliwić studentom zdobywanie wiedzy i praktyki, które pozwolą na odnoszenie w przyszłości sukcesów zawodowych. Jesteśmy przekonani, iż dzięki naszym działaniom staniemy się ludźmi kompetentnymi i skutecznymi, a nasze umiejętności i motywacja pozwolą z powodzeniem realizować ambitne projekty. W naszym gronie znajdą miejsce wszystkie osoby chcące rozwijać swoją wiedzę z zakresu hydrobiologii. Cenne doświadczenia czerpiemy z uczestnictwa w pracach badawczych Katedry Zoologii Ogólnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Oprócz możliwości poszerzenia zakresu wiedzy i zainteresowań związanych z ekosystemami wodnymi oferujemy również pracę w sympatycznej atmosferze wśród zmotywowanych pasjonatów.

Cele statutowe 

  1. Rozwijanie i popularyzacja zainteresowań hydrobiologicznych wśród studentów US, zwłaszcza biologią, ekologią, systematyką i ochroną organizmów wodnych.
  2. Podejmowanie działań studentów mających na celu czynną ochronę przyrody.
  3. Udział w pracach badawczych Katedry Zoologii Ogólnej WB US.
  4. Prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych w celu wyrobienia samodzielności badawczej i dogłębnego opanowania wiedzy hydrobiologicznej przez studentów.
  5. Promowanie swej uczelni.
  6. Rozszerzanie i pogłębianie ogólnej wiedz i umiejętności studentów.
  7. Rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej.
  8. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.

„Zagrożenia antropogenicznego małego cieku Sitna i ich wpływ na zmiany składu ichtiofauny (otulina Drawieńskiego Parku Narodowego)”– XXXIX Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 12-13.05.2010)- Referat

„Ichtiofauna wybranych wypływów jezior zlewni Drawy w odniesieniu do warunków środowiskowych”– XVI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXVIII Sejmik SPN (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 12-13.05.2011- II miejsce)- Referat

„Analiza presji wędkarskiej oraz poziom wprowadzanych miogenów w zanętach w wodach zlewni Odry na terenie Szczecina”– XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 15-16.05.2012- I miejsce)- Referat

„Skład pokarmowy ichtiofauny wypływów z wybranych jezior zlewni Drawy”– XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 15-16.05.2012- III miejsce)- Referat

„Pasożyty ryb z wypływów wybranych jezior zlewni Drawy- badania wstępne”– Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 15-16.05.2012)- Referat

„Potencjalne miejsca zarybiania rybami łososiowatymi w wybranych ciekach zlewni dolnej Drawy”– XLII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 21-22.05.2013)- Referat

„Skład pokarmowy ichtiofauny wypływów z wybranych jezior zlewni Drawy”– XLII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 21-22.05.2013)- Poster

„Struktury makrozoobentosu w 3 odpływach z mezotroficznych jezior położonych kaskadowo”– XLIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 14.05.2014)- Referat

„Przestrzenne rozmieszczenie zooplanktonu w rzece Drawie”– XLIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 14.05.2014- III miejsce)- Poster

„Analiza składu pokarmowego oraz pasożyty Perca Fluviatillis z Jeziora Ostrowieckiego”– XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 27-28.04.2015)- Referat

„Porównanie składu pokarmowego oraz charakterystyka pasożytów młodocianych stadiów okonia (Perca fluviatillis) z Dolnej Odry i Zatoki Pomorskiej”– XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 27-28.04.2015)- Referat

„Zmiany sezonowe struktur mikrobezkręgowców dolnego i środkowego odcinka Odry”– XXI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXIII Sejmik SKN (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 19-20.05.2016- II miejsce)- Referat

„Potencjał turystyki wędkarskiej małej rzeki Pomorza Zachodniego”– XXI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXIII Sejmik SKN (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 19-20.05.2016- I miejsce)- Referat

Opiekun

dr Łukasz Sługocki

Opiekun pomocniczy

dr Tomasz Krepski

Zarząd

Kuczyńska Katarzyna przewodniczaca

Daria Nazdrowicz zastępca przewodniczacej

Szymon Truszkowski sekretarz

Członkowie

Jan Krzystolik

Michał Rogacki

Waldemar Pluta

Patryk Jędrysiak

Katarzyna Foryszewska

Ula Pilarczyk

Aleksandra Haba

Wiktor Wańczyk

Krzysztof Polec

Kacper Nowakowski

Wydział Biologii US

Koło Naukowe Hydrobiologów

Felczaka 3c

71-412 Szczecin

tel. 91-444-15-79

e-mail: lukasz.slugocki@usz.edu.pl

logo-hydrobiologow2

Aktualności

W 2018 roku Koło Naukowe Hydrobiologów zajmuje się bioróżnorodnością ekotonów rzeczno-jeziornych. Serdecznie zapraszamy do współpracy studentów zainteresowanych mikrobezkręgowcami, makrobezkręgowcami oraz ichtiofauną.