Bioróżnorodność, biologia molekularna, ekologia organizmów, organizmy transgeniczne – to tylko niektóre najważniejsze wyzwania i problemy XXI wieku. Jeśli chcesz poznać tajemnice życia oraz nauczyć się je wykorzystywać w nowoczesnych technologiach, uzyskać wykształcenie i zawód na miarę naszych czasów

– zapraszamy na Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

 Dlaczego warto studiować na WB?

Nasz Wydział umożliwia:

– zdobycie ciekawego zawodu

– dynamiczny rozwój intelektualny

– poznanie różnorodnych technik biologii molekularnej

– poznanie mechanizmów rządzących otaczającym nas światem przyrody

– studiowanie na kierunkach aplikacyjnych

– studiowanie na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich

Korzyści wynikające ze studiowania na WB to:

– możliwość uczestnictwa w wymianie krajowej i międzynarodowe studentów w ramach programów MOST, Erasmus i Erasmus Mundur (pewien okres studiów można odbyć na innej uczelni krajowej lub zagranicznej); współpraca ta obejmuje wymianę studentów, która dotyczy 24 uczelni partnerskich, m.in. Uniwersytet w Bari (Włoch), Uniwersytet w Antwerpii (Belgia), Uniwersytet w Lyonie (Francja), Uniwersytet w Koszycach (Słowacja), Uniwersytet Marii i Piotra Curie w Paryżu (Francja)

– Wydział Biologii jest najstarszym, powołanym w 1985 r. przyrodniczym wydziałem uniwersyteckim w Szczecinie

– zajęcia prowadzą znakomici wykładowcy

– pracownicy Wydziału mają duże doświadczenie, bogaty dorobek naukowy i rozległą wiedzę, którą chętnie się dzielą

– na naszej Uczelni panuje przyjazna i partnerska atmosfera w relacjach pomiędzy pracownikami i studentami

– najlepsi nasi studenci otrzymują stypendia Rektora (naukowe)

– istnieje możliwośc korzystania ze stypendiów socjalnych

– po ukończeniu kierunków przyrodniczych istnieje możliwość wykonywania ciekawej i potrzebnej pracy

– studia prowadzone są na wysokim poziomie (pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej)

– na Wydziale Biologii działa 19 kół naukowych studentów, które od pięciu lat organizują konferencję środowiskową, dotyczącą przeglądu działalności kół studenckich w Szczecinie; jej plonem są materiały pokonferencyjne, zawierające artykuły prezentujące osiągnięcia naukowe i badawcze uczestników

– absolwent WB posiada wiedzę umożliwiającą mu poznawanie, rozumienie i interpretowanie podstawowych procesów biologicznych w organizmach żywych funkcjonujących w środowisku naturalnym

– członkowie kół naukowych biorą udział w wielu konferencjach międzynarodowych i krajowych, na których publikacje i wyniki badań studentów uzyskują uznanie i zajmują czołowe miejsca w rankingu uczestników

– studenci mają możliwość uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów badawczych w prowadzonych przez wydział projektach

– wysoka aktywność naukowa pracowników WB wyraża się w publikacji kilkuset prac rocznie; oryginalne wyniki badań są ogłaszane w renomowanych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, a także prezentowane na licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych

– w ciągu ostatnich lat wydział uzyskał fundusze na realizację wielu projektów badawczych

– wielu pracowników to członkowie Komitetów Naukowych PAN oraz rad redakcyjnych czasopism polskich i zagranicznych

– wydział współpracuje z licznymi partnerami naukowymi z Europy, USA i RPA; współpraca ta realizowana jest zarówno w ramach umów dwustronnych, jak i w ramach wspólnych prac badawczych; jej przejawem są wizyty pracowników WNP na innych uczelniach i pobyty osób z zagranicy na naszym Wydziale

– pracownicy i studenci WB biorą czynny udział w organizacji Nocy Naukowca w Szczecinie, podczas której, oprócz eksperymentów i badań, przedstawiano także ofertę kształcenia na naszym wydziale

– od wielu lat nasi nauczyciele akademiccy uczestniczą w Szczecińskim Festiwalu Nauki, organizowanym przez STN przy współpracy wyższych uczelni szczecińskich.