W związku z realizacją projektu „Mikrobiologia w praktyce” zapraszamy firmy – akredytowane laboratoria  do udziału w projekcie w celu sprawowania bezpośredniego nadzoru nad Beneficjentami Ostatecznymi. W ramach opieki na stażystami  firma – laboratorium będzie zobowiązana do:

  1.             Wyznaczenia opiekunów stażu, którzy będą sprawować przez nich nadzór przez 160h zegarowych miesięcznie nad 41 studentami w terminie od 01.07.2014 do 30.09.2014 r., odbywającymi staż w firmie – laboratorium (preferowane miejsca: Trójmiasto, Warszawa, Poznań) lub wyznaczenia opiekunów stażu, którzy będą sprawować przez nich nadzór przez 80h zegarowych miesięcznie nad 3 studentami w terminie od 01.10.2014 do 30.06.2015 r., odbywającymi staż w firmie – laboratorium (w sumie 27 studentów-tylko Szczecin),
  2.            Jeden opiekun będzie miał pod opieką maksymalnie 3 studentów,
  3.             Dzielenia się wiedzą i doświadczeniem ze studentami oraz wyjaśnienia i instruowania studentów podczas pracy w laboratorium, zgodnie z Dobrymi Praktykami Laboratoryjnymi, procedurami ISO oraz TQM.
  4.            Szkolenia studentów z zasad użytkowania sprzętu do prowadzenia badań.
  5.             Zapewnienia studentom pracę zgodnie z programem i harmonogramem stażu.
  6.             Zapoznania studentów ze stanowiskiem pracy i obowiązkami.
  7.            Uzupełniania dzienniczków stażu i współpracowania z Koordynatorem projektu.

Firma ubiegająca się o udział w Projekcie musi spełniać poniższe warunki:

– zapewnić miejsce odbywania stażu na terenie Polski,

– nie zaliczać się do grupy podmiotów będących w trudnej sytuacji ekonomicznej,

– zapewnić stanowisko pracy zgodne z kierunkiem studiów zrealizowanych przez Stażystę na Uczelni,

– dodatkowo spełniać warunki opisane w Regulaminie Staży dostępnym w biurze projektu.

W ramach podpisanej umowy na w/w usługę firma otrzyma wynagrodzenie zgodne z budżetem projektu. Szczegółowe informacje dostępne są biurze projektu:

Wydział Biologii US,

Katedra Mikrobiologii i Immunologii

ul. Felczaka 3c, 71-412 Szczecin, pok. 108

Tel. 91/444 16 05, email: kurp13@univ.szczecin.pl

 

ZAPRASZAMY !