Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów na naszym Wydziale pozwalają na podejmowanie pracy:

– w placówkach naukowych i na uniwersytetach

– w laboratoriach środowiskowych i medycznych

– w instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych

– w wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych urzędach ochrony środowiska

– w oczyszczalniach ścieków i punktach uzdatniania wody

– w firmach farmaceutycznych, spożywczych i biotechnologicznych

– w zakładach chemicznych

– w parkach narodowych i Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska

– w firmach zajmujących się sporządzeniem ocen oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze

Akredytacja

Wszystkie prowadzone przez nasz wydział kierunki posiadają pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.