tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1512
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

Projekty badawcze NCN( i wcześniejsze MNiSW)

Lp

Tytuł projektu

Wykonawcy

Czas realizacji

1.

Wpływ redukcyjnej aktywacji przeciwnowotworowych antybiotyków antracyklinowych i ich syntetycznych analogów na przywracanie aktywności cytotoksycznej w stosunku do komórek nowotworowych o oporności wielolekowej wywodzących się z guzów litych

Katedra Biochemii;

prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk - kierownik

Opus/

13/02/2013- 12/02/2015

2.

Uwarunkowania zmienności geograficznej                  i siedliskowej zbiorowisk welonowych (Convolvuletalia sepium) w Polsce oraz ich wartość bioindykacyjna

 

Katedra Taksonomii Roślin     i Fitogeografii;

dr Monika Myśliwy- kierownik

2011-2014

3.

Zmiany profilu lipidowego, adipocytokin               oraz wskaźników stanu zapalnego u osób                           z otyłością prostą poddanych zabiegom kriostymulacji ogólnoustrojowej oddzielnie oraz w połączeniu z zajęciami ruchowymi            w celu redukcji masy ciała

Katedra Fizjologii;

dr hab. Anna Lubkowska – kierownik

dr Wioleta Dudzińska - wykonawca

2011- 2014

4.

Opracowanie norm wskaźników immunologiczno-hematologicznych               dla królików wykorzystywanych w badaniach    i w praktyce

Katedra Mikrobiologii;

prof. dr hab. Wiesław Deptuła- kierownik

2011-2013

5.

Współdziałanie giberelin, kwasu abscysynowego oraz miRNA w regulacji ekspresji genów SERK, SERF, WUS i PKL podczas indukcji somatycznej embriogenezy   u Medicago truncatula ( grant realizowany     we współpracy z ITQB Portugalia)

Katedra Biotechnologii Roślin;

prof. dr hab. Ewa Kępczyńska

2011- 2013

6.

Znaczenie bakterii z ryzosfery Medicago spp. syntezujacych deaminazę ACC w promocji wzrostu roślin- podstawy fizjologiczne, biochemiczne i molekularne

Katedra Biotechnologii Roślin;

prof. dr hab. Ewa Kępczyńska

2011-2013

7.

Zastosowanie dymu do indukcji ustępowania spoczynku ziarniaków Avena fatua. Mechanizm działania butenolidu

Katedra Fizjologii                       i Inżynierii Genetycznej Roślin;

prof. dr hab. Jan Kępczyński- kierownik

2011-2013

8.

Badania F-specyficznych bakteriofagów RNA               i DNA oraz bakteriofagów somatycznych          w środowisku wodnych małego jeziora Rusałka w Szczecinie

 

Katedra Immunologii;

dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US- kierownik

2011-2012

9.

Problemy fitogeograficzne i flora południowej części   Równiny Nowogardzkiej

 

 

 

Katedra Botaniki                       i Ochrony Przyrody;

prof. dr hab. Agnieszka Popiela - kierownik

2011-2013

10.

Filogeneza oraz zróżnicowanie genetyczne gatunków sekcji Elatinella Seub. z rodzaju Elatine L.(Elatinaceae)

 

 

Katedra Botaniki                      i Ochrony Przyrody

prof. dr hab. Agnieszka Popiela - kierownik

2010-2013

11.

Rola kręgowców leśnych w utrzymaniu nie wyspecjalizowanych żywicielsko gatunków kleszczy Ixodidae oraz wektorowanych                  przez nie gatunków bakterii i pierwotniaków

Katedra Genetyki;

dr hab. Beata Wodecka , prof. US- kierownik

2011-2013

12.

Flora naczyniowa środkowej części Pojezierza Myśliborskiego(NW Polska) i jej przeobrażenia

 

 

Katedra Botaniki                       i Ochrony Przyrody;

prof. dr hab. Agnieszka Popiela- kierownik

2010-2013

13.

Przyczyny spadku wigoru roślin i ich eliminacji z populacji na przykładzie żyta Secale vavilovii Grossh

Katedra Biologii Komórki;

dr Magdalena Achrem- kierownik

2010-2014

14.

Badanie stopnia pokrewieństwa w obrębie rodzaju Secale za pomocą analizy sekwencji niekodujących chloroplastowego, mitochondrialnego i regionów IGS jądrowego   r RNA

Katedra Biologii Komórki;   dr Lidia Skuza- kierownik

2010-2014

15.

Charakterystyka i warunki siedliskowe zbiorowisk z klasy Bidetetea tripartiti                      nad brzegami wód płynących północno-zachodniej Polski

Katedra Taksonomii Roślin     i Fitogeografii;                     dr Edyta Stępień - kierownik

2010-2013

16.

Ostrogi jako czynnik kształtowania siedlisk antropogenicznych w rzekach : analiza zespołu bentosu, planktonu, peryfitonu w zastoiskach pomiędzy ostrogami na przykładzie środkowego i dolnego biegu Odry

Katedra Zoologii Bezkręgowców                         i Limnologii;

dr Agnieszka Szlauer Łukaszewska- kierownik

2009- 2013

17.

Wpływ struktury krajobrazu doliny niewielkiej rzeki nizinnej na charakter fauny wybranych grup bezkręgowców wodnych

 

Katedra Zoologii Bezkręgowców                         i Limnologii;

dr hab. Andrzej Zawal,    prof. US - kierownik

2009-2013

18.

Prognozowanie dobowych stężeń pyłku Alnus, Corylus, Betula na obszarze Polski                    na podstawie czasoprzestrzennego modelu klimatyczno-fenologicznego

Katedra Botaniki                       i Ochrony Przyrody ; dr hab. Małgorzata Puc- kierownik,

dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń, prof. US - wykonawca

2009-2011

19.

Zanieczyszczenia powietrza i warunki pogodowe a zagrożenia alergenami pyłku roślin w atmosferze Szczecina

 

 

Katedra Botaniki                         i Ochrony Przyrody; dr hab. Małgorzata Puc, dr hab. Agnieszka Grinn –Gofroń, prof. US - wykonawca

2009-2011

20.

Rola łownych ssaków drapieżnych w krążeniu baktrii Borrelia burgdoferi sensu lato                 i Bartonella spp.

Katedra Genetyki;                  dr hab. Beata Wodecka,   prof. US- kierownik

2009-2011

21.

Badania F-specyficznych bakteriofagów RNA oraz bakterii z grupy E. coli w wybranych środowiskach wodnych

Katedra Mikrobiologii               i Immunologii; kierownik-    dr hab. Beata Tokarz-Deptuła prof. US

2009-2011

22.

Analiza genetyczno-immunologiczna wybranych szczepów europejskich wirusa RHD(Rabbit Haeorrhagic Disease) oraz ocena zjawiska apoptozy granulocytów i limfocytów krwi obwodowej królików zakażonych tymi szczepami

Katedra Mikrobiologii                 i Immunologii; dr Beata Hukowska – Szematowicz - kierownik

2009-2012

23.

Wpływ wysiłku fizycznego na zakres zaburzeń homeostazy ustrojowej u ludzi zróżnicowanym poziomie aktywności ruchowej i wydolności fizycznej

 

Katedra Fizjologii;                dr Wioleta Dudzińska - kierownik

2009-2012

24.

Ocena wskaźników peroksydacji lipidów, parametrów hematologicznych                                       i biochemicznych krwi bydła w zależności                od stanu fizjologicznego

 

Katedra Fizjologii; dr hab. Wiesława Orowicz, prof. US - kierownik

2009-2011

25.

Ocena przydatności wysoce specyficznej techniki makromacierzy RLB (Reverse Line Blot) do różnicowania pierwotniaków chorobotwórczych izolowanych ze zbiorników wodnych Pomorza Zachodniego

 

Katedra Genetyki;            prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak – kierownik, wykonawcy;                          dr Małgorzata Adamska,      dr Agnieszka Maciejewska, dr Marek Sawczuk

2008- 2012

26.

Ocena wpływu krioterapii ogólnoustrojowej na stopień peroksydacji lipidów, aktywność enzymów antyoksydacyjnych oraz poziom wydolności tlenowej i beztlenowej osób zdrowych

 

Katedra Fizjologii;                 dr hab. Anna Lubkowska - kierownik

2008 - 2011

27.

Polimorfizm wybranych genów sportowców wysokokwalifikowanych jako podstawa konstrukcji profili genetycznych służących wstępnej selekcji zawodników

 

Katedra Genetyki;                  dr Marek Sawczuk – kierownik,                          prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak, dr Agnieszka Maciejewska - wykonawcy

2008-2011

28.

Ocena przydatności nowego regulatora wzrostu butenolidu do indukcji ustępowania spoczynku nasion i podwyższania ich wigoru. (realizowany we współpracy z University                 of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg, Republika Południowej Afryki)

Katedra Fizjologii i Inżynierii Genetycznej Roślin;         prof. dr hab. Jan Kępczyński – kierownik

2008-2010

29.

Wykorzystanie jasmonianów, naturalnych regulatorów wzrostu roślin, w ochronie roślin przed patogenami grzybowymi.

Katedra Biotechnologii Roślin,                                  prof. dr hab. Ewa Kępczyńska - kierownik

2008-2010

30.

Badanie zmienności genetycznej grupy odmian pszenicy heksaploidalnej Triticum aestivum L. za pomocą izoenzymów i markerów STS(PCR-DNA)

Katedra Biologii Komórki, prof. dr hab. Stanisława Rogalska – kierownik,           dr Ewa Filip - wykonawca

2008-2010

31

Spontaniczne procesy rozwoju roślinności                na wyrobiskach poeksploatacyjnych torfowisk wysokich

 

Katedra Taksonomii Roślin     i Fitogeografii;                     dr Marcin Wilhelm - kierownik

2008-2009

32.

Mitogenomiczna charakterystyka polskich słodkowodnych gatunków małży

Katedra Genetyki;                     dr hab. Marianna Soroka, prof. US – kierownik, dr Anna Rymaszewska- wykonawca

2007-2011

 

Różnorodność grzybów wielkoowocnikowych torfowisk   typu atlantyckiego o różnym stopniu oddziaływania antropogenicznego

Katedra Botaniki                       i Ochrony Przyrody;              dr hab. Małgorzata Stasińska, prof. US- kierownik, dr hab. Zofia Sotek, prof. US - wykonawca

2007- 2010

33.

Zjawiska immunologiczne , apoptoza                      oraz badania genetycze różnych szczepów wirusa RHD (Rabbit Haemorrhagic Diseae) pochodzących z wielu krajów europejskich

Katedra Mikrobiologii                   i Immunologii;                    prof. dr hab. Wiesław Deptuła - kierownik

2007-2009

34.

Ekspansywne sposoby użytkowania wybranych fitocenoz Łąk Skoszewskich jako forma ich czynnej ochrony

 

Katedra Ekologii                                i Ochrony Środowiska;   prof. dr hab. Maciej Rogalski - kierownik

2007 -2009

35.

Wypas koni jako czynnik ekologiczny kształtujący fitocenozy trawiaste

 

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska ;                       prof. dr hab. Maciej Rogalski- kierownik

2007-2009

36.

Zmienność fenologiczna, morfologiczna wybranych ekotypów Poa pratensis L.                      w aspekcie ich cech użytkowych i zachowania puli genowej gatunku

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska;

prof. dr hab. Maciej Rogalski - kierownik

2006-2007

Granty zlecone-  realizowane obecnie 

 

lp

Nazwa  grantu
Kierownik projektu
Katedra
Czas trwania
Rodzaj 
projektu
1
Oddziaływanie wód kanału zrzutowego Elektrowni Dolna Odra o podwyższonej temperaturze na ryby i faunę bezkręgową wód Dolnej Odry na lata 2009-2014
Prof. dr hab. Józef Domagała
Katedra Zoologii Ogólnej
2009-
2014
Projekt zlecony z przemysłu
(Dolna Odra)
2
Restauracja rybacka zlewni Drawy z uwzględnieniem rekultywacji, ochrony i poprawy środowiska oraz rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2010-2015
Prof. dr hab. Józef Domagała
Katedra Zoologii Ogólnej
2010-
2015
Projekt zlecony z 
SPOR
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Wyszukiwarka

Odwiedź nas: