dyplom_jakie-warunki-musi-spelnic-student1. Uzyskanie liczby punktów wynikającej z programu kształcenia oraz spełnienie pozostałych wymagań programowych

a/ na studiach I stopnia – 180 punktów ECTS
b/ na studiach II stopnia – 120 punktów ECTS
oraz posiadanie zaliczenia praktyk zawodowych (dotyczy kierunków, na których praktyki zawodowe są ujęte w planie studiów)
– posiadanie tych zaliczeń musi być udokumentowane wpisami w indeksie

2. Uzyskanie z pracy dyplomowej co najmniej oceny „dostateczny” wystawionej przez kierującego pracą oraz co najmniej jednego recenzenta

3. Złożenie w dziekanacie dokumentów nie później niż 14 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym:

 • indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć (wszystkie wpisy muszą być uzupełnione)
 • cztery zdjęcia w formacie 4,5 x 6,5 (jedno podpisane)
 • dowód opłaty za dyplom (60 zł) – opłata na indywidualny nr konta studenta dostępny w e-dziekanacie
 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej w oprawie miękkiej, zbindowany, drukowany dwustronnie. Strona tytułowa pracy dyplomowej  musi być podpisana przez promotora (podpis ten stanowi dowód, że promotor zaakceptował pracę i zezwolił studentowi na złożenie pracy w dziekanacie) oraz muszą być zamieszczone hasła identyfikujące daną pracę – uzgadniane z promotorem (hasła są dostępne poniżej)
 • płyta CD zawierająca plik pracy dyplomowej, podpisana imieniem i nazwiskiem oraz numerem albumu
 • formularz oświadczenia, w którym student wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na udział w monitorowaniu kariery zawodowej. Oświadczenie dostępne jest w e-dziekanacie.
 • oświadczenie, w którym student wyraża zgodę lub NIE wyraża zgody na udostępnienie pracy dyplomowej.
 • oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy  (oświadczenie należy zamieścić w pracy dyplomowej za stroną tytułową)
 • nieobowiązkowo!!! – studenci, którzy chcą aby w suplemencie do dyplomu zostały umieszczone informacje dotyczące dodatkowych osiągnięć związanych ze studiowanym kierunkiem (nagrody, wyróżnienia, udział w organizacjach studenckich, pozaregulaminowe praktyki) muszą wypełnić specjalny druk o dodatkowych osiągnięciach.

4. Uzyskanie pieczątki w indeksie z Biblioteki Głównej US (ul. Mickiewicza 16)– pieczątka stanowi potwierdzenie rozliczenia się z Biblioteką

5. Sprawdzenie pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym i złożenie dokumentów, o których jest mowa w „Regulaminie antyplagiatowym”:

Regulamin antyplagiatowy i dokumenty do wydruku: Zarządzenie nr 29/2014

STRONA TYTUŁOWA

Studenci piszący pracę dyplomową w katedrach wymienionych poniżej muszą na stronie tytułowej pracy dyplomowej wpisać Instytut Badań nad Bioróżnorodnością pod napisem Wydział Biologii.

Patrz wzór: Strona tytułowa-Instytut Badań nad Bioróżnorodnością

 • Katedra Biologii Komórki
 • Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego
 • Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
 • Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii
 • Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii
 • Katedra Zoologii Kręgowców i Antropologii

Uwaga!!!
Pracę dyplomową student winien złożyć w terminie uzgodnionym z promotorem, nie później niż do końca ostatniego semestru studiów, co stanowi warunek zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów.”
(§ 53 ust.1 Regulamin studiów Uniwersytetu Szczecińskiego)

„Dziekan, na wniosek kierującego pracę lub na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak niż o trzy miesiące od dnia zakończenia ostatniego semestru studiów.
(§ 53 ust. 2 Regulaminu studiów US)

W przypadku niezłożenia przez studenta pracy dyplomowej w wymaganym terminie:

Osoba zostaje skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, następnie wg Regulaminu studiów US może wystąpić z pisemną prośbą o wznowienie na studia w ciągu roku od daty skreślenia z powtarzaniem seminarium dyplomowego bez uzupełniania różnic programowych (§ 53 ust. 4 Regulaminu studiów US ). Opłata za powtarzanie seminarium dyplomowego wynosi 360 zł.

Ważne !!!
Zgodnie z § 54 ust. 5 Regulaminie studiów Uniwersytetu Szczecińskiego student ma prawo na trzy dni przed egzaminem dyplomowym zapoznać się z ocenami oraz z recenzjami pracy dyplomowej.

Wzór strony tytułowej

Wzór strony tytułowej (IBnB)

Hasła identyfikujące prace dyplomowe dla kierunku BIOLOGIA

Hasła identyfikujące prace dyplomowe dla kierunku BPK

Hasła identyfikujące prace dyplomowe dla kierunku BIOTECHNOLOGIA

Hasła identyfikujące prace dyplomowe dla kierunku GiBE

Hasła identyfikujące prace dyplomowe dla kierunku MIKROBIOLOGIA

Hasła identyfikujące prace dyplomowe dla kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA

Hasła identyfikujące prace dyplomowe dla kierunku OiIŚP

Oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy

Oświadczenie nie wyrażam zgody

Odpis dyplomu w wersji angielskiej

Dodatkowe osiągnięcia studenta w toku studiów

Karta obiegowa