Potwierdzanie efektów uczenia się oraz uznawanie efektów kształcenia i kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie wyższym

 

Uniwersytet Szczeciński stworzył narzędzia służące potwierdzaniu efektów uczenia się w uchwale nr 56/2015 Senatu US z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się, określając m.in. zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się oraz sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się. Potwierdzanie efektów uczenia się (weryfikacja posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie) następuje zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, jest przeprowadzane w celu zaliczenia kandydatowi określonych modułów/przedmiotów wraz z przypisaniem do każdego z nich efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS przewidzianych w programie studiów, bez konieczności jego uczestnictwa w pełnym wymiarze zajęć dydaktycznych. Zadania związane z potwierdzaniem efektów uczenia się wykonują Wydziałowa Komisja Weryfikująca Efekty Uczenia się, oraz Wydziałowy Punkt Informacyjny, powołane zarządzeniem Dziekana. Dziekan także określa harmonogram potwierdzania efektów uczenia się na wydziale w danym roku. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone kandydatowi posiadającemu:1) świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
2) tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
3) tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Postępowanie potwierdzania efektów uczenia się jest przeprowadzane na wniosek kandydata w trybie określonym w uchwale nr 56/2015 Senatu US.

Przewodniczący Komisji Weryfikującej Efekty uczenia się powołuje w składzie co najmniej 3-osobowym zespół ds. potwierdzania efektów uczenia się (dla grupy przedmiotów/modułów, praktyk lub specjalności), który weryfikuje dokumenty dołączone do wniosku pod kątem ich rzeczowości, adekwatności i aktualności i dokonuje merytorycznej oceny wniosku kandydata, a następnie przekazuje pisemną opinię Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się. Komisja ta, na podstawie wniosku aplikacyjnego orzeka w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, uzyskanych przez kandydata rekomendujące zaliczenie określonych modułów/przedmiotów i punktów ECTS przydzielonych do tych zajęć oraz możliwości podjęcia studiów przez kandydata na określonym kierunku i poziomie studiów. Od orzeczenia komisji przysługuje kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Komisja Weryfikująca Efekty Uczenia się przekazuje orzeczenie wydane w postępowaniu w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, która wydaje decyzję w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia kandydata na studia. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. Dziekan, w oparciu o orzeczenie Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się, wydaje decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się (nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku poziomu i profilu kształcenia), przyznaje indywidualny plan studiów i powołuje opiekuna naukowego zgodnie z Regulaminem studiów US. Przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się jest odpłatne na zasadach określonych przez rektora.

Uznawanie efektów i okresów kształcenia oraz kwalifikacji

Potwierdzanie  efektów i okresów kształcenia oraz kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie wyższym odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studiów US. Dziekan, w oparciu o uznanie osiągniętych efektów kształcenia, może zaliczyć studentowi przedmiot, dla którego założone efekty kształcenia student osiągnął uczestnicząc w pracach naukowych, kursach, szkoleniach lub innych formach kształcenia, po uzyskaniu pisemnej opinii właściwego koordynatora przedmiotu/modułu. Dziekan, przyjmując studenta i studenta cudzoziemca odbywającego studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich w drodze przeniesienia z innej uczelni (w tym także zagranicznej) określa ewentualne różnice programowe wynikające z programu studiów, kierując się uzyskanymi przez studenta efektami kształcenia oraz wskazując tryb i termin ich realizacji. W przypadku studenta cudzoziemca, który nie posiada uprawnień do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, decyzję o przeniesieniu z innej uczelni podejmuje rektor za zgodą dziekana wydziału. Dziekan określa ewentualne różnice programowe wynikające z programu studiów, kierując się uzyskanymi przez studenta efektami kształcenia oraz wskazując tryb i termin ich realizacji. Studentowi realizującemu plan semestralny lub roczny w innej uczelni w kraju lub zagranicą, na podstawie umów, których Uczelnia jest stroną, w ramach programu wymiany studentów, zalicza się okres studiów odbytych w innej uczelni po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie studiów US. Dziekan na początku semestru podejmuje decyzję o uznaniu przedmiotów/modułów już zaliczonych jako równoważnych studentowi, który posiada ponowną rejestrację na ten sam semestr w przypadku wystąpienia zmian programowych dotyczących efektów kształcenia. Dziekan na wniosek studenta o przeniesienie w ramach Uczelni z formy niestacjonarnej na stacjonarną albo z formy stacjonarnej na niestacjonarną (jak również w ramach tej samej formy) w ramach tego samego kierunku/specjalności bądź na inny kierunek/specjalność podejmuje decyzję o przyjęciu studenta określając ewentualne różnice programowe wynikające z programu kształcenia, przy uwzględnieniu uzyskanych przez studenta efektów kształcenia oraz tryb i termin ich realizacji.

 

Akty prawne dotyczące potwierdzania efektów uczenia się:

 1. Uchwała nr 56/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się – pobierz.
 2.  Zarządzenie nr 75/2015 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Szczecińskim – pobierz.
  1. załącznik nr 1 – Wzór zgłoszenie – pobierz 
  2. załącznik nr 2 – Wzór wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się – pobierz
  3. załącznik nr 3 – Przykładowy wykaz dokumentów (portfolio) – pobierz
  4. załącznik nr 4 – Wzór umowy o przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się – pobierz
  5. załącznik nr 5 (A) – Wzór protokołu z postępowania o potwierdzenie efektów uczenia się – pobierz
                          (B) – Wzór protokołu z postępowania o potwierdzenie efektów uczenia się – pobierz
  6. załącznik nr 6 (A) – Wzór rekomendacji (pozytywnej) Zespołu ds. potwierdzania efektów uczenia się – pobierz
                          (B) – Wzór rekomendacji (negatywnej) Zespołu ds. potwierdzania efektów uczenia się – pobierz
  7. załącznik nr 7 (A) – Wzór orzeczenia w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się – pobierz
                         (B) – Wzór orzeczenia w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się  – pobierz
  8. załącznik nr 8 (A) – Wzór orzeczenia w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się – pobierz
                          (B) – Wzór orzeczenia w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się – pobierz
  9. załącznik nr 9 – Wzór decyzji – pobierz
 3. Zarządzenie nr 7/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się w roku akademickim 2017 2018- pobierz

Zarządzenie nr 16/2016 Dziekana Wydziału Biologii US z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Weryfikujących Efekty Uczenia się kadencję 2016-2020