• 20 LIS 17
  prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk

  prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk

  • Informacje ogólne

   Stanowisko: Profesor Zwyczajny
   Jednostka: Katedra Biochemii

   Adres: pokój 019, Felczaka 3c, 71-412 Szczecin
   Numer telefonu: +48 91 444 15 51
   E-mail: jolanta.tarasiuk@usz.edu.pl

  • Edukacja

   • 1975-1979      Liceum Ogólnokształcące w Nidzicy
   • 1979-1984      Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczn, specjalizacja: Technologia Związków     Biologicznie Czynnych
   • 1992-1993      Podyplomowe Studium Pedagogiczne

   Uzyskane stopnie i tytuły naukowe

   • 1984 – Magister inżynier, specjalność: Chemia i Technologia Organiczna. Praca magisterska: “Kompleksowanie jonów metali przez antrachinonowe leki przeciwnowotworowe”, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Leków i Biochemii, Politechnika Gdańska
   • 1989 – Doktor Nauk Chemicznych z wyróżnieniem w zakresie Chemii Organicznej. Praca doktorska: “Badanie mechanizmów generowania wolnych rodników tlenowych przez związki przeciwnowotworowe z grupy antrachinonów”, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
   • 2000 – Doktor habilitowany Nauk Chemicznych w zakresie Biochemii z wyróżnieniem. Rozprawa habilitacyjna: „Badania mechanizmów odpowiedzialnych za toksyczność pochodnych i analogów antrachinonu oraz za ich aktywność wobec komórek nowotworowych o oporności wielolekowej”, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań. Praca habilitacyjna zgłoszona w 2001 roku do Nagrody Prezesa Rady Ministrów
   • 2006 – Tytuł naukowy Profesora Nauk Biologicznych (8 czerwca 2006)
  • Zainteresowania naukowe

   Biochemia nowotworów, chemioterapia molekularna, oporność wielolekowa komórek nowotworowych, potencjał metastatyczny komórek nowotworowych o oporności wielolekowej, mechanizmy działania związków przeciwnowotworowych, aktywność przeciwnowotworowa związków polifenolowych pochodzenia roślinnego, racjonalne projektowanie chemioterapeutyków o polepszonych właściwościach terapeutycznych.

   Projekty badawcze międzynarodowe

   • Wykonawca w projekcie Programu Polsko-Francuskiej Współpracy Rządowej „Polonium”: „Molekularne podstawy racjonalnego projektowania związków przeciwnowotworowych z grupy analogów antrachinonu aktywnych na komórki o oporności wielolekowej z superekspresją białek ABC”, projekt realizowany we współpracy z zespołem prof. A. Garnier-Suillerot, Uniwersytet Paris-Nord, 1996-1998
   • Kierownik strony polskiej w projekcie Wellcome TrustCollaborativeResearchInitiative Grant: „Role of oxidoreductases in the activation and toxicity of anthraquinones”– akceptacja wniosku wstępnegozłożonego z zespołem prof. C.R. Wolfa, Uniwersytet Dundee, NinewellsHospital and Medical School, Wielka Brytania, 2002
   • Zbudowanie konsorcjum międzynarodowego, podjęcie się roli koordynatora i złożenie Projektu Zintegrowanego IP na I i II Konkurs Programu Ramowego Unii Europejskiej: “New strategies to overcomemultidrugresistance of tumourcells”, 2003, 2004 – projekt nie został zaakceptowany do finansowania, ale w obu konkursach we wszystkich ocenianych przez Komisję Europejską kategoriach uzyskał dobre oceny („good/verygood”)

   Projekty badawcze krajowe

   • Wykonawca w Projekcie Badawczym KBN Nr 4060 329 101: „Molekularne aspekty racjonalnego projektowania chemoterapeutyków”
   • Główny wykonawca w Projekcie Badawczym KBN Nr 4 P05F 014 09: „Badanie czynników struktury oraz mechanizmów odpowiedzialnych za toksyczność antrachinonów przeciwnowotworowych jako racjonalna podstawa dla ich modyfikacji”, 1995-1997
   • Kierownik Projektu Badawczego KBN Nr 4 P05A 062 16: “Badanie mechanizmu aktywności cytotoksycznej nowych pochodnych i analogów antrachinonu aktywnych na linie komórek nowotworowych o oporności wielolekowej z superekspresją białek transportujących ABC”, 1999-2001
   • Wykonawca w Projekcie Badawczym KBN Nr 4 P05F 035 19: „Badanie wpływu czynników struktury cytostatyków z grupy antracenodionów i akrydyn ze skondensowanymi pierścieniami heterocyklicznymi na ich aktywność względem komórek nowotworowych o oporności wielolekowej”, 2000-2003
   • Kierownik Projektu Badawczego Promotorskiego KBN Nr 3 P05A 108 24: „Zdolność estrów latentnychbenzoperymidyny i antrapirydazonów do rewersji oporności wielolekowej komórek nowotworowych na związki przeciwnowotworowe z grupy antracyklin”, 2003-2005
   • Kierownik Projektu Wspomagającego KBN: „Nowe strategie pokonania oporności wielolekowej komórek nowotworowych” w ramach 6.PR – Priorytet I Akronim NeSOMuRTuC; NR 129/E – 341/SPB/WSPÓŁPRACA Z PR UE/DWM 612/2003, 2003-2004
   • Kierownik Zadania Badawczego: „Wpływ pochodnych nikotynamidu na metabolizm i proliferację komórek śródbłonka w Projekcie Zamawianym KBN Nr PBZ-KBN-101/T09/2003/5: „Potencjał terapeutyczny pochodnych nikotynamidu w świetle zależnego od struktury chemicznej ich działania na śródbłonek naczyniowy”, 2004-2007
   • Kierownik Projektu Badawczego Promotorskiego KBN Nr N401 138 31/2952: „Wpływ redukcyjnej aktywacji związków przeciwnowotworowych z grupy antybiotyków antracyklinowych i ich analogów na przywracanie aktywności cytotoksycznej w stosunku do komórek nowotworowych o oporności wielolekowej”, 2006-2008
   • Kierownik Projektu OPUS NCN Nr 2012/05/B/NZ3/01985: „Wpływ redukcyjnej aktywacji przeciwnowotworowych antybiotyków antracyklinowych i ich syntetycznych analogów na przywracanie aktywności cytotoksycznej w stosunku do komórek nowotworowych o oporności wielolekowej wywodzących się z guzów litych”, 2013-2016
  • Staże i nagrody

   Staże zagraniczne

   • Francja, Rafineria Mobil, Frontignan – praktyka  I.A.S.T. (sierpień 1983)
   • Francja, Uniwersytet P. i M. Curie – stypendium CNRS (1986/87; 3 miesiące)
   • Francja, Uniwersytet P. i M. Curie – stypendium Rządu  Francuskiego (1987/88; 8 miesięcy)
   • Francja, Uniwersytet Paris-Nord – stypendium ARC (1989/90; 6 miesięcy)
   • Francja, Uniwersytet Paris-Nord – etat wykładowcy (1990; 6 miesięcy)
   • Francja, Uniwersytet Paris-Nord – stypendium EWG (1993; 3 miesiące)
   • Francja, Uniwersytet Paris-Nord – współpraca Rządowa Polsko-Francuska (1996/98; 3 miesiące)
   • Francja, Uniwersytet Paris-Nord – attaché temporaire d’enseignement et de recherche (2000/1; 12 miesięcy)

   Nagrody i wyróżnienia

   8 Nagród Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowo-badawcze

   • 1988 – Nagroda Indywidualna I Stopnia
   • 1991 – Nagroda Zespołowa I Stopnia
   • 1992 – Nagroda Indywidualna III Stopnia
   • 1993 – Nagroda Zespołowa I Stopnia
   • 1996 – Nagroda Zespołowa I Stopnia
   • 1999 – Nagroda Indywidualna II Stopnia
   • 2000 – Nagroda Zespołowa II Stopnia
   • 2000 – Nagroda Indywidualna I Stopnia

   2 Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia w pracy dydaktycznej

   • 1994 – Nagroda Indywidualna II Stopnia
   • 1995 – Nagroda Indywidualna I Stopnia

   1995 – Zajęcie I miejsca w konkursie zorganizowanym przez studentów na najlepszego nauczyciela akademickiego Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

   4 Nagrody Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za osiągnięcia naukowe

   • 2003 – Nagroda Zespołowa III Stopnia
   • 2006 – Nagroda Indywidualna III Stopnia
   • 2009 – Nagroda Indywidualna II Stopnia
   • 2014 – Nagroda Indywidualna II Stopnia

   Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za osiągnięcia organizacyjne

   • 2007 – Nagroda Indywidualna I Stopnia

   Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za osiągnięcia dydaktyczne

   • 2012 – Nagroda Zespołowa dla członków Wydziałowych Zespołów ds. Jakości i Programów Kształcenia za opracowanie programów kształcenia dostosowanych do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
   • 2004 – Nominacja do udziału w konkursie Subsydium Profesorskie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych, złożony wniosek konkursowy: „Nowe strategie przywracania aktywności leków przeciw- nowotworowych w stosunku do komórek nowotworowych o oporności wielolekowej”
   • 2008 – Nominacja do udziału w konkursie Subsydium Profesorskie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Mistrz” w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych, złożony wniosek konkursowy: „Ocena potencjalnych możliwości wykorzystania związków fenolowych pochodzenia roślinnego w zwalczaniu komórek nowotworowych o oporności wielolekowej i towarzyszącej jej zdolności do przerzutowania”

   Odznaczenia państwowe

   • 2000 – Srebrny Krzyż Zasługi
   • 2008 – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

    

    

  • Wykłady zamawiane

   J. TARASIUK

   Molekularne podstawy dla racjonalnego projektowania związków przeciw-nowotworowych aktywnych wobec komórek o oporności wielolekowej MDR.

   Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe: „Molekularne mechanizmy działania leków przeciwnowotworowych i przeciwwirusowych”, 9-13.05.2000, Szklarska Poręba, Abstr. G

   J. TARASIUK, B. STEFANSKA, K. TKACZYK-GOBIS, A. GARNIER-SUILLEROT, E. BOROWSKI

   Molecular basis of the ability of new antitumour agents –benzoperimidines and anthrapyridones – to overcome multidrug resistance.

   6th International Symposium on Predictive Oncology and Intervention Strategies, Paris, France, 9-12.02.2002, Abstr. 449, Cancer Detection and Prevention, Symposium Volume, S-174, 2002

   J. TARASIUK, K. TKACZYK-GOBIS, B. STEFANSKA, A. GARNIER- SUILLEROT, E. BOROWSKI

   The ability of novel heterocyclic anthracenedione analogues to restore the activity of pirarubicin (THP-adriamycin) against multidrug resistant tumour cells.

   7th World Congress on Advances in Oncology and the 5th International Symposium on Molecular Medicine, 10-12. 10. 2002, Hersonissos, Crete, Greece, International Journal of Molecular Medicine, 10 (supp. 1), 60, 2002

   J. Tarasiuk, D. Kostrzewa-Nowak, M.J.I. Paine, C.R. Wolf

   The role of bioreductive activation of antitumour drugs, doxorubicin and mitoxantrone, in the cytotoxic activity against leukaemia HL60 senstitive cell line and its multidrug resistant sublines.

   7th International Conference of Anticancer Research, 25-30.10.2004, Corfu, Greece, Anticancer Research 24(5D), 3647-3648, 2004

   J. Tarasiuk

   Nowe strategie pokonania oporności wielolekowej komórek nowotworowych.

   II Zachodniopomorski Kongres Nauki, Szczecin 7-9.12.2005, Abstr. 98-99

   J. Tarasiuk, A. Nowakowska (invitation as a main speaker)

   Metastatic potential of multidrug resistant tumour cells.

   8th International Conference of Anticancer Research, 17-22.10.2008, Kos, Greece, Anticancer Research 28(5C), 3511, 2008

   A. Maruszewska, J. Tarasiuk (invitation as a main speaker)

   Antitumour effects of selected plant polyphenols, gallic acid and ellagic acid, on sensitive and multidrug resistant leukaemia HL60 cells.

   9th International Conference of Anticancer Research, 6-10.10.2014, Sithonia, Greece, Anticancer Research 34(10), 6200, 2014

   J. Tarasiuk, W. Żwierełło

   Targeting NF-kB to reduce the metastatic potential of multidrug resistant tumour cells.

   The 42nd Congress of the International Society of Oncology and Biomarkers,  October 3-7, 2015, Zakopane, Poland, Tumor Biology 36(Suppl.1), L-53, S28

    

  • Członkostwo w organizacjach naukowych

   – Członek Senackiej Komisji ds. Międzynarodowych US (2007-2009)

   – Członek Senackiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń US (2009-2012)

   – Przewodnicząca Komisji Wydziałowej WNP/WB US ds. Nagród i Odznaczeń (2009-2012)

   – Członek Komisji Wydziałowych WNP/WB US (m.in. ds. oceny dorobku naukowego pracowników WNP, ds. przeprowadzania egzaminów doktorskich z języka angielskiego, ds. Akredytacji kierunku Biologia i Biotechnologia, ds. Nagród i Odznaczeń (2007-2009), ds. Nauki (2011-2012, 2012-2016), członek Komisji Konkursowej (2012, 2012-2016)

   – Członek Komisji Wydziałowej w sprawie postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora (2007-2012)

   – Członek Rady Programowej kierunku Biotechnologia WNP/WB US (2011-2016)

   – Członek Zespołu Kierunkowego US ds. Jakości i Programów Kształcenia dla kierunku Biotechnologia (2011-2016)

   – Członek Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich WNP/WB US (2009-2013)

   – Ekspert Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) do opracowania standardów akredytacji dla kierunku biologia, członek zespołu oceniającego UKA kierunku biologia(2006-2008)

   – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego III Ogólnopolskiego Sympozjum. Człowiek i Środowisko Przyrodnicze Pomorza Zachodniego, Szczecin-Łukęcin 10-12 maja 2006, Współredaktor wydania posympozjalnego: „Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. I. Środowisko biotyczne – biologia środowiskowa, eksperymentalna i stosowana”, red. J.Tarasiuk, J. Kępczyński, PRINT GROUP, Szczecin 2006

   – Członek Komitetu Organizacyjnego, Komitetu Naukowego i Przewodniczący Sesji „Biochemia nowotworów” 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Szczecin, 18-21.09.2007

   – Członek Komitetu Naukowego i Współprzewodniczący Sesji „Biochemia stresu komórkowego” 44 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Łódź, 16-19.09.2009

   – Członek Komitetu Naukowego Jubileuszowego Sympozjum Naukowego z okazji 25-lecia Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego. Wyzwania Współczesnej Biologii. Szczecin 23-24 września 2010

   – Członek Komitetu Honorowego Konferencji inaugurującej działalność Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Szczecin 6 grudnia 2013

   – Recenzent Komitetu Badań Naukowych MNiSW

   – Recenzent Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka MNiSW

   – Recenzent Narodowego Centrum Nauki

   – Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

   – Członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w dziale Nauk o Życiu, Panel NZ3 – powołanie w dniu 16/01/2013

   – Członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w dziale Nauk o Życiu, Panel NZ3 – powołanie w dniu 20/08/2013

   – Ekspert 6. i 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej LIFESCIHEALTH (2002-2006, 2007-2013)

   – Ekspert Programu Horizon 2020 Unii Europejskiej (od 2014 roku)

   – Ekspert Programu Europejskiego EURONANOMED (z rekomendacji NCBR – 2014)

   – Członek ScientificCouncil Programu Europejskiego ERA.Net RUS Plus w obszarze „Drugdiscovery for cancer, cardiovascular and infectiousdiseases”, reprezentujący Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – powołanie przez prof. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego, Dyrektora NCBR w dniu 9/03/2015

   – Członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch) (od 2007 roku), Wiceprzewodniczący Oddziału PTBioch w Szczecinie (2007-2008, 2008-2011, 2011-2013)

   – Członek Polskiego Towarzystwa Cytometrii (od 2008 roku)

  • Lista publikacji

   Aktualna lista publikacji w serwisie Researchgate.