Projekty badawcze NCN (i wcześniejsze MNiSW)

 • 2018

  w przygotowaniu

 • 2017

  • Rola czynników środowiskowych w kształtowaniu zbiorowisk Eurytemora lacustris (Poppe 1887)(Copepoda; Calanoida) w jeziorach Polski północno-zachodniej – dr Łukasz Sługocki, MINIATURA – 1

  • Analiza mikrobiomu oraz jego aktywności pod kątem potencjału chitynolitycznego gleb uprawnych – dr inż. Anna Kisiel, MINIATURA – 1
 • 2013

  • 2013.02.12- 2015.02.15, NCN, OPUS „Wpływ redukcyjnej aktywacji przeciwnowotworowych antybiotyków antracyklinowych i ich syntetycznych analogów na przywracanie aktywności cytotoksycznej w stosunku do komórek nowotworowych o oporności wielolekowej wywodzących się z guzów litych”. Prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk (Katedra Biochemii)
 • 2011

  • 2011-2014, MNiSW, 40 konkurs „Zmiany profilu lipidowego adipocytokin oraz wskaźników stanu zapalnego u osób z otyłością prostą poddanych zabiegom kriostymulacji ogólnoustrojowej oddzielnie oraz w połączeniu z zajęciami ruchowymi w celu redukcji masy ciała”. Projekt badawczy własny,  NN 404312940. Kierownik dr hab. Anna Lubkowska, wykonawca dr Wioleta Dudzińska (Katedra Fizjologii)

  • 2011-2016, MNISW, 40 konkurs „Uwarunkowania zmienności geograficznej i siedliskowej zbiorowisk welonowych (Convolvuletalia sepium) w Polsce oraz ich wartość bioindykacyjna”. Projekt badawczy własny, NN305 018494. Dr Monika Myśliwy (Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii)

  • 2011-2012, MNiSW, 40 konkurs „Zastosowanie dymu do indukcji ustępowania spoczynku ziarniaków Avena fatua. Mechanizm działania butenolidu”. Projekt badawczy własny, NN310 726340. Prof. dr hab. Jan Kępczyński (Katedra Fizjologii i Inżynierii Genetycznej Roślin)

  • 2011-2012, MNiSW, 40 konkurs „Współdziałanie giberelin, kwasu abscysynowego oraz miRNA w regulacji ekspresji genów SERK, SERF, WUS i PKL podczas indukcji somatycznej embriogenezy u Medicago truncatula”, (grant realizowany we współpracy z ITQB Portugalia). Projekt badawczy własny, NN303801340. Prof. dr hab. Ewa Kępczyńska (Katedra Biotechnologii Roślin)

  • 2011-2013, MNiSW, 40 konkurs „Znaczenie bakterii z ryzosfery Medicago spp. syntezujących deaminazę ACC w promocji wzrostu roślin- podstawy fizjologiczne, biochemiczne i molekularne”. Projekt badawczy własny, NN310784140. Prof. dr hab. Ewa Kępczyńska  (Katedra Biotechnologii Roślin)

  • 2011-2013, MNiSW, 40 konkurs „Rola kręgowców leśnych w utrzymaniu  niewyspecjalizowanych żywicielsko gatunków kleszczy Ixodidae oraz wektorowanych przez nie gatunków bakterii i pierwotniaków”. Projekt badawczy własny, NN 303 806140. Dr hab. Beata Wodecka, prof. US (Katedra Genetyki)

  • 2011-2013, MNiSW, 40 konkurs „Problemy fitogeograficzne i flora południowej części Równiny Nowogardzkiej”. Projekt badawczy promotorski, NN303 805340. Prof. dr hab. Agnieszka Popiela, wykonawca mgr Karolina Konopska (Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody)

  • 2011-2013, MNiSW, 40 konkurs „Opracowanie norm wskaźników immunologiczno-hematologicznych dla królików wykorzystywanych w badaniach i w praktyce”. Projekt badawczy własny, NN308 565240. Prof. dr hab. Wiesław Deptuła (Katedra Mikrobiologii)

  • 2011-2012, MNiSW, 40 konkurs „Badania F-specyficznych bakteriofagów  RNA i DNA oraz bakteriofagów somatycznych  w środowisku wodnym małego jeziora Rusałka w Szczecinie”. Projekt badawczy własny, NN304 018540. Dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US (Katedra Immunologii)
 • 2010

  • 2010-2013, MNiSW, 39 konkurs „Flora naczyniowa środkowej  części Pojezierza Myśliborskiego (NW Polska) i jej przeobrażenia”. Projekt badawczy promotorski, NN 304 362239. Prof. dr hab. Agnieszka Popiela, wykonawca mgr Bartosz Startek  (Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody)

  • 2010-2013, MNiSW, 39 konkurs „Charakterystyka i warunki środowiskowe zbiorowisk klasy  Bidetetea tripartiti nad brzegami wód płynących północno-zachodniej Polski”. Projekt badawczy własny, NN305360439. Dr Edyta Stępień (Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii)

  • 2010-2013, MNiSW, 38 konkurs „Filogeneza oraz zróżnicowanie genetyczne gatunków sekcji Elatinella Seub. z rodzaju Elatine L.(Elatinaceae)”. Projekt badawczy własny, NN303 470638. Prof. dr hab. Agnieszka Popiela (Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody)

  • 2010-2013, MNiSW, 38 konkurs  „Badanie stopnia pokrewieństwa w rodzaju Secale za pomocą analizy sekwencji niekodujących chloroplastowego, mitochondrialnego i regionów IGS jądrowego r RNA”. Projekt badawczy własny, NN310435438. Dr hab. Lidia Skuza, prof. US (Katedra Biologii Komórki)

  • 2010-2013, MNiSW, 38 konkurs „Przyczyny  spadku wigoru roślin i ich eliminacji z populacji na przykładzie żyta Secale vavilovii  Grossh”. Projekt  badawczy własny, NN310436038. Dr Magdalena Achrem (Katedra Biologii Komórki)
 • 2009

  • 2009– 2011, MNiSW, 38 konkurs  „Zanieczyszczenia powietrza i warunki pogodowe a zagrożenia alergenami pyłku roślin w atmosferze Szczecina”. Projekt badawczy własny,  NN305367738. Dr hab. Małgorzata Puc, prof. US (Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody)

  • 2009-2012, MNiSW,  37 konkurs  „Wpływ struktury krajobrazu doliny niewielkiej rzeki nizinnej na charakter fauny wybranych grup bezkręgowców wodnych”. Projekt badawczy własny, NN305222537. Dr hab. Andrzej Zawal, prof. US (Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii)

  • 2009-2012, MNiSW, konkurs 37 „Analiza genetyczno-immunologiczna wybranych szczepów europejskich wirusa RHD (rabbit haeorrhagic disease) oraz ocena zjawiska apoptozy granulocytów i limfocytów krwi obwodowej królików zakażonych tymi szczepami”. Projekt badawczy własny, NN NN308289937. Dr hab. Beata Hukowska – Szematowicz, prof. US (Katedra Immunologii)

  • 2009-2012,  MNiSW, konkurs 37 „Wpływ wysiłku fizycznego na zakres zaburzeń homeostazy ustrojowej u ludzi zróżnicowanym poziomie aktywności ruchowej i wydolności fizycznej”. Projekt badawczy własny, NN 404 28 1337. Dr Wioleta Dudzińska (Katedra Fizjologii)

  • 2009-2011, MNiSW, konkurs 37 „Ocena wskaźników peroksydacji lipidów, parametrów hematologicznych i biochemicznych krwi bydła w zależności od stanu fizjologicznego”. Projekt badawczy własny, NN 311 348 037. Dr hab. Wiesława Orowicz, prof. US – Katedra Fizjologii

  • 2009-2013, MNiSW, konkurs 37 „Ostrogi jako czynnik kształtowania siedlisk antropogenicznych w rzekach : analiza zespołu bentosu, planktonu, peryfitonu w zastoiskach pomiędzy ostrogami na przykładzie środkowego i dolnego biegu Odry”. Projekt badawczy własny,  NN304327236. Dr hab. Agnieszka Szlauer- Łukaszewska (Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii)

  • 2009-2011, MNiSW, konkurs 36 „Prognozowanie  dobowych stężeń pyłku Alnus, Corylus, Betula na obszarze Polski na podstawie czasoprzestrzennego modelu klimatyczno-fenologicznego”. Projekt badawczy własny, NN305321936. Dr hab. Małgorzata Puc, prof. US (Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody)/ dr hab. Agnieszka Grinn- Gofroń, prof. US  (Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii)

  • 2009-2011, MNiSW, konkurs 36 „Badania F-specyficznych bakteriofagów RNA oraz bakterii z grupy E. coli w wybranych środowiskach wodnych”. Projekt badawczy własny, NN304319736. Dr hab. Beata Tokarz- Deptuła, prof. US (Katedra Immunologii)

  • 2009-2011, MNiSW, konkurs 36 „Rola łownych ssaków drapieżnych w krążeniu bakterii Borrelia burgdoferi sensu lato i Bartonella spp.”.  Projekt badawczy własny, NN 303372136. Dr hab. Beta Wodecka, prof. US (Katedra Genetyki)
 • 2008

  • 2008- 2011, MNiSW, konkurs 35 „Ocena przydatności wysoce specyficznej techniki makromacierzy RLB (Reverse Line Blot) do różnicowania pierwotniaków chorobotwórczych  izolowanych ze zbiorników wodnych Pomorza Zachodniego”. Projekt badawczy własny, NN404248635. Prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak (Katedra Genetyki)

  • 2008-2011, MNiSW,  konkurs 35 „Ocena wpływu krioterapii ogólnoustrojowej na stopień peroksydacji lipidów, aktywność enzymów antyoksydacyjnych oraz poziom wydolności tlenowej i beztlenowej osób zdrowych”. Projekt badawczy własny, NN  404 027235. Dr hab. Anna Lubkowska  (Katedra Fizjologii)

  • 2008-2010, MNiSW, konkurs 35 „Ocena przydatności nowego regulatora wzrostu butenolidu do indukcji ustępowania spoczynku nasion i podwyższania ich wigoru”,  (realizowany we współpracy z University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg, Republika Południowej Afryki). Projekt badawczy własny, NN 310151935. Prof. dr hab. Jan Kępczyński/ prof. dr hab. Ewa Kępczyńska (Katedra Biotechnologii Roślin)

  • 2008-2010, MNiSW, konkurs 34 „Wykorzystanie jasmonianów, naturalnych regulatorów wzrostu roślin, w ochronie roślin przed patogenami grzybowymi”. Projekt badawczy własny, NN 310140034. Prof. dr hab. Ewa Kępczyńska  (Katedra Biotechnologii Roślin)

  • 2008 – 2011, MNiSW, konkurs 34 „Polimorfizm wybranych genów sportowców wysokokwalifikowanych jako podstawa konstrukcji profili genetycznych służących wstępnej selekcji zawodników”. Projekt badawczy własny, NN 404166334. Dr Marek Sawczuk (Katedra Genetyki)

  • 2008-2010, MNiSW, konkurs 34 „Badanie zmienności genetycznej grupy odmian pszenicy heksaploidalnej Triticum aestivum L. za pomocą izoenzymów i markerów STS(PCR-DNA)”. Projekt badawczy promotorski, NN 302299434, kier. prof. dr hab. Stanisława Rogalska, wyk. mgr Ewa Filip (Katedra Biologii Komórki)

  • 2008-2009, MNiSW, konkurs 34 „Spontaniczne procesy rozwoju roślinności na wyrobiskach poeksploatacyjnych torfowisk wysokich”. Projekt badawczy własny, NN 305121434. Dr Marcin Wilhelm (Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii)
 • 2007

  • 2007-2011, MNiSW, konkurs 33 „Mitogenomiczna charakterystyka polskich słodkowodnych gatunków małży”. Projekt badawczy własny, NN 303364733. Dr hab. Marianna Soroka, prof. US (Katedra Genetyki)

  • 2007-2010, MNiSW, konkurs 33 „Różnorodność grzybów wielkoowocnikowych torfowisk typu atlantyckiego o różnym stopniu oddziaływania antropogenicznego”. Projekt badawczy własny, NN305261733. Dr hab.  Małgorzata Stasińska, prof. US (Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody)

  • 2007-2009, MNiSW, konkurs 32 „Zjawiska immunologiczne – apoptoza oraz badania genetyczne różnych szczepów wirusa RHD (rabbit haemorrhagic diseae) pochodzących z wielu krajów europejskich”. Projekt badawczy własny, N 30803832/3662. Prof. dr hab. Wiesław Deptuła  (Katedra Mikrobiologii i Immunologii)

  • 2007-2009, MNiSW, konkurs 32 „Ekspansywne sposoby użytkowania wybranych fitocenoz Łąk Skoszewskich jako forma ich czynnej obrony”. Projekt badawczy promotorski, N 310099932/4135. Prof. dr hab. Maciej Rogalski, wyk. mgr Dorota Musielak  (Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska)

  • 2007 – 2009, MNiSW, konkurs 32 „Wypas koni jako czynnik ekologiczny kształtujący fitocenozy trawiaste”. Projekt badawczy promotorski, N 31007532/3126. Prof. dr hab. Maciej Rogalski, wyk. mgr Eliza Miłek (Katedra  Ekologii i Ochrony Środowiska )
 • 2006

  2006-2009, MNiSW, konkurs 30 „Zmienność fenologiczno  –  morfologiczna wybranych ekotypów  Poa pratensis L. w aspekcie ich cech użytkowych i zachowania puli genowej gatunku”. Projekt badawczy własny, N 2PO6R08630. Prof. dr hab. Maciej Rogalski  (Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska )

Inne projekty

Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii

Flora & Funga Pomeranica Occidentalis

projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PotamON

projekt finansowany przez WFOŚiG w Szczecinie

Biomanipulacja w jeziorze Wielgie

Ochrona bioróżnorodności roślin i grzybów Pomorza - kolekcja Herbarium Stetinesis

projekt finansowany przez WFOŚiG w Szczecinie