O Samorządzie

WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYDZIAŁU BIOLOGII (WRSS WB) jest organem Samorządu reprezentującym studentów na naszym wydziale.

Do kompetencji WRSS należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Samorządu wydziału w szczególności :

1. Reprezentowanie studentów przed władzami wydziału

2. Reprezentowanie studentów wobec Władz Uczelni w porozumieniu z URSS (Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego) oraz na zewnątrz w sprawach ściśle związanych z wydziałem

3. Delegowanie przedstawicieli na egzaminy komisyjne

4. Występowanie z wnioskami i postulatami do władz wydziału

5. Występowanie do właściwych władz wydziału z wnioskami o powołanie i odwołanie Wydziałowej Komisji ds. Pomocy Materialnej, z której członków będących studentami wybiera Przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Pomocy Materialnej

6. Współpracy z URSS oraz Zarządem URSS. Do wyłącznej kompetencji WRSS należy podejmowanie uchwał w sprawach: 1. Rozdziału środków przeznaczonych na cele studenckie dla danego wydziału lub dla WRSS 2. Podjęcie akcji strajkowej lub strajku wydziałowego na zasadach określonych ustawą o szkolnictwie wyższym 3. Wyboru i odwołania Przewodniczącego WRSS 4. Wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału i innych organów Wydziału 5. Wewnętrznej organizacji WRSS, w tym powołania komisji 6. Wyznaczenia przedstawicieli samorządu do uczestniczenia w zaliczeniach i egzaminach komisyjnych 7. Opiniowanie planów i programów studiów oraz : – współdziałania w opracowywaniu planu zajęć i harmonogramów sesji egzaminacyjnych – opiniowania decyzji wydanych przez organy wydziału, o ile przepisy szczególne tak stanowią – opiniowania podań studentów wydziału – wniosków o ukaranie studenta – wniosków o nagrody i wyróżnienia – innych wniosków do Dziekana, organów US, organów Samorządu, jeśli dotyczą one studentów Wydziału.

Skład

Przewodnicząca WRSS WB US:

Aleksandra Strońska, GiBE

Zastępca Przewodniczącej WRSS WB US:

Przemysław Okoń, GiBE

Sekretarz:

Olga Sierawska, Biotechnologia

Członkowie:

Krzysztof Hendryk, Biotechnologia

Paweł Zielski, Biotechnologia

Paulina Trocer,

Natalia Zubiak,

Iga Szatkowska,

Karolina Lach

Kontakt

WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYDZIAŁU BIOLOGII US

ul. Wąska 13

71-413  Szczecin

pokój 206 / II piętro

tel. 91 444 15 16

e-mail: samorzad.wb@gmail.com

GG : 319529

Facebook : www.facebook.com/samorzad.wb