Misja Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

Uniwersytet Szczeciński jest jednym z większych ośrodków naukowych w województwie zachodniopomorskim. Wydział Biologii jest jednostką Uniwersytetu zajmującą się naukami o życiu i kształtującą w tym zakresie wiedzę i postawy społeczne w regionie. Wiedzę tę i umiejętności w procesie dydaktycznym, przekazuje kolejnym pokoleniom naukowców i ich uczniom oraz innym grupom społecznym.

Wizja Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

Zaangażowana i nieustannie rozwijająca się kadra naukowa Wydziału Biologii prowadzi szereg badań naukowych, w tym w zespołach międzynarodowych. Badania są finansowane przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych, poszerzają dostępną wiedzę, wprowadzając udoskonalenia do obecnych rozwiązań i rozwiązują nowe  problemy otoczenia społeczno-gospodarczego znajdujące się w obszarze obejmującym nauki przyrodnicze. Dzięki aktywności naukowo-badawczej oraz współpracy z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami Wydział Biologii jest bardzo dobrze odbierany przez otoczenie społeczno-gospodarcze, a absolwenci Wydziału Biologii stanowią lukratywną inwestycję instytucji i przedsiębiorstw. Wydział Biologii jest zarówno w regionie i w kraju instytucją opiniotwórczą, skupiającą ekspertów w obszarze nauk biologicznych. Wyniki prowadzonych na Wydziale badań są publikowane w światowej klasy czasopismach i w sposób ciągły wzrasta liczba cytowań. Pracownicy uczestniczą w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych jako słuchacze i prelegenci, dzięki czemu zawiązywane są kontakty skutkujące nowymi projektami i badaniami.

Cel strategiczny Wydziału Biologii US

Działając w zbieżności z aktualną Strategią Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Biologii przyjął następujący cel strategiczny:
Podniesienie do 2020 r. znaczenia Wydziału Biologii w kraju i poza jego granicami w trzech kluczowych obszarach determinujących jego stabilność i rozwój.
Cele taktyczne i operacyjne wskazano w odniesieniu do: Nauki, Biznesu i Dydaktyki, czyli strategicznych obszarów aktywności Wydziału.

 1. Podniesienie jakości badań naukowych.
  1. Zwiększenie liczby pozyskiwanych środków z NCN, NCBR, FNP, Horyzont 2020;
  2. Wzrost liczby wysoko punktowanych (20 i powyżej pkt.) publikacji w czasopismach naukowych wymienionych w części A i C wykazu ministra oraz wzrost liczby monografii w każdym/każdej z instytutów/katedr/zakładów;
  3. Uzyskanie uprawnień habilitacyjnych, doktoryzowania i zwiększenie liczby nadawanych stopni naukowych;
  4. Rozwój i integracja kadry własnej poprzez szkolenia, warsztaty i kursy zewnętrzne i wewnętrzne;
  5. Rozwój krajowej i zagranicznej współpracy naukowej;
  6. Wzrost poziomu konsumpcji infrastruktury badawczej znajdującej się w otoczeniu Wydziału o znaczeniu lokalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym i jej wykorzystania wykraczającego poza daną instytucję, w tym naukowych baz danych.
 2. Rozwój relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym i komercjalizacja badań naukowych.
  1. Wypracowanie płaszczyzn do współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  2. Podjęcie i aktywne prowadzenie współpracy na bazie wypracowanych płaszczyzn;
  3. Wykreowanie marki Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego;
  4. Zrzeszenie wokół Wydziału Biologii osób reprezentujących znaczące instytucje i przedsiębiorstwa regionu i kraju;
  5. Promowanie pracowników pełniących funkcje we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych, w szczególności w redakcjach zagranicznych czasopism naukowych, członkostwo w zespołach eksperckich powołanych przez organy i instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe, oraz wydawanie przez jednostkę naukową czasopisma naukowego wymienionego w części A wykazu ministra;
  6. Rozwijanie obszaru upowszechniania wiedzy, w tym organizacji festiwali nauki i innych form promocji i popularyzowania nauki oraz działalności popularnonaukowej, w tym organizacji lub współorganizacji imprez popularnonaukowych i artystycznych, takich jak festiwale, konkursy i wystawy.
 3. Zoptymalizowanie oferty dydaktycznej oraz podniesienie poziomu i jakości kształcenia.
  1. Podniesienie jakości kształcenia poprzez zaangażowanie studentów w projekty badawcze i udział studentów w pracach badawczych jednostek Wydziału;
  2. Zwiększenie dostępności dla studentów kadr wysokokwalifikowanych;
  3. Upowszechnienie studiów doktoranckich;
  4. Wspieranie aktywności i kreatywności studentów.

4. Utrzymanie zbilansowanego budżetu Wydziału.
Obszar NAUKA
Celem naukowym Wydziału Biologii jest prowadzenie badań na najwyższym poziomie i publikowanie wyników w renomowanych czasopismach naukowych o szerokim zasięgu międzynarodowym. Środkami do realizacji celu są:
– zoptymalizowanie nakładów finansowych i zapewnienie dostępności infrastruktury badawczej,
-rozwój kadry własnej i integracja wewnętrzna środowiska naukowego,
-rozwój współpracy z otoczeniem naukowym i społeczno-gospodarczym.

Cele taktyczne

Cele operacyjne

Mierniki

Odpowiedzialność

Czas realizacji

Narzędzia

Poprawa potencjału naukowego Wydziału Biologii
i podniesienie jego oceny parametrycznej

Opublikowanie publikacji co najmniej za 30pkt w ciągu 4 lat w przeliczeniu na każdego niesamodzielnego pracownika i co najmniej za 60 pkt na samodzielnego pracownika jednostki organizacyjnej

Liczba przyjętych monografii/ Liczba punktów/ Impact Factor

Pracownicy/Kierownicy jednostek

Zadanie ciągłe

Ocena pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych, ocena kierowników jednostek, system nagradzania

Liczba artykułów naukowych/ Liczba punktów/ Impact Factor

Opublikowanie w katedrach/zakładach co najmniej dwóch publikacji w czasopismach naukowych wymienionych  w części A i C wykazu ministra z partnerem zagranicznym w ciągu 4 lat

Liczba wspólnych monografii

Dziekan/koordynator Wydziałowy ds. Wymiany Pracowników/
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Zadanie ciągłe

Ocena pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych, ocena kierowników,
system nagradzania
Udział i organizacja Wizyt studyjnych,
Udział w konferencjach naukowych

Liczba wspólnych artykułów naukowych

Liczba zawiązanych partnerstw

Zwiększenie pozyskiwanych środków na badania naukowe lub rozwój Wydziału Biologii: każdy samodzielny i niesamodzielny pracownik powinien być kierownikiem lub partnerem przynajmniej jednego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych w ciągu 4 lat.

Liczba złożonych aplikacji

Dziekan z Kierownikami Jednostek Organizacyjnych i Pracownikami Wydziału

Zadanie ciągłe

Ocena pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych, ocena kierowników,
system nagradzania,
obniżenie pensum dydaktycznego dla osób pozyskujących środki, dodatkowe zatrudnienia

Liczba osób, które podniosły kompetencje z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych

Liczba uzyskanych grantów

Rozwój kadry naukowej

Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie: ochrona środowiska, mikrobiologia

Liczba profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów

Dziekan/Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Ochrona środowiska – do końca 2019 r.; mikrobiologia – do końca 2021

Ocena kadry naukowej, ocena kierowników

Liczba dyscyplin naukowych, w których Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora

Uzyskanie przez pracowników stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora w dyscyplinie biologia, ochrona środowiska, biotechnologia, mikrobiologia

Liczba profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów

Ocena pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych, ocena kierowników,
system nagradzania

Liczba dyscyplin, w których Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego

Optymalizacja liczby zatrudnionych pracowników, zapewniająca ciągłość pokoleniową prowadzonych badań naukowych w oparciu o otwarte konkursy na: asystentów, adiunktów, profesorów i kierowników jednostek organizacyjnych

Liczba staży i wizyt naukowców zewnętrznych

Dziekan/Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Zadanie ciągłe

Promowanie kontaktów międzynarodowych pracowników służących realizacji wspólnych projektów badawczych.
Ocena pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych, ocena kierowników,
system nagradzania

Stosunek liczby profesorów i doktorów habilitowanych do doktorów

Liczba zatrudnionych profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów i adiunktów w grupach wiekowych.

Zwiększenie wymiany naukowej z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi

Liczba uczestników wymiany naukowej

Ocena kadry naukowej, ocena kierowników

Obszar KSZTAŁCENIE 
Celem dydaktycznym Wydziału Biologii jest zoptymalizowanie oferty dydaktycznej i podniesienie poziomu kształcenia na wszystkich kierunkach studiów.
Środkami do realizacji celu są:
– zoptymalizowanie nakładów finansowych i zapewnienie dostępności infrastruktury naukowo badawczej studentom do praktycznej nauki,
-stały rozwój kadry naukowej i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cele operacyjne Działania Mierniki Czas realizacji Odpowiedzialność Narzędzia

Podniesienie jakości kształcenia

Wdrożenie nowych metod kształcenia związanych z dostosowaniem do nowych technik badawczych i zapotrzebowaniem rynku

Liczba wdrożonych nowych metod kształcenia

Zadanie ciągłe.

Pracownicy Wydziału/Kierownicy Jednostek

Ocena pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych,
System nagradzania

Wyniki ankietyzacji studentów

Zadanie ciągłe

Wyniki hospitacji zajęć dydaktycznych

Zwiększenie liczby badań naukowych prowadzonych w katedrach z zaangażowaniem studentów

Liczba prowadzonych badań naukowych ze studentami

Zadanie ciągłe

Dziekan/Kierownicy jednostek/Pracownicy Wydziału

Promowanie aktywnego udziału studentów w badaniach naukowych. Ocena katedr. System nagradzania. Ocena pracy kół naukowych. Polityka zatrudnieniowa umożliwiająca zatrudnienie w ramach grantów badawczych/ projektach. System referencji dla studentów biorących udział w badaniach naukowych

Liczba studentów uczestniczących w grantach badawczych/projektach

Liczba publikacji wydanych ze studentami

Wdrożenie 1 kierunku kształcenia w języku angielskim

Liczba pracowników administracyjnych posługujących się j. angielskim na poziomie B1/B2

Do końca 2020

Dziekan/Zespoły Kierunkowe ds. Jakości i Programów Kształcenia

Udział pracowników w kursach i szkoleniach językowych.

Liczba pracowników naukowo dydaktycznych posługujących się j. angielskim na poziomie B2/C1
Wdrożenie 1 kierunku kształcenia w języku angielskim
Liczba studentów na kierunku prowadzonym w j. obcym

Rozwój istniejących kierunków studiów

Liczba szkoleń prowadzonych przy współpracy z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi

Zadanie ciągłe

Dziekan/Kierownicy jednostek/ pracownicy

Promowanie udziału pracowników wydziału w szkoleniach.

Analiza wyników ankiet prowadzonych wśród studentów.

Liczba uczestników szkoleń

Ocena studentów: ocena kierunku – stworzenie ankiety elektronicznej

Uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej poprzez: tworzenie nowych kierunków studiów, tworzenie specjalności w ramach istniejących kierunków, studiów podyplomowych oraz krótkich form kształcenia(kursy, warsztaty) dostosowanych do obecnych i prognozowanych potrzeb rynku pracy.

Zadanie ciągłe

Dziekan/Zespoły Kierunkowe ds. Jakości i Programów Kształcenia/Kierownicy jednostek/Pracownicy Wydziału

Ocena pracy Zespołów Kierunkowych ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz kierowników studiów podyplomowych. Ocena współpracy jednostek z firmami i instytucjami zewnętrznymi.
Analiza informacji z ABK i ELA.

Liczba utworzonych kierunków studiów podyplomowych

Liczba utworzonych kursów.

Liczba firm i instytucji uczestniczących w tworzeniu kierunków studiów

Liczba studentów uczestniczących w tworzeniu kierunków studiów

Liczba kierunków studiów utworzonych z udziałem firm i instytucji

Liczba uczestników utworzonych studiów, studiów podyplomowych, kursów

Liczba osób, które uzyskały absolutorium. absolwentów

Liczba osób, która po studiach otrzymała pracę w zawodzie

Zwiększenie. rocznej wymiany studenckiej z ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi

Liczba ośrodków z którymi nawiązano współpracę, głównie w ramach programu Erasmus

Zadanie ciągłe

Dziekan/ Koordynator Wydziałowy ds. Wymiany Studentów Kierownicy jednostek

Ocena mobilności studentów. System referencji dla studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+ oraz studiujących na zasadach IPPS.

Liczba
przyjeżdżających studentów

Liczba wyjeżdżających studentów

Doskonalenie indywidualnego systemu kształcenia

Liczba studentów z IPPS (Indywidualny Plan i Program Studiów)

Zadanie ciągłe

Dziekan/Kierownicy jednostek

Zwiększanie udziału studentów w prowadzonych badaniach na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego

Liczba studentów uczestniczących w pracach zleconych

Zadanie ciągłe
Zestawienie rok do roku

Dziekan/Kierownicy jednostek/Pracownicy Wydziału

Ocena działalności kół naukowych.

Polityka zatrudnieniowa umożliwiająca zatrudnienie w ramach zleceń i grantów wdrożeniowych.

Zwiększanie liczby miejsc i uatrakcyjnianie oferty praktyk zawodowych. Stworzenie jednolitej bazy firm, z którymi podpisano umowy o praktyki

Liczba umów z firmami, w których studenci mogą odbyć praktyki

Zadanie ciągłe
Zestawienie rok do roku

Dziekan/Pełnomocnicy Dziekana ds. Praktyk Zawodowych/Kierownicy jednostek

Liczba osób kierowanych na praktyki

Analiza ankiet dotyczących przebiegu praktyk zawodowych. Analiza wyników hospitacji. System referencji dla studentów biorących udział w praktykach

Liczba studentów zadowolonych z przebiegu praktyk

Liczba firm zadowolonych z przebiegu praktyk

Wspieranie aktywności i kreatywności studentów

Rozwój działalności kół naukowych

Liczba studentów należących do kół naukowych

Zadanie ciągłe

Dziekan/Prodziekan/Kierownicy jednostek

Ocena działalności kół naukowych. Polityka zatrudnieniowa umożliwiająca zatrudnienie w ramach grantów wdrożeniowych

Liczba badań realizowanych w kołach naukowych i liczba publikacji

Liczba grantów pozyskanych przez koła naukowe

Zwiększenie liczby i znaczenia warsztatów i konferencji

Liczba zorganizowanych szkoleń i warsztatów

Zadanie ciągłe

Dziekan/Prodziekan/Kierownicy jednostek

Polityka zatrudnieniowa umożliwiająca zatrudnienie w ramach grantów wdrożeniowych

Liczba zorganizowanych konferencji
Liczba uczestników szkoleń, warsztatów i konferencji

Obszar WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM
Cel strategiczny III: Celem strategicznym jest rozwój relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym przez komercjalizację badań naukowych, wykonywanie usług, zaangażowanie firm w tworzenie kierunków studiów.
Środkami do realizacji celu są:
– zoptymalizowanie nakładów finansowych,
-zapewnienie dostępności infrastruktury badawczej i system transakcji wiązanych mających na celu angażowanie przedsiębiorstw w cykl życia Wydziału.

Cele operacyjne Działania Mierniki Czas realizacji Odpowiedzialność Narzędzia

Stworzenie w ramach Wydziału komórki ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Przygotowanie umów, obiegu dokumentów, prezentacje ofert, kontakty bezpośrednie, szukanie
nowych partnerów, poszukiwanie odpowiednich projektów

Liczba zawartych umów, liczba przeprowadzonych projektów, suma pozyskanych środków

Zadanie ciągłe

Dziekan/Kierownicy Jednostek/Pracownicy Wydziału

Ocena pracowników, ocena kierowników jednostek, kwota środków wypłacana pracownikom

Zwiększenie transferu wiedzy do gospodarki i społeczeństwa

Udział w regionalnych i ponadregionalnych przedsięwzięciach łączących naukę z praktyką

Liczba przedsiębiorstw

Zadanie ciągłe

Dziekan/Kierownicy Jednostek/Pracownicy Wydziału

Kwota środków projektu wypłacona pracownikom

Liczba projektów

Liczba wykonanych ekspertyz
Wykonywanie analiz i opracowywanie procedur na potrzeby podmiotów gospodarczych i administracyjnych Ekspertyzy środowiskowe Liczba ekspertyz Zadanie ciągłe Dziekan/Kierownicy Jednostek/Pracownicy Wydziału Kwota wypłaconych pracownikom środków
Plany ochrony obszarów przyrodniczych Liczba Ekspertyz Zadanie ciągłe Dziekan/Kierownicy Jednostek/Pracownicy Wydziału Kwota wypłaconych pracownikom środków
Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko Liczba wykonanych ocen Zadanie ciągłe Dziekan/Kierownicy Jednostek/Pracownicy Wydziału Kwota wypłaconych pracownikom środków
Badania wdrożeniowe Liczba wykonanych badań wdrożeniowych Zadanie ciągłe Dziekan/Kierownicy Jednostek/Pracownicy Wydziału Kwota wypłaconych pracownikom środków
Zwiększenie rozpoznawalności Wydziału Organizacja i udział Wydziału w imprezach popularyzujących naukę Liczba imprez Zadanie ciągłe Dziekan/Kierownicy Jednostek/Pracownicy Wydziału Ocena zaangażowania jednostek/katedr w działania promujące Wydział.
Promocja Wydziału w środkach masowego przekazu Liczba wywiadów, artykułów Zadanie ciągłe Dziekan/Kierownicy Jednostek/Pracownicy Wydziału Ocena zaangażowania jednostek/katedr w działania promujące Wydział.

System zarządzania realizacją strategii jest tożsamy z systemem przedstawionym w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego na lata 2012-2020.

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2012-2020

internet_strategia_rozwoju-okladka-1-724x1024