Biologia

Absolwent kierunku biologia WB US posiada wiedzę umożliwiającą mu poznawanie, rozumienie i interpretowanie podstawowych procesów biologicznych w organizmach żywych funkcjonujących w środowisku naturalnym. Absolwent biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, jest szczególnie kompetentny w zakresie zagadnień fizyczno-przyrodniczych. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów pozwalają absolwentowi biologii na podejmowanie pracy w placówkach naukowych, uniwersytetach, laboratoriach środowiskowych i medycznych, w urzędach administracji państwowej i Samorządowej, w instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych, ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego oraz w instytucjach związanych z gospodarką morską.

Poza wiedzą związaną z kierunkiem i specjalizacją studiów, każdy absolwent nabywa umiejętności posługiwania się specjalistyczną aparaturą oraz różnymi technikami badawczymi (m.in.: biochemicznymi, molekularnymi i komputerowymi) – jest też przygotowany do samodzielnej pracy w terenie.

Absolwent potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Biotechnologia

Absolwent biotechnologii powinien być przygotowany teoretycznie i praktycznie do podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki stosujących odpowiednie techniki biotechnologiczne (w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, paszowym, chemii gospodarczej). Powinien znać biotechnologie stosowane w hodowli roślin i zwierząt (techniki in vitro), w ochronie zdrowia (diagnostyka molekularna) oraz ochronie środowiska (biopreparaty, oczyszczanie biologiczne, biotransformacje). Nabycie tych umiejętności pozwoli mu na podjęcie pracy w placówkach naukowych szkół wyższych i PAN, a także w laboratoriach różnego typu między innymi służby zdrowia i ochrony środowiska.

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Absolwent powinien posiadać interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien rozumieć i umieć analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Powinien znać podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska oraz kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju.

Absolwent powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej.

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Mikrobiologia

Absolwent studiów pierwszego stopnia (licencjat mikrobiologii) powinien posiadać wiedzę dotyczącą wszystkich grup drobnoustrojów oraz innych organizmów opartą na podstawach z nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych. Znajomość ich biologii i ekologii umożliwi mu sprawne posługiwanie się różnorodnymi technikami laboratoryjnymi ze szczególnym uwzględnieniem technik mikrobiologicznych i immunologicznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym zakresu mikrobiologii. Absolwent powinien być przygotowany do pracy z materiałem biologicznym i klinicznym w laboratoriach diagnostycznych służby zdrowia i służb weterynaryjnych, laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska, a także w szkołach prowadzących kształcenie w zakresie mikrobiologii, po zdobyciu wymaganego przygotowania pedagogicznego (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Powinien posiadać również umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także uczestniczenia w pracy zespołowej. Absolwent powinien być przygotowany do posługiwania się aparaturą diagnostyczną i badawczą, rozwijania własnych umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.