Celem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia jest: a) podnoszenie poziomu kształcenia studentów, b) stworzenie mechanizmów stałego zrządzania, monitorowania i doskonalenia systemu, c) opracowanie procedur zapewniania jakości kształcenia, d) dostarczenie władzom US informacji niezbędnych do zarządzania procesem kształcenia, e) podniesienie rangi pracy dydaktycznej, f) podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności US wobec innych uczelni.

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Formularze